A+ A A-

Uprave Rijaseta

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je najviši izvršni organ za vjerske, obrazovne, ekonomske, finansijske, pravne, administrativne i druge poslove Islamske zajednice.  

Rijaset se organizira kroz uprave kao stručne, administrativno-upravne cjeline na čijem čelu se nalaze direktori uprava i druge organizacione jedinice na čijem čelu se nalaze rukovodioci organizacionih jedinica.

Uprave Rijaseta su:

1. Uprava za vjerske poslove,

2. Uprava za obrazovanje i nauku,

3. Uprava za ekonomske i finansijske poslove,

4. Uprava za pravne i administrativne poslove,

5. Uprava za vanjske poslove i dijasporu.

Uprava za vjerske poslove vrši nadzor nad poslovima i radom Ureda za zekat i Agencije za certificiranje halal kvalitete, Uprava za obrazovanje i nauku nad poslovima i radom fakulteta islamskih nauka, Gazi Husrev-begove medrese, Gazi Husrev-begove biblioteke i Izdavačkog centra El-Kalem, dok Uprava za ekonomske i finansijske poslove nadzire rad Vakufske direkcije, Gazi Husrev-begovog vakufa, Ureda za kurbane i Ureda za društvenu brigu, a Uprava za vanjske poslove i dijasporu nad poslovima i radom Ureda za hadž i umru.

Direktore uprava Rijaseta, na prijedlog reisu-l-uleme, imenuje Sabor Islamske zajednice. Zamjenik reisu-l-uleme i direktori uprava nakon imenovanja a prije stupanja na dužnost polažu zakletvu pred Saborom Islamske zajednice. Direktori uprava imenuju se na mandat od četiri godine sa mogućnošću imenovanja na još jedan mandat. Direktori uprava Rijaseta za svoj rad odgovaraju reisu-l-ulemi. Direktori uprava su odgovorni za rad uprave na čijem su čelu.