A+ A A-

sabor logo

USTAVNE ODREDBE O SABORU I NADLEŽNOSTIMA

Član 68.

Sabor je najviše predstavničko i zakonodavno tijelo Islamske zajednice.

Nadležnost Sabora:

- donosi ustav i druge propise kojima se uređuju organizacija i djelovanje organa i ustanova Islamske zajednice,

- određuje strategiju i pravce razvoja Islamske zajednice,

- daje smjernice za rad organa i ustanova za upravljanje imovinom Islamske zajednice,

- donosi budžet i usvaja završni račun Islamske zajednice,

- odobrava osnivanje udruženjā u Islamskoj zajednici,

- potvrđuje imenovanje i razrješenje muftija,

- imenuje članove Ustavnog suda Islamske zajednice,

- imenuje članove stalnih i povremenih saborskih komisija,

- razmatra i usvaja izvještaje o radu: reisu-l-uleme, Rijaseta, Vijeća muftija i dr.,

- donosi propise o službi u Islamskoj zajednici i disciplinskoj odgovornosti,

- donosi propise o upotrebi znaka i bajraka Islamske zajednice,

- vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Član 69.

Sabor Islamske zajednice ima 87 sabornika, koji se biraju u izbornim okruzima. Izborni okruzi biraju:

Sarajevo - 13 sabornika,

Tuzla - 10 sabornika,

Bihać - 7 sabornika,

Banja Luka - 7 sabornika,

Goražde - 7 sabornika,

Mostar - 7 sabornika,

Travnik - 7 sabornika,

Zenica - 7 sabornika,

Novi Pazar - 5 sabornika,

Zagreb - 5 sabornika,

Ljubljana - 3 sabornika,

Njemačka - 2 sabornika,

Sjeverna Amerika - 2 sabornika,

Australija - 1 sabornik,

Austrija - 1 sabornik,

Švicarska i Francuska - 1 sabornik,

Švedska, Norveška, Danska i Finska - 1 sabornik,

Benelux, Velika Britanija i Irska - 1 sabornik.

Izbor sabornika vrši posebno tijelo koje sačinjavaju po dvojica delegata svakog džemata u izbornom okrugu.

Delegate džemata u izborno tijelo bira skupština džemata.

Pri izboru sabornika obavezno je poštivanje teritorijalne zastupljenosti tako da se na određeni broj muslimana bira jedan sabornik.

Sve sabornike iz jednoga izbornog okruga, u skladu sa prethodnim stavom, izborno tijelo bira na jednome mjestu.

Izborno tijelo u jednom izbornom okrugu ne može imati manje od pedeset članova.

Član 70.

Sabor Islamske zajednice ima predsjednika, dva potpredsjednika i sekretara.

Predsjednika, potpredsjednike i sekretara Sabora biraju sabornici na konstituirajućoj sjednici.

Sabor ima stalne komisije za pojedine oblasti, a po potrebi može imenovati i povremene komisije. Rad komisija uređuje se poslovnikom o radu, koga donosi Sabor.

Predsjednik Sabora saziva sjednice Sabora najmanje dva puta godišnje.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Sabora ako to od njega zatraži, uz pisano obrazloženje, najmanje jedna četvrtina sabornika,  reisu-l-ulema, Vijeće muftija ili Rijaset.

Sabor radi putem sjednica Sabora i komisija Sabora.