Promo banner

A+ A A-

Medžlisi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Status medžlisa u ustrojstvu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini definiran je članovima 39, 40, 41. i 42. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovni.

Medžlis je organizaciona jedinica Islamske zajednice koja u pravilu obuhvata sve džemate na teritoriji jedne općine ili najmanje sedam džemata koji čine povezanu cjelinu.

Odluku o osnivanju novog medžlisa ili pripajanju postojećeg medžlisa drugom medžlisu donosi Sabor na prijedlog Rijaseta.

Glavni imam je nadležan i odgovoran za organizaciju i izvršavanje vjerskih poslova i aktivnosti na području medžlisa i odgovoran je za rad imamā, hatibā i muallimā.

Glavnom imamu u radu pomaže savjet, čiji se sastav i način rada uređuje aktom iz Člana 40. Ustava IZ u BiH. Glavni imam predstavlja medžlis u poslovima iz stava (1) ovog člana. Glavni imam u pitanjima vjere odgovoran je muftiji, a u administrativnim stvarima odgovoran je izvršnom odboru medžlisa. Nadležnosti glavnog imama u dijaspori definiraju se posebnim aktom koga donosi Sabor.

Glavnog imama imenuje, premješta i razrješava dužnosti reisu-l-ulema na prijedlog muftije. Mandat glavnog imama traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja. 

Organi medžlisa su: skupština i izvršni odbor. Skupštinu medžlisa čine izabrani zastupnici džemata. Skupština medžlisa:

- bira radno predsjedništvo koje rukovodi radom skupštine,

- bira članove izvršnog odbora medžlisa,

- daje opće smjernice za rad izvršnog odbora medžlisa,

- usvaja godišnji plan i izvještaj o radu izvršnog odbora medžlisa,

- daje saglasnost na prijedlog budžeta i završni račun medžlisa.

Izvršni odbor medžlisa je izvršni organ Islamske zajednice na području medžlisa. Broj članova izvršnog odbora medžlisa određuje se prema broju pripadnika Islamske zajednice na području medžlisa i ne može biti manji od pet niti veći od petnaest.

Glavni imam medžlisa je član izvršnog odbora medžlisa po položaju.

Izvršni odbor medžlisa:

- izvršava odluke i provodi uputstva viših organa Islamske zajednice,

- stara se o uvjetima i potrebama vjerskog života na području medžlisa,

- nadzire rad džematskih odbora i daje im uputstva za rad,

- brine se o prihodima i imovini Islamske zajednice,

- daje prijedloge za postavljanje i razrješenje imama, hatiba i muallima,

- podnosi izvještaj o radu.

Izvršni odbor medžlisa ima predsjednika. Predsjednik predstavlja i zastupa medžlis i rukovodi radom izvršnog odbora.

Na području Bosne i Hercegovine djeluje 91 medžlis:

- Medžlis IZ Banja Luka

- Medžlis IZ Konjic

- Medžlis IZ Banovići

- Medžlis IZ Kotor varoš

- Medžlis IZ Bihać

- Medžlis IZ Kozarac

- Medžlis IZ Bijeljina

- Medžlis IZ Livno

- Medžlis IZ Bileća

- Medžlis IZ Ljubuški

- Medžlis IZ Bosanska Dubica

- Medžlis IZ Maglaj

- Medžlis IZ Bosanska Gradiška

- Medžlis IZ Modriča

- Medžlis IZ Bosanska Kostajnica

- Medžlis IZ Mostar

- Medžlis IZ Bosanska Krupa

- Medžlis IZ Mrkonjić Grad

- Medžlis IZ Bosanski Brod

- Medžlis IZ Nevesinje

- Medžlis IZ Bosanski Kobaš

- Medžlis IZ Novi Travnik

- Medžlis IZ Bosanski Novi

- Medžlis IZ Odžak

- Medžlis IZ Bosanski Petrovac

- Medžlis IZ Olovo

- Medžlis IZ Bosanski Šamac

- Medžlis IZ Orašje

- Medžlis IZ Bratunac

- Medžlis IZ Prijedor

- Medžlis IZ Brčko

- Medžlis IZ Prnjavor

- Medžlis IZ Breza

- Medžlis IZ Prozor

- Medžlis IZ Bugojno

- Medžlis IZ Puračić Lukavac

- Medžlis IZ Busovača

- Medžlis IZ Rogatica

- Medžlis IZ Bužim

- Medžlis IZ Rudo

- Medžlis IZ Cazin

- Medžlis IZ Sanski Most

- Medžlis IZ Čajniče

- Medžlis IZ Sarajevo

- Medžlis IZ Čapljina

- Medžlis IZ Srebrenica

- Medžlis IZ Čelić

- Medžlis IZ Srebrenik

- Medžlis IZ Derventa

- Medžlis IZ Stolac

- Medžlis IZ Doboj

- Medžlis IZ Teočak

- Medžlis IZ Donji Vakuf

- Medžlis IZ Teslić

- Medžlis IZ Foča

- Medžlis IZ Tešanj

- Medžlis IZ Fojnica

- Medžlis IZ Tomislavgrad

- Medžlis IZ Gacko

- Medžlis IZ Travnik

- Medžlis IZ Glamoč

- Medžlis IZ Trebinje

- Medžlis IZ Goražde

- Medžlis IZ Tuzla

- Medžlis IZ Gornja Tuzla

- Medžlis IZ Ustikolina

- Medžlis IZ Gornji Vakuf

- Medžlis IZ Vareš

- Medžlis IZ Gračanica

- Medžlis IZ Velika Kladuša

- Medžlis IZ Gračanica/Visoko

- Medžlis IZ Visoko

- Medžlis IZ Gradačac

- Medžlis IZ Višegrad

- Medžlis IZ Jablanica

- Medžlis IZ Vitez

- Medžlis IZ Jajce

- Medžlis IZ Vlasenica

- Medžlis IZ Janja

- Medžlis IZ Zavidovići

- Medžlis IZ Kakanj

- Medžlis IZ Zenica

- Medžlis IZ Kalesija

- Medžlis IZ Zvornik

- Medžlis IZ Kaljina

- Medžlis IZ Žepa

- Medžlis IZ Kiseljak

- Medžlis IZ Žepče

- Medžlis IZ Kladanj

- Medžlis IZ Živinice

- Medžlis IZ Ključ

 

Općim aktom koga donosi Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uređuju se pitanja vezana za medžlis. Kad Rijaset Islamske zajednice utvrdi da izvršni odbor medžlisa ne obavlja svoje djelatnosti u skladu sa Ustavom i drugim propisima Islamske zajednice, donijet će odluku o njegovom raspuštanju i naložiti skupštini medžlisa da izabere novi izvršni odbor medžlisa u roku od 60 dana. Do izbora novog izvršnog odbora medžlisa poslove će obavljati povjereništvo od tri člana koje imenuje Rijaset Islamske zajednice.