A+ A A-

Uprava za vanjske poslove i dijasporu

Uprava za vanjske poslove i dijasporu

Direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu je Muhamed Jusić.

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

E-mail: uprava.vpd@rijaset.ba

Član 23 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta regulira djelatnosti Uprave za vanjske poslove i dijasporu na sljedeći način:

- Uprava za vanjske poslove i dijasporu obavlja upravne i druge poslove Rijaseta na području odnosa s drugim vjerskim zajednicama, državnim i međunarodnim institucijama, drugim Islamskim zajednicama i predstavljanja Islamske zajednice, koji se odnose na:

a) saradnju sa Katoličkom crkvom u Bosni i Hercegovini, Srpskom pravoslavnom crkvom, Jevrejskom zajednicom u Bosni i Hercegovini te drugim vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini;

b) saradnju s institucijama Bosne i Hercegovine, saradnju s parlamentarnim i drugim političkim strankama u Bosni i Hercegovini; saradnju s međunarodnim predstavnicima u Bosni i Hercegovini; saradnju s nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini;

c) saradnju sa Katoličkom crkvom u Hrvatskoj i Sloveniji, drugim crkvama i vjerskim zajednicama, institucijama države Hrvatske i Slovenije, političkim strankama, nevladinim organizacijama i međunarodnim predstavnicima u tim dvjema zemljama; Srpskom pravoslavnom crkvom, drugim vjerskim zajednicama i crkvama, nevladinim organizacijama i državnim institucijama Srbije, političkim strankama; državnim institucijama, vjerskim i crkvenim te drugim organizacijama i predstavništvima u državama gdje djeluje Islamska zajednica u dijaspori.

Mešihati, muftijstva i organi Islamske  zajednice u dijaspori ostvaruju saradnju sa crkvama, vjerskim zajednicama, državnim organima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama i međunarodnim predstavnicima na području svog djelovanja.

d) predstavljanje Islamske zajednice u svijetu; odnose s Vatikanom, Pravoslavnom crkvom i drugim vjerskim zajednicama u svijetu; saradnju s Vijećem Evrope, EU, OSCE, Evropskim parlamentom, OPEC; drugim državama i njihovim institucijama, UN, UNHCR, UNESCO, UNICEF, Pokretom nesvrstanih, OAJ; ASEAN i drugim;

e) razvijanje i unapređivanje Islamske zajednice izvan teritorije Bosne i Hercegovine; pomoć u saradnji ostalih uprava Rijaseta, organa i organizacija Islamske zajednice u inozemstvu, briga o statusu i drugim pitanjima pripadnika i članova, odnosno organa i organizacija Islamske zajednice koji žive izvan Bosne i Hercegovine, odnosno domovinskih zemalja; održavanje i promocija veza sa pripadnicima i članovima Islamske zajednice i njihovim udruženjima koji žive, odnosno djeluju izvan Bosne i Hercegovine, odnosno domovinskih zemalja; saradnja sa Svjetskim savezom dijaspore;

f) odnose sa islamskim zajednicama: Crne Gore, Kosova, Makedonije, Albanije, Bugarske, Mađarske, Turske; odnose sa islamskim svijetom: bilateralno i multilateralno; saradnju sa institucijama nadležnim za islamska pitanja, institucijama koje se bave kulturom i društvenim pitanjima; saradnju sa OIC; Rabitom; Nedvom; saradnju sa Islamskom bankom za razvoj u Džiddi (skraćeno: IDB - Jeddah) i drugim finansijskim i investicijskim institucijama; odnose sa drugim regionalnim islamskim, vladinim i nevladinim organizacijama i asocijacijama;

g) pripremu propisa i standarda iz područja svoga djelovanja; uspostavu baza podataka iz svoje nadležnosti; promoviranje povratka u domovinu, investicija u Bosnu i Hercegovinu, odnosno domovinskim zemljama; saradnju na osiguravanju kadrova u dijaspori i trajno koordiniranje poslova dijaspore sa Rijasetom; saradnju u poslovima kupovine, adaptacije, gradnje i drugog obezbjeđenja vjerskih objekata u dijaspori; godišnje organiziranje Dana dijaspore - u Bosni i Hercegovini, odnosno domovinskim zemljama i dijaspori; poticanje domovinskog patriotizma; saradnju u vršenju inspekcije i ocjene rada; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Uprava za vanjske poslove i dijasporu vrši nadzor nad poslovima i radom Ureda za hadž i umru.