A+ A A-

Džemat

Status džemata u ustrojstvu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini definiran je članovima 34, 35, 36, 37, 38. i 39. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Džemat je osnovna organizaciona jedinica Islamske zajednice. Džemat u pravilu sačinjava skupina od najmanje 200 muslimanskih domaćinstava koja žive na jednom području i koja su međusobno povezana u izvršavanju zajedničkih islamskih dužnosti.

Odluku o formiranju, spajanju ili ukidanju džemata donosi Rijaset Islamske zajednice na prijedlog muftijstva. Općim aktom koga donosi Sabor uređuju se pitanja vezana za džemat.

Organi džemata su: skupština džemata i džematski odbor.  

Skupštinu džemata sačinjavaju svi muslimani i muslimanke iz tog džemata koji su navršili osamnaest godina života i koji su članovi Islamske zajednice. Skupština džemata bira: džematski odbor,  zastupnike džemata u skupštinu medžlisa i delegate  džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice te donosi odluke koje se tiču organizacije i aktivnosti  džemata i vjerskog života u džematu.  

Džematski odbor ima pet članova u džematima koji imaju do dvije stotine domaćinstava i sedam članova u džematima koji imaju više od dvije stotine domaćinstava. Džematski odbor osigurava uvjete za vjerski život u džematu. Predsjednik džematskog odbora predstavlja džemat u administrativnim i imovinskim poslovima i predsjedava skupštinom džemata.

Imam je član džematskog odbora po položaju. Imam se brine o vjerskom životu u džematu, vodi matične knjige džemata i predstavlja džemat u pitanjima vjere.