A+ A A-

Mešihat IZ u Srbiji

Mešihat Islamske zajednice je najviši vjerski i administrativni organ u Islamskoj zajednici u Srbiji. Mešihat Islamske zajednice se sastoji od predsjednika i osam članova. Članove Mešihata Islamske zajednice bira Sabor Islamske zajednice na prijedlog predsjednika Mešihata. Mandat članova Mešihata Islamske zajednice traje pet godina.

Područja djelatnosti Mešihata Islamske zajednice su:

- organizacija vjerskog života,

- mearifski poslovi,

- izgradnja i održavanje objekata Islamske zajednice,

- saradnja sa islamskim organizacijama i ustanovama u svijetu,

- administrativno-pravni i

- privredno-finansijski poslovi.

Mešihat Islamske zajednice:

- rukovodi svim poslovima Islamske zajednice,

- izvršava odluke Sabora Islamske zajednice i priprema njegovo zasijedanje,

- vrši nadzor nižih organa, institucija i ustanova na svom području,

- stara se o opštoj organizaciji vjerske pouke,

- organizuje prikupljanje sredstava zekata, sadekatul-fitra i prihoda od kurbanskih kožica,

- organizuje izvršavanje vjerskih obreda Hadža i Umre,

- predlaže Saboru Islamske zajednice finansijski plan i završni račun i provodi njegovo izvršavanje,

 - postavlja, premješta i razrješava glavne imame, imame, hatibe, muallime, vaize i muezine u glavnim džamijama, kao i administrativne službenike,

- postavlja, premješta i razrješava dekane, direktore, nastavnike i ostale službenike islamskih obrazovnih ustanova,

- izdaje rješenja o upisu u registar islamskih odgojno-obrazovnih ustanova,

- odobrava nastavne planove i programe islamskih obrazovnih ustanova, te programe i udžbenike za vjeronauku,

- osigurava zaštitu vjerskih prava muslimana,

- uspostavlja i održava neposredne veze sa islamskim zajednicama,

- koordinira i nadzire rad muftiluka,

- potvrðuje finansijske planove i završne račune odbora medžlisa,

- daje odobrenje za izgradnju i opravke objekata Islamske zajednice,

- odobrava promjene namjene korišćenja i eventualno rušenje dotrajalih objekata Islamske zajednice,

- imenuje disciplinsko vijeće i disciplinskog tužioca,      19. donosi konačna rješenja po žalbama na odluke nižih organa, izuzev odluke disciplinskog vijeća,

- podnosi izvještaj o svom radu Saboru Islamske zajednice, 21. o svom radu redovno informiše Riaset Islamske zajednice u BiH,

- usvaja izvještaje nižih organa,

- odobrava kupovinu, prodaju ili zamjenu nepokretne imovine Islamske zajednice,

- donosi odluke o prihvatanju osnivanja vakufa i promjeni njegove namjene,

- nadzire pravilnost, ekonomičnost i svrsishodnost upravljanja imovinom Islamske zajednice,

- verifikuje izbor članova odbora medžlisa na prijedlog Centralne izborne komisije,

- redovno i na odgovarajući način obavještava organe, institucije i pripadnike Islamske zajednice o svom radu i donesenim odlukama.

U hitnim slučajevima Mešihat Islamske zajednice donosi odluke iz nadležnosti Sabora Islamske zajednice iz člana 59, osim odluka iz tački 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 i 14.

O svim odlukama donijetim na način predviðen u prethodnom stavu, Mešihat Islamske zajednice je dužan da obavijesti Sabor Islamske zajednice na prvom redovnom zasijedanju radi usvajanja.

Mešihat Islamske zajednice može po pravu nadzora poništiti odluku nižih organa Islamske zajednice ukoliko je takva odluka u suprotnosti sa šerijatskim propisima, odredbama Ustava i ovog Statuta. Mešihat Islamske zajednice radi u sjednicama, a odluke donosi ako sjednici prisustvuje najmanje 2/3 članova Mešihata. Mešihat Islamske zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Sjednice Mešihata Islamske zajednice se održavaju po ukazanoj potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. Sjednice Mešihata Islamske zajednice saziva i njihovim radom predsjedava predsjednik Mešihata, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti lice koje on za to ovlasti. Na sjednicama Mešihata Islamske zajednice vodi se zapisnik koji sadrži sljedeće podatke:

- datum i mjesto održavanja sjednice,

- broj prisutnih i odsutnih članova Mešihata,

- dnevni red sjednice,

- podatke o prijedlozima i sadržaju diskusije,

- podatke o donijetim odlukama, navodeći tačno da li je odluka donijeta jednoglasno ili većinom glasova.

U zapisnik sa sjednice Mešihata Islamske zajednice moraju se unijeti izdvojena mišljenja pojedinih članova u vezi donijetih odluka. Mešihat Islamske zajednice može imati stalne i povremene komisije. Prava i dužnosti organa, postupak u načinu zasnivanja i prestanak radnog odnosa radnika u organima Islamske zajednice, kao i disciplinsku i materijalnu odgovornost, utvrðuje Mešihat Islamske zajednice posebnim aktom. Prava i obaveze radnika vjerskih ustanova navedenih u prethodnom stavu ovog člana, uređuju se Pravilnikom o sistematizaciji i analitičkoj procjeni radnih mjesta, u skladu sa  Statutom.

 

KONTAKT:

Adresa: Ul. Gradska 1, 36300 Novi Pazar, Srbija

Telefon : +381 20 315 452,

Fax: +381 20 331 722

e-mail: sekretar@mesihat.org

web: www.islamskazajednica.org