A+ A A-

Pravilnik o organizaciji i radu Rijaseta

Pravilnik o organizaciji i radu Rijaseta

Broj: 67/14

Datum, 01. muharrem 1436. h.g.

            25. oktobar 2014. godine

Na temelju odredbe člana 68. stav 2. i člana 55. stav 3. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - prečišćeni tekst, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici održanoj u Sarajevu dana 01. muharrema 1436. god. po H., odnosno 25. oktobra 2014. godine, usvojio je

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJI I RADU RIJASETA

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se pojam, sastav, nadležnosti, način rada i odlučivanja, unutarnja struktura i druga pitanja u vezi sa organizacijom i radom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini( u daljem tekstu: Rijaset).

Član 2.

Rijaset je najviši izvršni organ za vjerske, obrazovne, ekonomske, finansijske, pravne, administrativne i druge poslove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Islamska zajednica).

Kao najviši izvršni organ za vjerske poslove Rijaset u svom radu slijedi maturidijski akaid i primjenjuje hanefijski mezheb. Vodi računa da je poziv Islamske zajednice ispravno razumijevanje i življenje islama te osiguravanje uvjeta za prenošenje emaneta s ciljem da svi njezini pripadnici Islamske zajednice žive u skladu sa islamskim normama, a koji se ostvaruje promicanjem dobra i odvraćanjem od zla.

Član 3.

Rijaset izvršava odluke Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Sabor Islamske zajednice) i Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom Islamske zajednice.

U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana Rijaset planira, utvrđuje, usmjerava i usklađuje ostvarivanje i provedbu ciljeva i programa, te u tu svrhu predlaže strategije, utvrđuje smjernice, donosi odluke, vrši nadzor i kontrolu njihove provedbe od strane svih organizacionih dijelova Islamske zajednice.

Član 4.

Rijaset ima svojstvo pravnog lica.

Sjedište Rijaseta je u Sarajevu.

Član 5.

Rijaset upravlja imovinom u vlasništvu Islamske zajednice.

Pojedine poslove upravljanja imovinom Islamske zajednice, Rijaset može prenijeti na niže organizacione jedinice Islamske zajednice.                                      

Član 6.

Rijaset koristi pečate i štambilje i to:

- pečat okruglog oblika promjera 4,5 cm u čijem krugu je na arapskom i bosanskom jeziku latiničnim pismom ispisano „Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Rijaset - Sarajevo“. U krugu pečata na desnoj strani nalazi se znak Islamske zajednice;

- štambilj  pravougaonog oblika dužine 7 cm i širine 1,5 cm na kojem je ispisan tekst: „Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Rijaset - Sarajevo“;

- štambilj pravougaonog oblika, za protokoliranje akata, dužine 6 cm i širine 3 cm na kojem je ispisan tekst: „Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Rijaset - Sarajevo“, te oznake za broj, datum i broj priloga aktu koji se protokolira.

Član 7.

Rijaset u službenoj komunikaciji koristi memorandum Rijaseta.

U zaglavlju memoranduma u lijevom uglu stoji znak Islamske zajednice.

II SASTAV RIJASETA

Član 8.

Rijaset se organizira kroz uprave kao stručne, administrativno-upravne cjeline na čijem čelu se nalaze direktori uprava i druge organizacione jedinice na čijem čelu se nalaze rukovodioci organizacionih jedinica.

Rijaset sačinjavaju direktori uprava, zamjenik reisu-l-uleme i reisu-l-ulema, koji je na čelu Rijaseta, te rukovodi i predsjedava Rijasetom.

Član 9.

Na čelu Rijaseta je reisu-l-ulema.

Na čelu uprava Rijaseta su direktori uprava.

Na čelu drugih organizacionih jedinica Rijaseta su rukovodioci jedinica.

Član 10.

Reisu-l-ulema je poglavar i vrhovni muftija Islamske zajednice.

Reisu-l-ulema je najviši vjerski autoritet Islamske zajednice, koji predstavlja jedinstvo dina i ummeta u Islamskoj zajednici u BiH.

Rijasetom rukovodi i zastupa ga reisu-l-ulema.

Reisu-l-ulema predstavlja, vodi i usmjerava rad Rijaseta, stara se o jedinstvenom djelovanju Rijaseta, usklađuje rad članova Rijaseta te organa i ustanova Islamske zajednice, potpisuje akte Rijaseta i stara se o njihovom izvršenju.

Reisu-l-ulema članovima Rijaseta izdaje obavezna uputstva i zaduženja u skladu sa strategijom, programom i politikom Rijaseta.

Član 11.

Reisu-l-ulema se bira u skladu s Ustavom Islamske zajednice i Pravilnikom o izboru reisu-l-uleme na mandat od sedam godina s mogućnošću izbora na još jedan mandat.

Reisu-l-ulema postaje rukovodilac Rijaseta izborom za reisu-l-ulemu.

Član 12.

Kancelarija reisu-l-uleme obavlja administrativno-stručne poslove za potrebe reisu-l-uleme u funkciji poglavara Islamske zajednice, vrhovnog muftije i rukovodioca Rijaseta, koji se odnose na: usklađivanje poslova i zadataka reisu-l-uleme, Vijeća muftija i Rijaseta.

Kancelarija obavlja i opće, tehničke, informatičke, prevodilačke, diplomatsko-protokolarne i druge poslove za potrebe reisu-l-uleme, te iz djelokruga svoje nadležnosti obavlja poslove prema Saboru Islamske zajednice, Vijeću muftija, Rijasetu i Ustavnom sudu Islamske zajednice, neposredno sarađuje sa savjetnicima i savjetima reisu-l-uleme, savjetima drugih najviših organa Islamske zajednice, upravama i drugim organizacionim jedinicama Rijaseta, organima, ustanovama i slično. Obavlja komunikaciju sa Glasnikom, Preporodom, Radio BIR-om, MINOM i Web portalom za potrebe reisu-l-uleme i druge poslove po nalogu reisu-l-uleme.

Poslove iz prethodnog stava kancelarija obavlja i za potrebe zamjenika reisu-l-uleme.

Kancelarija reisu-l-uleme posebno sarađuje s nižim organizacionim dijelovima Islamske zajednice.

Član 13.

Zamjenika reisu-l-uleme i direktore uprava Rijaseta, na prijedlog reisu-l-uleme, imenuje Sabor Islamske zajednice.

Zamjenik reisu-l-uleme i direktori uprava nakon imenovanja a prije stupanja na dužnost polažu zakletvu pred Saborom Islamske zajednice.

Rukovodioce drugih organizacionih jedinica Rijaseta, na prijedlog reisu-l-uleme, imenuje Rijaset na mandat od četiri godine.

Mandat zamjenika reisu-l-uleme traje koliko i mandat reisu-l-uleme, uz mogućnost imenovanja na još jedan mandat.

Zamjenik reisu-l-uleme koordinira rad uprava Rijaseta i odgovoran je reisu-l-ulemi za izvršenje tih poslova.

Direktori uprava imenuju se na mandat od četiri godine s mogućnošću imenovanja na još jedan mandat.

Direktori uprava Rijaseta za svoj rad odgovaraju reisu-l-ulemi.

Direktori uprava su odgovorni za rad uprave na čijem su čelu.

Rukovodioci drugih organizacionih jedinica odgovorni su za rad organizacionih jedinica na čijem su čelu.

Član 14.

Reisu-l-ulema i članovi Rijaseta mogu podnijeti ostavku prije isteka mandata.

Reisu-l-ulema ostavku podnosi Saboru Islamske zajednice.

Kad reisu-l-ulema podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Rijaseta.

Članovi Rijaseta ostavku podnose reisu-l-ulemi.

Kada Sabor prihvati ostavku reisu-l-uleme ili reisu-l-ulemi prestane funkcija iz bilo kojih drugih razloga, osim kod isteka mandata reisu-l-uleme, članovi Rijaseta će obavljati poslove Rijaseta u tehničkom mandatu do imenovanja novog Rijaseta.

Ako reisu-l-ulema prihvati ostavku jedinog člana Rijaseta, o tome obavještava Sabor Islamske zajednice te predlaže imenovanje novog člana Rijaseta na mandatni period razriješenog člana.

Postupak opoziva ili razrješenja dužnosti člana Rijaseta pokreće reisu-l-ulema.

Član 15.

Član Rijaseta može biti razriješen prije isteka mandata ako se utvrdi:

- da je njegov rad i ponašanje u suprotnosti sa islamskim normama,

- da ne izvršava obaveze funkcije na koju je izabran, odnosno imenovan,

- da radi suprotno propisima i odlukama organa Islamske zajednice,

- da je spriječen da obavlja dužnost člana Rijaseta.

Član 16.

Zamjenik reisu-l-uleme pomaže reisu-l-ulemi u radu, zamjenjuje reisu-l-ulemu u njegovoj odsutnosti i spriječenosti, koordinira rad uprava i drugih organizacionih jedinica Rijaseta, te u ime reisu-l-uleme nadzire rad muftijstava, odnosno mešihata i organa Islamske zajednice u dijaspori.

Direktor uprave rukovodi upravom.

Rukovodilac druge organizacione jedinice Rijaseta rukovodi organizacionom jedinicom na čijem je čelu.

III NADLEŽNOSTI RIJASETA, UPRAVA I DRUGIH ORGANIZACIONIH JEDINICA RIJASETA

Član 17.

RIJASET

Kao najviši izvršni organ Islamske zajednice, Rijaset obavlja sljedeće poslove:

- stara se o cjelokupnom vjerskom životu i ustavnoj utemeljenosti svih djelatnosti u Islamskoj zajednici na načelima Šerijata, a prema tumačenju hanefijskog mezheba,

- priprema strategiju, pravce razvoja i rada organa i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- izvršava odluke Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini te Vijeća muftija,

- predlaže Saboru Budžet i podnosi Završni račun,

- podnosi izvještaj o svome radu Saboru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- vrši nadzor nad radom izvršnih organa i ustanova u Islamskoj zajednici,

- usmjerava i nadzire rad mešihata i muftijstava,

- imenuje i razrješava upravne/školske odbore obrazovnih i drugih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- daje saglasnost na imenovanje i razrješenje dekana i direktora obrazovnih i drugih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- odobrava nastavne planove i programe vjerskih predmeta i udžbenike obrazovnih i odgojnih ustanova Islamske zajednice te programe i udžbenike za vjeronauku uz prethodno pribavljenu saglasnost Vijeća muftija,

- osigurava zaštitu vjerskih prava muslimana,

- donosi propise o službenoj nošnji i obilježjima vjerskih predstavnika i zaposlenika u Islamskoj zajednici,

- organizira i nadzire prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra te upravlja sredstvima Bejtu-l-mala,

- organizira i nadzire aktivnosti organizacije hadža,

- organizira i nadzire aktivnosti  izvršavanja obaveze kurbana,

- uspostavlja i vodi jedinstven registar vakufa Islamske zajednice,

- provodi odluke o zamjeni vakufske imovine,

- uspostavlja i održava neposredne veze s drugim islamskim zajednicama u svijetu,

- izdaje rješenje o upisu i vodi registar islamskih odgojno-obrazovnih ustanova i drugih odgojno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- odobrava osnivanje preduzeća čiji je osnivač Islamska zajednica i daje saglasnost za pristupanje drugim preduzećima,

- osniva fondove, urede, centre, agencije, preduzeća, institute i druge ustanove,

- potvrđuje izbor akademskog osoblja Fakulteta islamskih nauka i drugih visokoškolskih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- daje saglasnost za prijem nastavnog i odgajateljskog osoblja u odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- uspostavlja i održava veze s drugim vjerskim zajednicama,

- usmjerava i nadzire rad organa Islamske zajednice u dijaspori,

- postavlja, premješta i razrješava službenike Rijaseta,

- stara se o urednom vođenju matičnih knjiga Islamske zajednice,

- rješava o sukobu nadležnosti uprava i drugih organizacionih jedinica Rijaseta, ustanova i organizacija čiji je osnivač Rijaset, te sukob nadležnosti između izvršnih organa nižih organizacionih djelova Islamske zajednice,

- vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti i poslove koje mu u nadležnost stavi Sabor svojim odlukama.

Administrativne i tehničke poslove za potrebe održavanja sjednica Rijaseta te obavljanje drugih poslova vezanih za njih, vrši sekretar.

Član 18.

Rijaset kao izvršno-upravni organ Islamske zajednice organizira se u formi uprava i drugih organizacionih jedinica.

Uprave Rijaseta su :

1. Uprava za vjerske poslove,

2. Uprava za obrazovanje i nauku,

3. Uprava za ekonomske i finansijske poslove,

4. Uprava za pravne i administrativne poslove,

5. Uprava za vanjske poslove i dijasporu.

Druge organizacione jedinice Rijaseta su:

1. Ured za zekat,

2. Ured za hadž i umru,

3. Ured za društvenu brigu,

4. Izdavački centar El-Kalem.

Član 19.

UPRAVA ZA VJERSKE POSLOVE

Uprava za vjerske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove Rijaseta u području vjerskog života Islamske zajednice, koji se odnose na:

a) imamet; hatabet; mektebsku nastavu; hifz Kur'ana; posebne programe: daru-l-Kur'an, daru-l-hadis; zekat; sadekatu-l-fitr; hadž; umru; dženazu; ramazan; Bajrame; mubarek-noći; šerijatska vjenčanja; akiku; nadijevanje muslimanskih imena; sunetluk; obdaništa; programe za mlade; obuku odraslih; programe za žene; vjerske programe u oružanim snagama, policiji, zatvorima, bolnicama, kolektivnim boravcima; mevlude; tevhide; zikrove; vazove; predavanja; saradnju sa derviškim ustanovama/tarikatskim udruženjem; programe bošnjačkih dovišta; temelj; sljeme, useljenje; odnose sa džematom; članarinu; uvakufljavanje i razvijanje kulture uvakufljavanja; sadaku i sergiju; halal standarde; islamsko bračno savjetovanje; islamsko porodično savjetovanje; programe podrške jetimima; pripremu i realiziranje programa za osobe s posebnim potrebama; vjerske sadržaje u vjerskom turizmu i dr;

b) izradu strategija, planova i programa, projekata, izvještaja, te vođenje ovih aktivnosti na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iz svoje nadležnosti; saradnju s nadležnom upravom na izradi sadržaja nastavnih planova, programa i udžbenika vjeronauke u javnim i privatnim školama;

c) inspekciju; nadzor; propisivanje sadržaja i organiziranje stručnih ispita za imame, hatibe, muallime i muallime; praćenje razvoja kadrova; predlaganje imenovanja, raspoređivanja i razrješenja imama, hatiba, muallima i muallima, vaiza; takmičarske, društvene i sportske programe za učesnike u obučavanju i projektima koje vodi Uprava;

d) izradu kriterija i standarda za ocjenjivanje rada imama, hatiba, muallima, muallima, vaiza i ocjenjivanje njihova rada; provođenje propisa o pitanjima iz svoje nadležnosti; pripremanje i predlaganje propisa iz svoje nadležnosti; uspostavu baze podataka iz svoje nadležnosti; kategorizaciju i vođenje registara džemata i medžlisa; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Uprava za vjerske poslove vrši nadzor nad poslovima i radom Ureda za zekat, Agencije za certificiranje halal kvalitete i Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS), kao organizacionim jedinicama i ustanovama Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 20.

UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I NAUKU

Uprava za obrazovanje i nauku obavlja upravne i druge stručne poslove Rijaseta u području  obrazovanja, nauke i istraživanja koji se odnose na:

a) sistem i izradu nastavnih planova i programa obrazovanja u ustanovama Islamske zajednice: Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i drugim fakultetima, Gazi Husrev-begovoj medresi i drugim medresama, bošnjačkim gimnazijama, islamskim gimnazijama i drugim školskim ustanovama; udžbenike vjerskih predmeta; standarde; normative; sistem osiguranja kvalitete; osiguravanje potrebnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju; upravljanje ili učešće u upravljanju ovim odgojno-obrazovnim i naučnim ustanovama; planiranje; usklađivanje odgojno-obrazovnog sistema sa potrebama i opredjeljenjima Islamske zajednice; 

b) Gazi Husrev-begovu biblioteku; druge biblioteke; institute; centre; muzeje; arhive; stalne izložbe; međunarodnu i međureligijsku saradnju iz područja svoje nadležnosti;

c) davanje mišljenja na strategije, planove, programe drugih uprava, institucija i organa Zajednice u vezi sa svojom djelatnosti; stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika, saradnika i drugih;

d) programe dodatne edukacije kadrova; certificiranje; prepoznavanje - nostrifikacije diploma; izradu i saradnju s drugim upravama na izradi nastavnih planova, programa i udžbenika vjeronauke u javnim i privatnim školama; nadzor nad radom vjeroučitelja; planove i programe predškolskog odgoja; izučavanja islamske kulture i tradicije; prikupljanje, čuvanje, konzervaciju, predstavljanje i razmjenu duhovne i materijalne islamske ostavštine; zaštitu spomenika islamske kulture; promicanje bosanskog jezika izvan Bosne i Hercegovine, islamske tradicije i običaja Bošnjaka; izradu projekata, studija, istraživanja; izdavaštvo; ostvarivanje saradnje s nadležnim obrazovnim vlastima i drugim odgojno-obrazovnim i naučnim ustanovama; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Uprava za obrazovanje i nauku vrši nadzor nad poslovima i radom Fakulteta islamskih nauka, drugih fakulteta, Gazi Husrev-begove medrese, drugih medresa, Prve bošnjačke gimnazije, islamskih gimnazija, Gazi Husrev-begove biblioteke, Biblioteke Behram-beg, drugih biblioteka, izdavačkog centra El-Kalem, Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i Centra za dijalog - Vesatijja, kao ustanova i organizacionih jedinica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 21.

UPRAVA ZA EKONOMSKE I FINANSIJSKE POSLOVE

Uprava za ekonomske i finansijske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove Rijaseta u području ekonomije i finansija Islamske zajednice, koji se odnose na:

a) sistem ekonomskog poslovanja i ostvarivanja prihoda Islamske zajednice na sva tri nivoa; strategiju ekonomskog razvoja Islamske zajednice; planove i programe ekonomskih djelatnosti Islamske zajednice, izrade projekata samostalnog i udruženog privrednog djelovanja; investicije; investicijsko i tekuće održavanje potreba na višem nivou Islamske zajednice;

b) hadž; umru; usmjeravanje, koordiniranje i nadziranje djelatnosti vezanih za vakufe; fondove: Pomoć povratničkim džematima, Pomoć penzioniranim imamima, stipendije, povratnike, fukara i mesakin; društvenokorisne projekte i projekte društvene brige; Bujut fond; druge fondove, agencije, urede, direkcije, organe i organizacije; humanitarne aktivnosti;

c) samostalno vođenje ili partnerstvo u bezinteresnim bankama, osiguravajućim društvima, poljoprivrednoj proizvodnji, prehrambenoj industriji, turizmu i vjerskom turizmu, trgovini, građevinarstvu, industriji; obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti.

d) finansijsko-računovodstvene potrebe Islamske zajednice; budžet; fondove; sistem finansiranja na višem, srednjem i nižem nivou Islamske zajednice;

e) Saradnju u planiranju, organiziranje i provođenje prikupljanja sredstava zekata; sadekatu-l-fitra; kurbana; članarine; Fond solidarnosti iz članarine; prilozi i sergije; donacije; kirije; rente; dividende; posebni prihodi; krediti; lizing;

f) finansijsko-računovodstvene potrebe Sabora Islamske zajednice, Vijeća muftija, kancelarije reisu-l-uleme, disciplinsko-pravosudnih organa Islamske zajednice i drugih organa i organizacija na najvišem nivou Islamske zajednice; sistem računovodstva na sva tri nivoa Islamske zajednice; internu reviziju.

g) izradu strategija, planova, programa, analiza, izvještaja, obrazaca, formulara, instrukcija, uputstava; izradu završnih računa; izradu pravnih propisa iz svoje nadležnosti; treninge, savjetovanje i obuku kadrova;

Uprava za ekonomske i finansijske poslove vrši nadzor nad poslovima i radom Vakufske direkcije, Gazi Husrev-begovog vakufa, Ureda za društvenu brigu, vakufa, centara za stare, jetime i samohrane osobe te privrednih društava čiji je osnivač Rijaset Islamske zajednice.

Član 22.

UPRAVA ZA PRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Uprava za pravne i administrativne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove Rijaseta u području uprave, prava, kancelarijskog poslovanja, registara, zaposlenika i gradnje objekata Islamske zajednice, koji se odnose na:

a) sistem uprave na višem, srednjem i nižem nivou Islamske zajednice; uspostavu novih i reorganizaciju postojećih organa i organizacija; planiranje i razvoj organizacije i funkcioniranja Islamske zajednice,

b) usmjeravanje i nadziranje rada srednjeg i nižeg izvršnog nivoa Islamske zajednice; osiguravanje provođenja ovog pravilnika i drugih akata Islamske zajednice koji se odnose na nadležnosti Uprave, posebno procedura o postupanju i propisa o kancelarijskom poslovanju; stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u tim organima i organizacijama;

c) osiguravanje uvjeta za rad predstavničkih, pravosudnih i disciplinskih organa Islamske zajednice; saradnja sa Glavnom izbornom komisijom (skraćeno: GIK) prilikom provođenja izbora u Islamskoj zajednici; izrada pravnih akata koje donose najviši organi Islamske zajednice, osim Ustavnog suda; strukturu i rad disciplinskih organa i njihovo stručno usavršavanje te organa koji  izvršavaju i prate prekršajne sankcije; pomilovanja;

d) izradu svih pravnih akata i dokumenata za Rijaset, reisu-l-ulemu te Vijeće muftija, obavljanje administrativnih i pravno-tehničkih poslova vezanih za sjednice Rijaseta;

e) izradu ili praćenje izrade sporazuma, memoranduma, ugovora, međudržavnih ili međunarodnih ugovora; predlaganje ili davanje mišljenja na akta o pristupanju konvencijama, deklaracijama, udruženjima - domaćim ili međunarodnim, islamskim, međureligijskim i drugim;

f). vođenje i nadziranje uspostave registara, matičnih knjiga, arhiva, vlasničkih dokumenata; restituciju; denacionalizaciju; zaštitu spomenika islamske kulture; zastupanje Zajednice pred sudovima, pravobranilaštvima i drugim organima pravosuđa i državnim organima;

g) predlaganje standarda u upravnom postupanju i uredskom poslovanju;

h) kadrove; personalne poslove; izradu rješenja, odluka, imenovanja, postavljenja; saradnju sa Udruženjem ilmijje; 

i) urbanističko-građevinsku inspekciju; vođenje Jedinstvenog registra vakufa Islamske zajednice; imovinskopravne poslove i promet zemljišta i zgrada, osim poslova Vakufske direkcije; Gazi Husrev-begov vakuf i druge vakufe sa svojstvom pravnog lica; pravnu pomoć nižim nivoima organa i organizacija Islamske zajednice uključujući dijasporu; planiranje i razvoj građenja, obnove i rekonstrukcije objekata Islamske zajednice; davanje prethodne saglasnosti na urbanistička, arhitektonska i građevinska rješenja objekata Islamske zajednice; pružanje pomoći kod ugovaranja tih poslova i vršenje nadzora; izrada odnosno koordinacija izrade strategija, programa i projekata; informatizaciju djelatnosti Rijaseta i Islamske zajednice; trajno osiguravanje svih tehničkih i pratećih uvjeta za rad Sabora Islamske zajednice, reisu-l-uleme, Vijeća muftija i Rijaseta;

j) pitanja zaštite i sigurnosti; organiziranje servisnih poslova; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.                                 

Član 23.

UPRAVA ZA VANJSKE POSLOVE I DIJASPORU

Uprava za vanjske poslove i dijasporu obavlja upravne i druge poslove Rijaseta na području odnosa s drugim vjerskim zajednicama, državnim i međunarodnim institucijama, drugim Islamskim zajednicama i predstavljanja Islamske zajednice, koji se odnose na:

a) saradnju sa Katoličkom crkvom u Bosni i Hercegovini, Srpskom pravoslavnom crkvom, Jevrejskom zajednicom u Bosni i Hercegovini te drugim vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini;

b) saradnju s institucijama Bosne i Hercegovine, saradnju s parlamentarnim i drugim političkim strankama u Bosni i Hercegovini; saradnju s međunarodnim predstavnicima u Bosni i Hercegovini; saradnju s nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini;

c) saradnju sa Katoličkom crkvom u Hrvatskoj i Sloveniji, drugim crkvama i vjerskim zajednicama, institucijama države Hrvatske i Slovenije, političkim strankama, nevladinim organizacijama i međunarodnim predstavnicima u tim dvjema zemljama; Srpskom pravoslavnom crkvom, drugim vjerskim zajednicama i crkvama, nevladinim organizacijama i državnim institucijama Srbije, političkim strankama; državnim institucijama, vjerskim i crkvenim te drugim organizacijama i predstavništvima u državama gdje djeluje Islamska zajednica u dijaspori.

Mešihati, muftijstva i organi Islamske  zajednice u dijaspori ostvaruju saradnju sa crkvama, vjerskim zajednicama, državnim organima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama i međunarodnim predstavnicima na području svog djelovanja.

d) predstavljanje Islamske zajednice u svijetu; odnose s Vatikanom, Pravoslavnom crkvom i drugim vjerskim zajednicama u svijetu; saradnju s Vijećem Evrope, EU, OSCE, Evropskim parlamentom, OPEC; drugim državama i njihovim institucijama, UN, UNHCR, UNESCO, UNICEF, Pokretom nesvrstanih, OAJ; ASEAN i drugim;

e) razvijanje i unapređivanje Islamske zajednice izvan teritorije Bosne i Hercegovine; pomoć u saradnji ostalih uprava Rijaseta, organa i organizacija Islamske zajednice u inozemstvu, briga o statusu i drugim pitanjima pripadnika i članova, odnosno organa i organizacija Islamske zajednice koji žive izvan Bosne i Hercegovine, odnosno domovinskih zemalja; održavanje i promocija veza sa pripadnicima i članovima Islamske zajednice i njihovim udruženjima koji žive, odnosno djeluju izvan Bosne i Hercegovine, odnosno domovinskih zemalja; saradnja sa Svjetskim savezom dijaspore;

f) odnose sa islamskim zajednicama: Crne Gore, Kosova, Makedonije, Albanije, Bugarske, Mađarske, Turske; odnose sa islamskim svijetom: bilateralno i multilateralno; saradnju sa institucijama nadležnim za islamska pitanja, institucijama koje se bave kulturom i društvenim pitanjima; saradnju sa OIC; Rabitom; Nedvom; saradnju sa Islamskom bankom za razvoj u Džiddi (skraćeno: IDB - Jeddah) i drugim finansijskim i investicijskim institucijama; odnose sa drugim regionalnim islamskim, vladinim i nevladinim organizacijama i asocijacijama;

g) pripremu propisa i standarda iz područja svoga djelovanja; uspostavu baza podataka iz svoje nadležnosti; promoviranje povratka u domovinu, investicija u Bosnu i Hercegovinu, odnosno domovinskim zemljama; saradnju na osiguravanju kadrova u dijaspori i trajno koordiniranje poslova dijaspore sa Rijasetom; saradnju u poslovima kupovine, adaptacije, gradnje i drugog obezbjeđenja vjerskih objekata u dijaspori; godišnje organiziranje Dana dijaspore - u Bosni i Hercegovini, odnosno domovinskim zemljama i dijaspori; poticanje domovinskog patriotizma; saradnju u vršenju inspekcije i ocjene rada; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Uprava za vanjske poslove i dijasporu vrši nadzor nad poslovima i radom Ureda za hadž i umru.

IV DRUGE ORGANIZACIONE JEDINICE RIJASETA

Član 24.

URED ZA ZEKAT

Ured za zekat obavlja stručne poslove Rijaseta koji se odnose na: javno tumačenje značaja zekata i predstavljanje obaveze davanja zekata; pripremanje: strategije, planova, programa i izvještaja iz svoje nadležnosti; osigurava da Vijeće muftija, putem nadležne uprave, utvrdi novčanu vrijednost nisaba za svaku godinu i vrijednost sadekatu-l-fitra za svako područje Islamske zajednice (Bosne i Hercegovine; Srbije; Hrvatske; Slovenije; Evrope; Amerike; Australije) pojedinačno; izrađivanje cjelovitih i sistematičnih godišnjih programa aktivnosti kroz organe i ustanove Islamske zajednice; izrada godišnjih programa predstavljanja dužnosti zekata putem: elektronskih i štampanih medija, društvenih mreža, posebnih izdanja, brošura, filmova, plakata, spotova; organiziranje seminara, skupova, savjetovanja, naučnih konferencija i drugih oblika stručnog i naučnog prezentiranja smisla i značaja zekata; istraživanje i predlaganje najpovoljnijih načina, metoda i tehnika prikupljanja zekata; saradnju s nadležnim upravama Rijaseta u vezi s izvršavanjem poslova iz svoje nadležnosti; praćenje efekata utroška zekata i davanje potrebnih prijedloga, rješenja i sugestija; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Ured obavlja sve potrebne poslove u vezi s obavezom davanja sadekatu-l-fitra kao što obavlja u vezi s promocijom i prikupljanjem zekata.

Ured je odgovoran za svoj rad Upravi za vjerske poslove, odnosno Rijasetu.

Član 25.

URED ZA HADŽ I UMRU

Ured za hadž i umru obavlja stručne poslove Rijaseta koji se odnose na: javno tumačenje značaja hadža i promoviranje obavljanja hadža; izradu: strategije, planova, programa i izvještaja; određivanje dužine putovanja na hadž i vrijeme odlaska i povratka, utvrđivanje broja hadžija za svaku godinu, prikupljanje prijava; ugovaranje prijevoza, smještaja i drugih tehničkih pitanja, u vezi s putovanjem; vjerske sadržaje u toku putovanja i boravka na hadžu, te osiguranje stručne pomoći; obuku za izvršenje hadža; predlaganje cijena; saradnju s vjerskim i državnim institucijama u vezi s obavljanjem hadža, u zemlji i inozemstvu; odabir poslovnih partnera za tehničku realizaciju hadža i saradnja s njima; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Ured organizira, odnosno koordinira aktivnosti Zajednice u vezi s organiziranjem umre za pripadnike i članove Islamske zajednice i druge zainteresirane. Posebnim aktom, koji donosi Rijaset, određuju se poslovi, nadležnosti i aktivnosti u vezi s organiziranjem i obavljanjem hadža i umre.

Ured je odgovoran za svoj rad Upravi za vanjske poslove i dijasporu, odnosno Rijasetu.

Član 26.

URED ZA DRUŠTVENU BRIGU

Ured za društvenu brigu obavlja stručne poslove Rijaseta koji se odnose na osiguravanje finansijske pomoći: penzioniranim imamima, hatibima i muallimama te članovima njihovih porodica; osiguravanje stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima; osiguravanje materijalne pomoći povratnicima, odnosno potrebitim: starim, bolesnim, jetimima, samohranim osobama, postradalim, osobama sa posebnim potrebama i sl.; raspodjelu sredstava zekata i sadekatu-l-fitra iz kategorija „fi sebilillahi, fukara i mesakin“; praćenje potreba članova i pripadnika Islamske zajednice kao i drugih potrebitih u društvu i svijetu te planiranje realiziranja pomoći kroz strategije, programe, projekte; vođenje operativnih poslova i provođenja zadataka iz svoje nadležnosti; ravnomjernu, kontinuiranu i  neophodnu podršku kategorijama potrebitih; pronalaženje sredstava, distribuiranje sredstava iz drugih izvora i kreativno razvijanje potencijala Ureda; saradnju sa državnim organima, međunarodnim institucijama i organizacijama, nevladinim organizacijama, preduzećima, pojedincima i drugima koji mogu biti od pomoći za ostvarivanje ciljeva i zadataka Ureda; potpisivanje sporazuma, ugovora i drugih akata o saradnji i poslovanju; izradu izvještaja; koordinaciju ovih aktivnosti na cijelom području Islamske zajednice;

Ured za društvenu brigu obavlja stručne poslove Rijaseta koji se odnose i na: realiziranje propisa kurbana u ime onih pripadnika i članova Islamske zajednice koji joj to povjere; prezentiranje smisla i propisa vezanih za obavezu kurbana; iniciranje i praćenje razvoja šerijatskog tumačenja propisa kurbana; izradu strategije i planova realiziranja projekta kurbana Islamske zajednice te izvještaja i završnih računa; predlaganje cijene kurbana; ugovaranje uzgoja, nabavke, klanja, prerade i distribuiranja kurbana za potrebe institucija Islamske zajednice i potrebe drugih korisnika koje realizira Islamska zajednica, saradnju sa svim organima, ustanovama i institucijama Islamske zajednice u ovom području; saradnju sa svim ustanovama, organima, privrednim društvima na teritoriji nadležnosti Islamske zajednice i izvan u vezi s aktivnostima i zadacima Ureda, pregovaranje, potpisivanje i realiziranje sporazuma i ugovora; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Ured je odgovoran za svoj rad Upravi za ekonomske i finansijske poslove, odnosno Rijasetu.

Član 27.

IZDAVAČKI CENTAR EL-KALEM

Izdavački centar Rijaseta El-Kalem obavlja poslove izdavaštva od značaja za Islamsku zajednicu. Odgovoran je za: izbor, prevođenje, otkup prava, pripremu, štampanje i distribuiranje svojih izdanja prema planu i programu koji predloži a koji odobri Rijaset. El-Kalem obavlja poslove objavljivanja publikacija i knjiga koje predlažu druge institucije ili organi unutar Zajednice. El-Kalem obavlja poslove centralne izdavačke kuće Islamske zajednice. Izrađuje strategiju i planove svoga poslovanja te osigurava da je izdavački centar operativno i finansijski održiv.

Izdavački centar El-Kalem je odgovoran za svoj rad Upravi za obrazovanje i nauku, odnosno Rijasetu.

V GLASILA I MEDIJI ISLAMSKE ZAJEDNICE

Član 28.

Glasila i mediji Islamske zajednice u BiH su: Glasnik, Preporod, Radio-televizija Islamske zajednice BIR, Novinska agencija MINA i WEB portal.

Djelatnost i upravljačka prava nad glasilima i medijima iz prethodnog stava ovog člana definiraju se aktom o osnivanju a sistematizacija poslova i broj zaposlenih bit će utvrđen aktom o sistematizaciji.

VI USTANOVE I ORGANIZACIJE

Član 29.

Sabor Islamske zajednice i Rijaset su osnivači ili upravljaju ustanovama, fondovima, agencijama i dr. koji su u sastavu Rijaseta, kao što su: Vakufska direkcija, Fakultet islamskih nauka, Gazi Husrev-begov vakuf, Gazi Husrev-begova medresa, Gazi Husrev-begova biblioteka i Agencija za certificiranje halal kvaliteta, koje imaju svojstvo pravnog lica i koje se organiziraju i rade u skladu sa osnivačkim aktima i aktima o registraciji.

Sabor Islamske zajednice i Rijaset su osnivači ili upravljaju posebnim fondovima, uredima, centrima, agencijama, privrednim društvima, institutima i drugim ustanovama Islamske zajednice kao što su: Islamski fakulteti, medrese, islamske gimnazije, Bošnjačka gimnazija, škole, Biblioteka Behram-beg, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Centar za dijalog-vesatijja, obdaništa, vakufi, CROPS, centri za stare, jetime i samohrane osobe, privredna društva.

Član 30.

Rijaset u obavljanju upravljačke funkcije prema izvršnim organima nižih organizacionih dijelova Islamske zajednice: muftijstvima, mešihatima i organima Islamske zajednice u dijaspori, odnosno medžlisima, naročito donosi: instrukcije, uputstva i druge akte te nadzire i kontrolira njihovo provođenje.

VII POSEBNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

Član 31.

Udruženje ilmijje, osnovano kao specifično udruženje imama i drugih uposlenika Islamske zajednice, kroz svoje dugogodišnje postojanje u različtim pozicijama prema strukturama Islamske zajednice, okuplja imame i druge uposlenike Islamske zajednice kao svoje članstvo.

Udruženje ilmijje razvija misiju, ciljeve i strukturu odgovarajući potrebama svojih članova.

Ovisno o vrsti i prioritetima ciljeva Udruženja ilmijje, Rijaset sarađuje ili vodi dijalog, odnosno odgovara na prijedloge i stavove Udruženja.

Udruženje sarađuje sa Rijasetom putem Uprave za vjerske poslove kada realizira prijedloge vjerskog sadržaja.

Udruženje sarađuje sa Rijasetom putem Uprave za pravne i administrativne poslove kada istupa kao asocijacija u ime svojih članova.

Član 32.

Derviške ustanove višestoljetno postoje i neprestano djeluju na prostoru i unutar Islamske zajednice, kao tradicionalne tekije, hanikahi i druge ustanove putem kojih ehlisunnetski tarikati - derviški redovi obavljaju svoju misiju, samostalno uređujući pitanja koja se tiču njihova tarikatskog djelovanja.

Rijaset putem Uprave za pravne i administrativne poslove vodi Registar derviških ustanova na području Islamske zajednice.

Rijaset putem Uprave za vjerske poslove sarađuje sa derviškim redovima i njihovim udruženjem.

VIII NAČIN RADA RIJASETA

Član 33.

Rijaset kao najviši izvršni organ Islamske zajednice radi i odlučuje na sjednicama Rijaseta.

Sjednice Rijaseta su javne, a izuzetno sjednice mogu biti bez prisustva javnosti o čemu odluku donosi Rijaset.

Član 34.

Reisu-l-ulema saziva sjednice Rijaseta, priprema i predlaže dnevni red sjednica, predsjedava i rukovodi radom sjednica te potpisuje akta koja donosi Rijaset.

Rijaset donosi uredbe, pravila, pravilnike, odluke, zaključke, uputstva, instrukcije, rješenja i druge akte koji su obavezujući za sve organizacione djelove Rijaseta, te niže izvršne organe Islamske zajednice.

Opći akti Rijaseta iz prethodnog stava ovog člana objavljuju se u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice.

Član 35.

Izuzetno, sjednica Rijaseta može biti održana bez prisustva reisu-l-uleme uz njegovu pisanu suglasnost u slučajevima:

- kada je reisu-l-ulema iz opravdanih razloga onemogućen da obavlja svoju funkciju duže vremena (duže od mjesec dana),

- kada je reisu-l-ulema opravdano odsutan a okolnosti zahtijevaju održavanje sjednice Rijaseta.

Izuzetno, sjednica Rijaseta može biti održana bez prisustva reisu-l-uleme i bez njegove saglasnosti:

- kada je reisu-l-ulema onemogućen da sazove i vodi sjednicu Rijaseta, a neizvjesno je koliko će ta onemogućenost trajati ili okolnosti zahtijevaju hitnu sjednicu, odnosno održavanje kontinuiteta rada Rijaseta.

Član 36.

Za rad i odlučivanje na sjednici Rijaseta neophodna je prisutnost natpolovične većine članova - kvorum.

Odluka Rijaseta je usvojena ako je za nju glasala natpolovična većina ukupnog broja članova Rijaseta.

Rijaset odlučuje dvotrećinskim brojem glasova svih članova Rijaseta ako se odlučuje o:

- prijedlogu za promjene Ustava Islamske zajednice,

- uspostavi i promjeni područja muftiluka i mešihata,

- prijedlogu za promjene Izbornih pravila Islamske zajednice,

- pridruživanju drugih i sličnih zajednica ili njihovih dijelova Islamskoj zajednici,

- pokretanju postupka ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom Islamske zajednice.

Član 37.

U vanrednom stanju i ratnom stanju, ukoliko nije moguće održati sjednicu Rijaseta, reisu-l-ulema donosi privremene odluke Rijaseta sam ili sa članovima Rijaseta koji su u mogućnosti prisustvovati sjednici.

Odluke Rijaseta u slučajevima iz prethodnog stava, potrebno je da Rijaset potvrdi na prvoj narednoj sjednici Rijaseta, u skladu sa članom 36. ovog Pravilnika, nakon donošenja tih odluka.

Član 38.

Uprave i niže organizacione jedinice Rijaseta, kao stručne administrativno-upravne jedinice, organiziraju se i rade po principima rada organa uprave.

Član 39.

Za izvršavanje posebnih poslova za potrebe Rijaseta reisu-l-ulema, odnosno Rijaset mogu osnivati komisije, savjete, grupe, štabove i druga tijela.

               

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti: Pravila o organizaciji i radu Rijaseta Islamske zajednice u BiH (Glasnik Rijaseta IZ-e u BiH, broj: 5-6 maj-juni 1999. godina) i drugi pravilnici i pravila Islamske zajednice, ukoliko su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.

Član 41.

U roku od 60 dana od usvajanja ovog Pravilnika Rijaset Islamske zajednice donijet će Poslovnik o svom radu i akt o sistematizaciji i opisu radnih mjesta u Rijasetu.

Sve pravne osobe čiji je osnivač Sabor ili Rijaset Islamske zajednice, dužne su u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ovog Pravilnika svoja osnivačka akta i registracije uskladiti sa Ustavom Islamske zajednice i odredbama ovog Pravilnika.                                                                                              

                                                                                                     Predsjednik Sabora

                                                                                                          Safet Softić