A+ A A-

Komisija za obrazovanje, odgoj i nauku

Komisija za obrazovanje, odgoj i nauku osnovana je Odlukom Sabora o izboru saborskih komisija Sabora IZ-e donesenom 30. ševvala 1428.h.g., odnosno 17. novembra 2007. godine. Članom 16. ove Odluke Komisija za obrazovanje, odgoj i nauku zadužena je da:

a. razmatra pitanja u vezi sa programom i realiziranjem mektebske nastave,

b. razmatra pitanja u vezi sa radom medresa i drugih srednjih škola u nadležnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

c. prati aktivnosti u vezi sa predškolskim odgojem,

d. razmatra aktivnosti u vezi sa vjeronaukom u osnovnim i srednjim školama,

e. razmatra rad islamskih fakulteta i akademija,

f. razmatra rad istraživačkih centara i instituta,

g. razmatra rad biblioteka, arhiva i muzeja u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

h. prati fetve koje se donose u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine,

i. razmatra i prati pitanja vezana za udžbenike u izdanju Islamske Zajednice Bosne i Hercegovine i izdavanje knjiga i drugih učila te umnožavanje drugih nosača sa vjerskim sadržajima,

j. razmatra pitanja iz oblasti islamske kulture i baštine i daje prijedloge za unapređenje tog djelovanja;

k. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti u ovom području,

l. preduzima i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.