A+ A A-

Komisija za slobodu vjere

  • Published in
  • Kategorija: Direkcije, centri i agencije
  • Štampa , E-mail

Komisija za slobodu vjere

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je 13. septembra 2012. godine donio odluku o formiranju Komisije za slobodu vjere, sastavljene od devet članova, kao nezavisnog, stručnog i savjetodavnog tijela Rijaseta koja treba da pomogne Rijasetu kako bi uspješnije izvršio svoju ustavnu dužnost staranja o vjerskim pravima muslimana.

Komisija je nadležna za: promociju poštivanja slobode vjere, evidentiranje povrede prava na slobodu vjere pripadnika Islamske zajednice, informiranje pripadnika Islamske zajednice o njihovim vjerskim pravima i načinima pravne zaštite, saradnju sa državnim institucijama i srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, predlaganje Rijasetu IZ zauzimanje stava ili aktivnosti po pitanju eventualne povrede prava na slobodu vjere pripadnika Islamske zajednice.

Komisija podnosi izvještaj Rijasetu o stanju prava na slobodu vjere pripadnika Islamske zajednice jednom godišnje.

Kontakt:
Komisiji za slobodu vjere Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini:

Email:               vjerskeslobode@rijaset.ba

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

Najvažnije odredbe o pravu na slobodu vjere u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine:

1. Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti; ovo pravo uključuje slobodu promjene vjere ili uvjerenja i slobodu čovjeka da, bilo sam ili zajedno s drugima, javno ili privatno, ispoljava vjeru ili uvjerenje molitvom, propovijedi, običajima i obredom.

2. Sloboda ispovijedanja vjere ili ubijeđenja može biti podvrgnuta samo onim ograničenjima koja su propisana zakonom i neophodna u demokratskom društvu u interesu javne bezbijednosti, radi zaštite javnog reda, zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih. (Član 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima)

Prava i slobode predviđeni u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima. (Član II.2 Ustava Bosne i Hercegovine)

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje: (...)

g) Slobodu misli, savjesti i vjere. (Član II. 3 Ustava Bosne i Hercegovine)

Svako ima pravo na slobodu vjere i uvjerenja, uključujući slobodu javnog ispovijedanja, odnosno neispovijedanja vjere. Isto tako, svako ima pravo prihvatiti ili promijeniti vjeru, kao i slobodu - bilo sam ili u zajednici s drugima, javno ili privatno - da na bilo koji način očituje svoja vjerska osjećanja i uvjerenja obavljanjem obreda, izvršavanjem i pridržavanjem vjerskih propisa, držanjem do običaja i drugih vjerskih aktivnosti. Svako ima pravo na vjersku pouku, koju će vršiti samo osobe koje na tu službu imenuje službeno tijelo ili predstavnik njegove crkve ili vjerske zajednice, kako u vjerskim ustanovama tako u javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama i višim nivoima obrazovanja što će se regulirati posebnim propisima. (Član 4.1 Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini)

Šta je to diskriminacija na osnovu vjere i uvjerenja?

Prema članu 2.1. Zakona o zabrani diskriminacije diskriminacija na osnovu vjere i uvjerenje je svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica na osnovu vjere ili uvjerenja, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima javnog života.

Zabrana ovakve diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, u svim oblastima, a naročito: zaposlenja, članstva u profesionalnim organizacijama, obrazovanja, obuke, stanovanja, zdravstva, socijalne zaštite, dobara i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima, te obavljanja privrednih aktivnosti i javnih usluga. (Član 2. Zakona o zabrani diskriminacije

Izvještaj o kršenju vjerskih prava tokom 2014. godine možete preuzeti ovdje.

Report on Registered Cases of Violation of the Right to Freedom of Religion of Muslims in Bosnia and Herzegovina for 2014. 

Izvještaj o kršenju vjerskih prava tokom 2015. godine možete preuzeti ovdje.

Report on Registered Cases of Violation of the Right to Freedom of Religion of Muslims in Bosnia and Herzegovina for 2015.

Izvještaj o kršenju vjerskih prava tokom 2016. i 2017. godine možete preuzeti ovdje.

Izvještaj o kršenju vjerskih prava tokom 2018. godine možete preuzeti ovdje.

Izvještaj o kršenju vjerskih prava tokom 2019. godine možete preuzeti ovdje.

Izvještaj o kršenju vjerskih prava tokom 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Report on Registered Cases of Violation of the Right to Freedom of Religion of Muslims in Bosnia and Herzegovina for 2020.

Najvažnije institucije za zaštitu prava na slobodu vjere:

Institucija Ombudsmana Bosne i Hercegovine
Ovoj instituciji se može obratiti svako fizičko i pravno lice koje smatra da je povrijeđeno njegovo ljudsko pravo.www.ombudsmen.gov.ba
Ured Banja Luka: Ravnogorska br. 18; 051 303 992
Ured Sarajevo: Grbavička br.4; 033 666 006

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je najviša sudska instanca u BiH. Postupak pred ovim sudom mogu pokrenuti fizička i pravna lica koja smatraju da im je odlukom redovnog suda povrijeđeno neko Ustavom zagarantovano pravo.
www.ccbh.ba/bos
Ul.Reisa Dž. Čauševića 6, 71000 Sarajevo

Udruženje Vaša prava
Vodeća nevladina organizacija za pitanja ljudskih prava
Ured Sarajevo: Safeta Hadžića 66 A, 033 789 105
www.vasaprava.org