A+ A A-

Mešihat IZ u Sloveniji

Mešihat Islamske zajednice u Sloveniji je izvršni organ Islamske zajednice i najviše vjersko i administrativno tijelo Islamske zajednice u Sloveniji. Mešihatom predsjedava muftija, pored kojeg imaju još i potpredsjednik te tri (3) člana.

Članovi Mešihata Islamske zajednice su službenici ili aktivisti Islamske zajednice koji su dobro upoznati sa prirodom i radom Islamske zajednice, imaju najmanje šesti stepen obrazovanja i građani su Slovenije sa stalnim prebivalištem u Sloveniji. Prednost imaju kandidati sa višim nivoima obrazovanja.

Članove Mešihata Islamske zajednice na prijedlog muftije imenuje i razrješava sabor Islamske zajednice u Sloveniji. Predloženi član Mešihat Islamske zajednice mora biti prisutan prije imenovanja od strane Sabora te da odgovara na pitanja članova Sabora.

Potpredsjednik Mešihata se imenuje iz reda vjerskih službenika zaposlenih u Islamskoj zajednici i po položaju je i član Mešihata, ne može biti mlađi od 35 godina i mora imati najmanje deset (10) godina radnog iskustva kao vjerski službenik. Ostali članovi Mešihata se biraju iz reda uglednih i istaknutih članova Islamske zajednice. Među članove Mešihata imenuje se po mogućnosti najmanje jedan pripadnik albanske i drugih nacionalnosti.

Svaki član Mešihata Islamske zajednice je odgovoran za određeno područje rada.

Glavni zadaci Mešihata Islamske zajednice su da:

 1. upravlja svim operacijama koje se odnose na vjerske aktivnosti i imovinu Islamske zajednice;
 2. nadzire rado nižih organa i ustanova Islamske zajednice;
 3. provodi odluke i zaključke Sabora Islamske zajednice u Sloveniji;
 4. priprema sastanke Sabora Islamske zajednice u Sloveniji;
 5. izrađuje akte koje donosi Sabor Islamske zajednice u Sloveniji;
 6. predlaže Saboru budžet Islamske zajednice, finansijski plan i završni račun i prati njihovo izvršenje;
 7. priprema i usvaja unutrašnje organizacione akte Islamske zajednice, vezane za uređenje i organizaciju radnih odnosa, računovodstva i financijskog upravljanja;
 8. uspostavlja i održava saradnju sa islamskim i drugim vjerskim organizacijama, kako u Sloveniji tako i u inozemstvu;
 9. sarađuje sa nacionalnim vlastima i društvenim organizacijama;
 10. odgovoran je za organizovanje vjeronauke u cijeloj Republici Sloveniji;
 11. prihvata plan i program vjerske edukacije za cijelo područje Republike Slovenije;
 12. odgovoran je za organizaciju i provedbu duhovne brige;
 13. organizira prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra kao i drugih primanja Islamske zajednice;
 14. odgovoran je za provedbu aktivnosti vezanih za dobijanje sredstava iz budžeta Republike Slovenije, također je odgovoran za distribuciju tih sredstava;
 15. odgovoran za organiziranje odlazaka na hadž i umru;
 16. predlože Saboru promjene u radu i organizaciji medžlisa;
 17. na osnovu svoje odluke i prijedloga medžlisa organizira takmičenja i vrši izbor kandidata za vjerske i drugo pozicije;
 18. donosi odluke o radnim odnosima zvaničnika Islamske zajednice;
 19. predlaže Skupštini liste Islamske zajednice za imenovanje članova Izvršnog odbora medžlisa;
 20. odlučuje i donosi odluke o imenovanju, razrješenju i premještanju vjerskog i drugog osoblja u medžlisima i drugim organima i institucijama Islamske zajednice
 21. odlučuje i donosi odluke o imenovanju i razrješenju stručnih saradnika muftije, sekretara, vjerskih i drugih službenika koji rade u odjelima i tijelima Mešihata Islamske zajednice;
 22. na osnovu odluke Skupštine Islamske zajednice na čelu je operativnog procesa uspostavljanja institucija i organizacija i priprema i donosi akte u vezi sa osnivanjem istih;
 23. nadzire rad nižih organa, institucija i organizacija Islamske zajednice;
 24. po postupku predviđenom za imenovanje službenika Islamske zajednice, imenuje direktore institucija i organizacija;
 25. prati godišnje izvještaje o radu institucija i organizacija, čiji je osnivač Islamska zajednica;
 26. prati godišnje planove rada institucija i organizacija, čiji je osnivač islamske zajednice i daje svoje mišljenje i preporuke
 27. potvrđuje finansijski izvještaj i revidira račune medžlisa;
 28. daje saglasnost za izgradnju, adaptaciju, konverziju i rušenje objekata Islamske zajednice;
 29. vrši kupovinu, prodaju ili zamjenu nekretnina u vlasništvu Islamske zajednice;
 30. slaže sa odlukama o osnivanju ili izmjene namjene Vakufa;
 31. uspostavlja i obavlja formiranje fondova;
 32. kontrolira pravilnost, ekonomičnosti i efikasnosti upravljanja imovinom Islamske zajednice;
 33. o svom radu dva puta godišnje izvještava Sabor Islamske zajednice;
 34. donosi konačnu odluka o žalbama nižih organe Islamske zajednice;
 35. predlaže Saboru budžet Islamske zajednice;
 36. o svom radu podnosi izvještaj godišnje Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;
 37. obavlja i druge poslove predviđene statutom ili odlukom Skupštine Islamske zajednice;
 38. usvaja opće propise o vrstama, uvjetima i načinu pružanja usluga vjerskih;
 39. usvoja opće propise o radnim odnosima i imenovanjima osoblja;
 40. usvaja opće propise o službenom načinu odijevanja vjerskih službenika.
 41. Za rješavanje određenih pitanja iz svoje nadležnosti Mešihat Islamske zajednice može da imenuje stručne komisije ili radne grupe.

 

KONTAKT:

Adresa: Grablovičeva 14, p.p.2725, 1001 Ljubljana, Slovenija

tel.: +386 1 2313 625

fax.: +386 1 2313 626

e-mail: mesihat@islamska-skupnost.si

Web: www.islamska-zajednica.si (bosanski), www.islamska-skupnost.si (slovenački)