A+ A A-

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu najstarija je i najprestižnija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi. Naslanja se na viševjekovnu tradiciju islamskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koja počinje sa podizanjem prvih džamija, tekija i prvih osnovnih škola (muallim-hana) u drugoj polovini XV stoljeća, nastavlja sa izgradnjom medresa, hanikaha, škola daru-l-Kur\'an i daru-l-hadis u XVI stoljeću i približava evropskim modelima obrazovanja preko Šerijatske sudačke kole, Alijje višeg stepena Gazi Husrevbegove medrese i Više islamske Šerijatsko-teološke škole, u čijoj zgradi je smješten.

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu osnovan je na temelju odluka Vrhovnog sabora i Vrhovnog islamskog starješinstva Islamske zajednice u SFRJ 1977. godine. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini preuzeo je prava osnivača. Fakultet je počeo je sa radom 15. šewwala 1397/29. septembra 1977. godine pod imenom Islamski teološki fakultet u Sarajevu. U prethodnom periodu Fakultet se prilagođavao potrebama zajednice i zahtjevima vremena, to je rezultiralo izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa i razuđivanjem studija. Tako je u akademskoj 1992/1993. godini teološkom odsjeku dodat i pedagoški.  Akademske 1994/1995. godine na Fakultetu je otvoren i postdiplomski studij.

Fakultet je počeo je sa radom 15. ševvala 1397/29. septembra 1977. godine pod imenom Islamski teološki fakultet u Sarajevu. U prethodnom periodu Fakultet se prilagođavao potrebama zajednice i zahtjevima vremena, to je rezultiralo izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa i razuđivanjem studija. Tako je u akademskoj 1992/1993. godini teološkom odsjeku dodat i pedagoški.

Akademske 1994/1995. godine na Fakultetu je otvoren i postdiplomski studij. Akademske 2002/2003. godine izvršena je temeljita reforma cjelokupnog dodiplomskog studja, uveden kreditni sistem i ustanovljene katedre. Na osnovu člana 17. Zakona o univerzitetu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu SR Bosne i Hercegovine verifikovalo je rad Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu rješenjem broj: UP-I-03-612-227 od 5. decembra 1991. godine.

Potpisivanjem Ugovora o međusobnim pravima i obavezama, 29. septembra 2004. godine Fakultet islamskih nauka u Sarajevu uključen je u Univerzitet u Sarajevu kao pridružena članica u sadašnjem ustrojstvu i sa zadržavanjem svojstva pravnog lica.

KONTAKT

Adresa: Ćemerlina br. 54, 71000 Sarajevo

Tel: + 387 33 232 982

fax: + 387 33 251 044

Web: www.fin.ba