A+ A A-

Uprava za obrazovanje i nauku

Uprava za obrazovanje i nauku

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

Direktor: Prof. dr. Dževad Hodžić

Sekretar(ica): Lejla Bektaš

Email: uprava.oin@rijaset.ba 

Član 20 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta regulira djelatnosti Uprave za obrazovanje i nauku na sljedeći način:

- Uprava za obrazovanje i nauku obavlja upravne i druge stručne poslove Rijaseta u području  obrazovanja, nauke i istraživanja koji se odnose na:

a) sistem i izradu nastavnih planova i programa obrazovanja u ustanovama Islamske zajednice: Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i drugim fakultetima, Gazi Husrev-begovoj medresi i drugim medresama, bošnjačkim gimnazijama, islamskim gimnazijama i drugim školskim ustanovama; udžbenike vjerskih predmeta; standarde; normative; sistem osiguranja kvalitete; osiguravanje potrebnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju; upravljanje ili učešće u upravljanju ovim odgojno-obrazovnim i naučnim ustanovama; planiranje; usklađivanje odgojno-obrazovnog sistema sa potrebama i opredjeljenjima Islamske zajednice;

b) Gazi Husrev-begovu biblioteku; druge biblioteke; institute; centre; muzeje; arhive; stalne izložbe; međunarodnu i međureligijsku saradnju iz područja svoje nadležnosti;

c) davanje mišljenja na strategije, planove, programe drugih uprava, institucija i organa Zajednice u vezi sa svojom djelatnosti; stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika, saradnika i drugih;

d) programe dodatne edukacije kadrova; certificiranje; prepoznavanje - nostrifikacije diploma; izradu i saradnju s drugim upravama na izradi nastavnih planova, programa i udžbenika vjeronauke u javnim i privatnim školama; nadzor nad radom vjeroučitelja; planove i programe predškolskog odgoja; izučavanja islamske kulture i tradicije; prikupljanje, čuvanje, konzervaciju, predstavljanje i razmjenu duhovne i materijalne islamske ostavštine; zaštitu spomenika islamske kulture; promicanje bosanskog jezika izvan Bosne i Hercegovine, islamske tradicije i običaja Bošnjaka; izradu projekata, studija, istraživanja; izdavaštvo; ostvarivanje saradnje s nadležnim obrazovnim vlastima i drugim odgojno-obrazovnim i naučnim ustanovama; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Uprava za obrazovanje i nauku vrši nadzor nad poslovima i radom Fakulteta islamskih nauka, drugih fakulteta, Gazi Husrev-begove medrese, drugih medresa, Prve bošnjačke gimnazije, islamskih gimnazija, Gazi Husrev-begove biblioteke, Biblioteke Behram-beg, drugih biblioteka, izdavačkog centra El-Kalem, Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i Centra za dijalog - Vesatijja, kao ustanova i organizacionih jedinica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. 

Biografija direktora: 

Dževad Hodžić rođen je  10.7.1960. godine u Pokriveniku kod Rogatice.

Osnovnu školu završio u Međeđi (Višegrad).

Nakon Gazi Husrev-begove medrese (1975.-1980.) studirao je na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu (1981.-1986.)

Od 1987.-1990. radio je kao imam u Islamskom kulturnom centru u Koelnu (SR Njemačka)

Od 1994.-1998. bio je glavni imam Zagrebačke džamije.

Od 2000.-2008. glavni urednik časopisa za odgoj i obrazovanje "Novi Muallim“.

Od 1.1. 2006. radi na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

2004. magistrirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iz oblasti suvremene filozofije.

2008. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2008. godine također iz oblasti suvremene filozofije.

Od 2018. godine je direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH

Kao glavni imam Zagrebačke džamije, kao glavni i odgovorni urednik Muallima, kao nastavnik FIN-a i kao član Upravnog odbora Bioteičkog društva BiH sudjelovao u organizaciji mnogih domaćih i međunarodnih seminara, konferencija i simpozijuma.