A+ A A-

Agencija za halal certificiranje

  • Published in
  • Kategorija: Direkcije, centri i agencije
  • Štampa , E-mail

U okviru svoje misije Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je pokrenula projekat formiranja Agencije za certificiranje halal kvalitete s ciljem da se u Bosni i Hercegovini uspostavi sistem koji bi omogućio proizvođačima da certificiraju svoje proizvodne procese i proizvode i plasiraju ih na tržište sa oznakom „halal“.

U ostvarenju ove namjere Rijaset IZ u BiH je angažovao stručnjake različitih znanstvenih usmjerenja sa Fakulteta islamskih nauka, Poljoprivrednog, Veterinarskog, Medicinskog i Tehnološkog fakulteta, kako bi u izradi projekta, pored potpune poštovanja islamskih načela o halalu i haramu, bila primijenjena i savremena naučna dostignuća i zadovoljeni međunarodni zahtjevi iz oblasti standardizacije. Produkt njihovog rada je izrada temeljnih akata Agencije koji čine pravnu osnovu za izvođenje procesa certificiranja i kontrole primjene zahtjeva za halal kvalitetu u periodu važenja certifikata. U izradi se vodilo računa da ovi akti budu usklađeni sa drugim svjetski priznatim standardima kao što su ISO, HACCAP i CODEX ALIMENTARIUS-om. Nakon kompletiranja temeljni akti Agencije su objedinjeni u Knjigu halal standarda koja sadrži:

1. Halal standard,

2. Procedura za certificiranje halal kvalitete,

3. Pravilnik o auditu halal kvalitete,

4. Pravilnik o halal klanju,

5. Pravilnik o zaštitnom znaku halal kvalitete, izgled i upotreba,

6. Pravilnik o čišćenju i sredstvima za čišćenje proizvodnih pogona i postrojenja i

7. Priručnik o halal statusu aditiva.

Vijeće za fetve Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, organ IZ u BiH sastavljen od najistaknutijih autoriteta šerijatskog prava čija je nadležnost utvrđivanje stavova i davalje mišljenja o svim šerijatskim pitanjima u BiH, pregledao je sve temeljne akte Agencije i ocijenilo je da su odredbe koje su u njima sadržane, u skladu sa islamskim propisima. Svojim rješenjem broj: 54/05, od 30. 12. 2005. godine, Vijeće za fetve je odobrilo da proizvodi koji budu proizvedeni u skladu sa temeljnim aktima Agencije mogu nositi oznaku „halal“.

Na temelju svojih nadležnosti, a imajući u vidu da su obezbijeđeni neophodni preduslovi, Rijaset IZ u BiH na svojoj sjednici održanoj 22. februara 2006. godine, donio Odluku o početku rada Agencije za certificiranje halal kvalitete. Sjedište Agencije je u Tuzli, ul. Turalibegova 39.

Članom 5. ove Odlukom utvrđeno je:

„Djelatnost Agencije je ustanovljavanje, praćenje i provjera standarda, procedura, pravila za proizvodnju, praćenje i kontrolu proizvodnje u firmama i preduzećima koja se opredijele da njihov proizvod sa šerijatskog stanovišta bude dozvoljen - HALAL. Agencija će se baviti i naučnim radom, organiziranjem naučnih skupova i seminara, učestvuje na naučnim skupovima, naučnim i laboratorijskim analizama u svojim i tuđim laboratorijama, te podstiče proizvodnju zdrave i halal hrane.“

Agencija za certificiranje halal kvalitete je, shodno odredbama Codex Alimentarius, svjetski prihvaćenog kodeksa za halal hranu, te na osnovu odredaba Zakona o položaju vjerskih zajednica i crkava u Bosni i Hercegovini, jedina institucija u Bosni i Hercegovini koja je ovlaštena za izdavanje certifikata za halal kvalitetu i odobravanje upotrebe oznake halal na proizvodima.

Upravljanje i rukovođenje Agencijom podijeljeno je u više nivoa, što omogućuje efikasniji nadzor nad svim procesima i garantuje puno ispunjavanje odredaba svih akata Agencije i poštivanje procedura i pravilnika.

Organe upravljanja Agencijom sačinjavaju:

1. Verifikaciono tijelo – Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

2. Savjetodavno tijelo – Vijeće za fetve Islamske zajednice u BiH,

3. Upravno tijelo – Uprava Agencije koja se sastoji od 5 članova,

4. Stručno tijelo – Odbor za standarde koji je sastavljen od najistaknutijih stručnjaka u oblasti proizvodnje hrane i članova Uprave Agencije i

5. Direktor Agencije – neposredno rukovodi poslovima u Agenciji.

6. Nadzorni odbor - vrši uviđaj u poslovne aktivnosti Agencije.

Imajući u vidu značaj i složenost ovoga posla, Agencija je uspostavila saradnju sa vodećim visokoškolskim i naučnim institucijama, laboratorijama i ustanovama za kontrolu ispravnosti namirnica u BiH. Agencija je, također, angažovala i planirani broj mladih visokoobrazovanih stručnjaka u oblastima islamskih znanosti, poljoprivrede, veterinarstva, medicine i ekonomije i obučila ih, po posebnom planu i programu, da vrše poslove certificiranja, audita i kontrole certificiranih proizvoda halal kvalitete.

Jedan od ciljeva Agencije je održavanje koraka sa svjetskim trednovima i dostignućima u oblastima proizvodnje, kontrole proizvodnih procesa i sadržaja halal proizvoda. Ovaj cilj Agencija namjerava postići uspostavljanjem i održavanjem aktivne komunikacije i saradnje sa sličnim institucijama koje već djeluju u drugim zemljama i učešćem na međunarodnim konferencijama, savjetovanjima, okruglim stolovima, te prisustvovanjem sajmovima halal proizvoda.

KONTAKT:

Adresa: Turalibegova 39, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

 Telefon: +387 35 258 427

 Fax: +387 35 258 427

Email: agencija@halal.ba, agency@halal.ba

Web: www.halal.ba