Promo banner

A+ A A-

Izborna pravila

Na osnovu člana 68. Prečišćenog teksta Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sabor Islamske zajednice na svojoj 10. redovnoj sjednici održanoj dana 25. 10. 2014. godine u Sarajevu, donosi:

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA

IZBORNIH PRAVILA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

   Član 1. Izbornih pravila – Prečišćeni tekst (u daljem tekstu Izborna pravila) mijenja se i glasi:

   “Ovim pravilima uređuje se organizacija i način provođenja izbora u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini za: džematske odbore, skupštine medžlisa, izvršne odbore medžlisa i Sabor Islamske zajednice.”

Član 2.

   Član 2. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Odluku o raspisivanju izbora u Islamskoj zajednici donosi Sabor, a izbore organizira i provodi Glavna izborna komisija u skladu sa Izbornim pravilima.

   Sredstva za provedbu izbora osigurat će se u budžetima Rijaseta, muftijstava i medžlisa, u zavisnosti za koji nivo organizacije Islamske zajednice se provode izbori.”

Član 3.

   Član 3. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Aktivno biračko pravo u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života.

   Pasivno biračko pravo u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina koji je član Islamske zajednice najmanje tri godine prije izbora i koji izvršava svoje obaveze u džematu.

   Aktivno i pasivno pravo glasa muslimani ostvaruju u skladu sa odredbama ovih pravila.

   Aktivno i pasivno biračko pravo ostvaruje se prema mjestu prebivališta, a prema potrebi prema mjestu boravišta o čemu odlučuje Glavna izborna komisija.”

Član 4.

   Član 4. Izbornih pravila se briše.

Član 5.

   U članu 5. Izbornih pravila stav (2) mijenja se i glasi:

   Glavna izborna komisija na prijedlog muftijstva imenuje članove okružne izborne komisije koja broji pet članova na mandat od četiri godine i komisije za provođenje izbora za članove izvršnih odbora medžlisa, te komisije za provođenje izbora za izbor sabornika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 6.

   Član 6. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Izbori u Islamskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata.

   Komisija za izbore dužna je odbiti kandidaturu lica za koje se utvrdi da ne ispunjava uvjete za izbor u organe Islamske zajednice.

   Jedna osoba ne može istovremeno obavljati dužnost u predstavničkim tijelima i izvršnim organima na istom nivou organizovanja Islamske zajednice.

   U predstavničkim organima Islamske zajednice ne može biti više od jedne trećine zaposlenih u Islamskoj zajednici.”

Član 7

   Član 7. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Mandat članova svih kolegijalnih organa u Islamskoj zajednici traje četiri godine.

   Izabrani organi Islamske zajednice obavljaju svoju dužnost i poslije isteka mandata, sve do izbora, odnosno konstituiranja novih organa.

   Odluku o raspisivanju izbora u Islamskoj zajednici donosi Sabor najmanje šest mjeseci prije isteka mandata organima Islamske zajednice.

   Izbori za džematske odbore, skupštine medžlisa, izvršne odbore medžlisa i članove Sabora trebaju se provesti prije isteka njihovog mandata.”

Član 8.

   Član 8. Izbornih pravila se briše.

Član 9.

   Član 11. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “U medžlisima koji imaju do 10 džemata, džemati do 300 domaćinstava u skupštinu medžlisa biraju 3 zastupnika, a džemati preko 300 domaćinstava biraju 4 zastupnika.

   U medžlisima koji imaju više od 10 džemata, džemati do 300 domaćinstava u skupštinu medžlisa biraju 2 zastupnika, a džemati preko 300 domaćinstava biraju 3 zastupnika.

   U medžlisima koji imaju do 5 džemata, zastupnici u skupštinu medžlisa i delegati za izborno tijelo za izbor sabornika Islamske zajednice, na način kao u prethodnom stavu, biraju se po rejonima koje odredi medžlis a potvrdi nadležno muftijstvo, s tim što skupština medžlisa ne može imati manje od 15 zastupnika.”

Član 10.

   Član 16. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Biranje članova džematskog odbora i zastupnika džemata u skupštinu medžlisa i delegata džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice, vrši se na temelju kandidatskih lista koje sadrže najmanje dvostruki broj kandidata od broja koji se bira.”

Član 11.

   Član 17. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Kandidatske liste iz prethodnog člana sačinjava izvršni odbor medžlisa.

   Inicijalni prijedlog kandidatskih listi sačinjava džematski imam i predsjednik džematskog odbora uz konsultaciju sa članovima džemata.

   Ukoliko u džematu nema imama, izborne liste sačinit će izvršni odbor medžlisa na prijedlog glavnog imama i predsjednika džematskog odbora.

   Prilikom sačinjavanja kandidatskih listi obavezno se vodi računa o teritorijalnoj zastupljenosti.”

Član 12.

   U članu 20. Izbornih pravila iza riječi „Glasački listići“ dodaju se riječi „za izbore na svim nivoima“.

Član 13.

   U članu 22. Izbornih pravila, u stavu (2) riječi “tajnim glasanjem” se brišu.

Član 14.

   U članu 23. Izbornih pravila u stavu (3) riječi: „može se birati“ zamjenjuju se riječju „bira se“.

Član 15.

   Član 26. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   „Za članove izvršnog odbora medžlisa izabrani su kandidati sa izborne liste koji dobiju najveći broj glasova.

   Članovi izvršnog odbora medžlisa na prvoj konstituirajućoj sjednici, koju saziva najstariji član, biraju između sebe predsjednika izvršnog odbora medžlisa.

   Glavni imam kao ni drugi zaposlenici medžlisa koji su izabrani u izvršni odbor ne mogu biti birani za predsjednika izvršnog odbora medžlisa.

   Izuzetno, Rijaset može, ukoliko interesima Islasmke zajednice ocijeni opravdanim, dati saglasnost da imam bude verificiran kao predsjednik medžlisa ukoliko bude prethodno izabran na tu poziciju.“

Član 16.

   U članu 27. Izbornih pravila iza riječi „predsjednika izvršnih odbora medžlisa“ dodaje se zarez i riječi: „te izabranih sabornika“.

Član 17.

   Član 29. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Sabor Islamske zajednice ima 87 sabornika, koji se biraju u izbornim okruzima. Izborni okruzi biraju:

Sarajevo .........................................................13 sabornika,

Tuzla ..............................................................10 sabornika,

Bihać ................................................................7 sabornika,

Banja Luka .......................................................7 sabornika,

Goražde ............................................................7 sabornika,

Mostar ...............................................................7 sabornika,

Travnik ..............................................................7 sabornika,

Zenica ................................................................7 sabornika,

Novi Pazar .........................................................5 sabornika,

Zagreb ............................................................... 5 sabornika,

Ljubljana ............................................................3 sabornika,

Njemačka ...........................................................2 sabornika,

Sjeverna Amerika ............................................. 2 sabornika,

Australija ............................................................1 sabornik,

Austrija .............................................................. 1 sabornik,

Švicarska i Francuska ........................................ 1 sabornik,

Švedska, Norveška, Danska i Finska ................. 1 sabornik,

Benelux, Velika Britanija i Irska .........................1 sabornik.

   Izbor članova Sabora vrši posebno tijelo koje sačinjavaju po dvojica delegata svakog džemata u izbornom okrugu.

   Delegate džemata u izborno tijelo bira skupština džemata.

   Pri izboru članova Sabora obavezno je poštivanje teritorijalne zastupljenosti tako da se na određeni broj muslimana bira jedan član Sabora.

   Sve članove Sabora iz jednoga izbornog okruga, u skladu sa prethodnim stavom, izborno tijelo bira na jednome mjestu.

   Izborno tijelo u jednom izbornom okrugu ne može imati manje od pedeset članova.”

Član 18.

   Član 30. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   „U Sabor se može birati do jedne trećine iz reda zaposlenika Islamske zajednice.

   Izbor iz reda zaposlenika vrši se po okruzima na sljedeći način: izborni okrug Sarajevo do 4 zaposlenika, Tuzla do 3 zaposlenika, Bihać, Banja Luka, Goražde, Mostar, Travnik, Zenica, Novi Pazar, Zagreb do 2 zaposlenika, Ljubljana do 1 zaposlenika, Njemačka do 1 zaposlenika, Sjeverna Amerika do 1 zaposlenika, Australija do 1 zaposlenika, Austrija zajedno sa Švicarskom i Francuskom do 1 zaposlenika i Švedska, Norveška, Danska i Finska zajedno sa Beneluxom , Velikom Britanijom i Irskom do 1 zaposlenika.“

Član 19.

   Član 32. Izbornih pravila se briše.

Član 20.

   Članovi 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. i 44. Izbornih pravila se brišu.

Član 21.

   Član 46. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Izabrani organi Islamske zajednice obavljaju svoju dužnost i poslije isteka mandata, sve do izbora, odnosno konstituiranja novih organa.”

Član 22.

   Član 47. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   „Izbore u Islamskoj zajednici u Srbiji, Islamskoj zajednici u Hrvatskoj i Islamskoj zajednici u Sloveniji organizirat će i provesti mešihati u okviru rokova utvrđenih Ustavom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u skladu sa normativnim aktima koje će ovi mešihati donijeti, na koje saglasnost daje Sabor Islamske zajednice u BiH.

   Mešihati su dužni u utvrđivanju izbornih pravila pridržavati se osnovnih izbornih načela navedenih u ovoj odluci.“

Član 23.

   U članu 52. Izbornih pravila ispred riječi: “Tumačenje” dodaje se riječ “Autentično”.

Član 24.

   Ove izmjene i dopune Izbornih pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Predsjednik Sabora IZ u BiH

Safet Softić

Broj: 68/14

Datum, 25.10.2014. godine

_____________________________

Broj: 03-2-78/15

Sarajevo, 18. rebiu-1-ewel 1437. h.g.

                29. decembar 2015. godine

Na osnovu člana 68. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - prečišćeni tekst i člana 14. Poslovnika o radu Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na trećoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 15. rebiu-l-evvela 1437.h.g., odnosno 26. decembra 2015. godine, donio je:

ODLUKU

Član 1.

Utvrđuje se prečišćeni tekst Izbornih pravila za provođenje izbora u Islamskoj zajednici.

Član 2.

Prečišćeni tekst Izbornih pravila obuhvata: tekst Izbornih pravila - prečišćeni tekst, broj: SIZ-39/10 (Glasnik RIZ BIH br. 11-12/2010) i Odluku 0 izmjenama i dopunama Izbornih pravila, broj: 68/14 (Glasnik RIZ BiH br. 11-12/2015).

Član 3.

Prečišćeni tekst Izbornih pravila objavit će se u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Sabora

Hasan Čengić

IZBORNA PRAVILA -prečišćeni tekst-

Član 1.

Ovim pravilima uređuje se organizacija i način provođenja izbora u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini za: džematske odbore, skupštine medžlisa, izvršne odbore medžlisa i Sabor Islamske zajednice.

Član 2.

Odluku o raspisivanju izbora u Islamskoj zajednici donosi Sabor, a izbore organizira i provodi Glavna izborna komisija u skladu sa Izbornim pravilima.

Sredstva za provedbu izbora osigurat će se u budžetima Rijaseta, muftijstava i medžlisa, u zavisnosti za koji nivo organizacije Islamske zajednice se provode izbori.

Član 3.

Aktivno biračko pravo u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života.

Pasivno biračko pravo u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina koji je član Islamske zajednice najmanje tri godine prije izbora i koji izvršava svoje obaveze u džematu.

Aktivno i pasivno pravo glasa muslimani ostvaruju u skladu sa odredbama ovih

pravila.

Aktivno i pasivno biračko pravo ostvaruje se prema mjestu prebivališta, a prema potrebi prema mjestu boravišta o čemu odlučuje Glavna izborna komisija.

Član 4.

Sabor Islamske zajednice, na prijedlog Rijaseta, imenuje članove Glavne izborne komisije na mandat od četiri godine tako da se sa područja svakog muftijstva imenuje po jedan član.

Glavna izborna komisija na prijedlog muftijstva imenuje članove okružne izborne komisije koja broji pet članova na mandat od četiri godine i komisije za provođenje izbora za članove izvršnih odbora medžlisa, te komisije za provođenje izbora za izbor sabornika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Okružne izborne komisije imenuju biračke odbore za provođenje izbora u džematima.

Lica koja budu imenovana u izborne organe ne mogu biti kandidati na izbornim listama.

Svi izborni organi koji učestvuju u sprovođenju izbora dužni su čuvati izborne materijale u sigurnom i sređenom stanju do njihove predaje.

Član 5.

Izbori u Islamskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata.

Komisija za izbore dužna je odbiti kandidaturu lica za koje se utvrdi da ne ispunjava uvjete za izbor u organe Islamske zajednice.

Jedna osoba ne može istovremeno obavljati dužnost u predstavničkim tijelima i izvršnim organima na istom nivou organizovanja Islamske zajednice.

U predstavničkim organima Islamske zajednice ne može biti više od jedne trećine zaposlenih u Islamskoj zajednici.”

Član 6.

Mandat članova svih kolegijalnih organa u Islamskoj zajednici traje četiri godine.

Izabrani organi Islamske zajednice obavljaju svoju dužnost i poslije isteka mandata, sve do izbora, odnosno konstituiranja novih organa.

Odluku o raspisivanju izbora u Islamskoj zajednici donosi Sabor najmanje šest mjeseci prije isteka mandata organima Islamske zajednice.

Izbori za džematske odbore, skupštine medžlisa, izvršne odbore medžlisa i članove Sabora trebaju se provesti prije isteka njihovog mandata.

Član 7.

Skupština džemata bira članove džematskog odbora, zastupnike džemata u skupštinu medžlisa i delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice.

U medžlisu koji čini jedan džemat nadležnost džematske skupštine vršit će skupština medžlisa.

Član 8.

U džematski odbor biraju se četiri člana u džematima koji imaju do 200 domaćinstava i šest članova u džematima s više od 200 domaćinstava.

Džematski imam član je džematskog odbora po položaju.

Član 9.

U medžlisima koji imaju do 10 džemata, džemati do 300 domaćinstava u skupštinu medžlisa biraju 3 zastupnika, a džemati preko 300 domaćinstava biraju 4 zastupnika.

U medžlisima koji imaju više od 10 džemata, džemati do 300 domaćinstava u skupštinu medžlisa biraju 2 zastupnika, a džemati preko 300 domaćinstava biraju 3 zastupnika.

U medžlisima koji imaju do 5 džemata, zastupnici u skupštinu medžlisa i delegati za izborno tijelo za izbor sabornika Islamske zajednice, na način kao u prethodnom stavu, biraju se po rejonima koje odredi medžlis a potvrdi nadležno muftijstvo, s tim što skupština medžlisa ne može imati manje od 15 zastupnika.

Član 10.

U izborno tijelo za izbor sabornika biraju se po dva delegata svakog džemata u izbornom okrugu.

Član 11.

Izbori koje provodi džematska skupština shodno članu 7. ovih pravila provode se istoga dana u svim džematima Islamske zajednice.

Na dan zakazanih izbora izborna mjesta se otvaraju u 9,00 sati, a zatvaraju u 19,00 sati.

Član 12.

Na dan provođenja izbora glasanje se provodi po odvojenim izbornim listama i odvojenim glasačkim kutijama za članove džematskog odbora, zastupnike džemata u skupštinu medžlisa i delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice.

Član 13.

Izbore na svakom izbornom mjestu na području jednog medžlisa sprovodi tročlani birački odbor koji na prijedlog izvršnog odbora medžlisa imenuje okružna izborna komisija.

Član 14.

Biranje članova džematskog odbora i zastupnika džemata u skupštinu medžlisa i delegata džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice, vrši se na temelju kandidatskih lista koje sadrže najmanje dvostruki broj kandidata od broja koji se bira.

Član 15.

Kandidatske liste iz prethodnog člana sačinjava izvršni odbor medžlisa.

Inicijalni prijedlog kandidatskih listi sačinjava džematski imam i predsjednik džematskog odbora uz konsultaciju sa članovima džemata.

Ukoliko u džematu nema imama, izborne liste sačinit će izvršni odbor medžlisa na prijedlog glavnog imama i predsjednika džematskog odbora.

Prilikom sačinjavan]a kandidatskih listi obavezno se vodi računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

Član 16.

Glasanje se provodi putem glasačkih listića.

Glasački listići moraju biti ovjereni pečatom izvršnog odbora medžlisa.

Član 17.

Na glasačkim listićima glasač zaokružuje redne brojeve pod kojim su upisani kandidati kojima on daje svoj glas.

Glasački listić neće biti važeći ukoliko je zaokruženo više kandidata od broja koji se bira.

Član 18.

Glasački listići za izbore na svim nivoima na kojima nije izvršeno zaokruživanje prilikom glasanja u skladu sa prethodnim članom, ili na kojima je vršeno bilo kakvo prepravljanje, dopisivanje ili potpisivanje smatrat će se nevažećim.

Član 19.

Brojanje glasačkih listića po zatvaranju glasačkog mjesta vršit će birački odbor.

Brojanje se, na svim nivoima, vrši javno, odmah po zatvaranju glasačkog mjesta.

Prebrajani glasački listići se sa zapisnikom potpisanim od članova biračkog odbora predaju okružnoj komisiji u roku od 24 sata.

Član 20.

Za članove džematskog odbora, zastupnike džemata u skupštini medžlisa, delegate džemata u izborno tijelo za izbor sabornika izabrani su kandidati sa lista koji dobiju najveći broj glasova.

Izabrani članovi džematskog odbora na prvoj konstituirajućoj sjednici koju saziva najstariji član, biraju između sebe predsjednika džematskog odbora.

Član 21.

Članove izvršnog odbora medžlisa biraju izabrani zastupnici u Skupštinu medžlisa, a glasački listić neće biti važeći ukoliko je zaokruženo više kandidata od broja koji se bira u izvršni odbor.

Broj zaposlenika u izvršnom odboru medžlisa, uključujući i imame, ne može biti veći od jedne trećine ukupnog broja članova izvršnog odbora medžlisa.

U izvršni odbor medžlisa bira se: od 4-6 članova 1 zaposlenik, od 8-10 članova 2 zaposlenika, od 12 članova 3 zaposlenika i od 14 članova 4 zaposlenika, ne računajući glavnog imama.

Član 22.

Kandidatsku listu za članove izvršnog odbora medžlisa sastavlja okružna izborna komisija.

Izborna lista sadrži najmanje dvostruki broj kandidata od broja koliko se članova bira u izvršni odbor medžlisa.

U medžlisima koji pokrivaju područje više općina prilikom sastavljanja kandidatske liste za članove izvršnog odbora obavezno se vodi računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

Član 23.

Brojanje glasačkih listića vrši komisija koja provodi izbore za članove izvršnog odbora medžlisa.

Izbrojane glasačke listiće zajedno sa potpisanim zapisnikom o rezultatima prebrojanih glasova komisija u zapečaćenoj koverti dostavlja okružnoj izbornoj komisiji, najkasnije u roku od 24 sata.

Član 24.

Za članove izvršnog odbora medžlisa izabrani su kandidati sa izborne liste koji dobiju najveći broj glasova.

Članovi izvršnog odbora medžlisa na prvoj konstituirajućoj sjednici, koju saziva najstariji član, biraju između sebe predsjednika izvršnog odbora medžlisa.

Glavni imam kao ni drugi zaposlenici medžlisa koji su izabrani u izvršni odbor ne mogu biti birani za predsjednika izvršnog odbora medžlisa.

Izuzetno, Rijaset može, ukoliko interesima Islasmke zajednice ocijeni opravdanim, dati saglasnost da imam bude verificiran kao predsjednik medžlisa ukoliko bude prethodno izabran na tu poziciju.

Član 25.

Verifikaciju izabranih članova džematskih odbora, delegata za izborno tijelo za izbor sabornika i izabranih zastupnika u skupštine medžlisa vrši Okružna izborna komisija, a verifikaciju izabranih članova i predsjednika izvršnih odbora medžlisa, te izabranih sabornika vrši Glavna izborna komisija.

Član 26.

Provođenje izbora za članove Sabora zakazuje glavna izborna komisija istovremeno na cijelom području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 27.

Sabor Islamske zajednice ima 87 sabornika, koji se biraju u izbornim okruzima. Izborni okruži biraju:

Sarajevo …………. 13 sabornika,

Tuzla …………. 10 sabornika,

Bihać …………. 7 sabornika,

Banja Luka …………. 7 sabornika,

Goražde …………. 7 sabornika,

Mostar …………. 7 sabornika,

Travnik …………. 7 sabornika,

Zenica …………. 7 sabornika,

Novi Pazar …………. 5 sabornika,

Zagreb …………. 5 sabornika,

Ljubljana …………. 3 sabornika,

Njemačka …………. 2 sabornika,

Sjeverna Amerika           2 sabornika,

Australija …………. 1 sabornik,

Austrija …………. 1 sabornik,

Švicarska i Francuska …………. 1 sabornik,

Švedska, Norveška, Danska i Finska …………. 1 sabornik,

Benelux, Velika Britanija i Irska …………. 1 sabornik.

Izbor članova Sabora vrši posebno tijelo koje sačinjavaju po dvojica delegata svakog džemata u izbornom okrugu.

Delegate džemata u izborno tijelo bira skupština džemata.

Pri izboru članova Sabora obavezno je poštivanje teritorijalne zastupljenosti tako da se na određeni broj muslimana bira jedan član Sabora.

Sve članove Sabora iz jednoga izbornog okruga, u skladu sa prethodnim stavom, izborno tijelo bira na jednome mjestu.

Izborno tijelo u jednom izbornom okrugu ne može imati manje od pedeset članova.

Član 28.

U Sabor se može birati do jedne trećine iz reda zaposlenika Islamske zajednice.

Izbor iz reda zaposlenika vrši se po okruzima na sljedeći način: izborni okrug Sarajevo do 4 zaposlenika, Tuzla do 3 zaposlenika, Bihać, Banja Luka, Goražde, Mostar, Travnik, Zenica, Novi Pazar, Zagreb do 2 zaposlenika, Ljubljana do 1 zaposlenika, Njemačka do 1 zaposlenika, Sjeverna Amerika do 1 zaposlenika, Australija do 1 zaposlenika, Austrija zajedno sa Švicarskom i Francuskom do 1 zaposlenika i Švedska, Norveška, Danska i Finska zajedno sa Beneluxom , Velikom Britanijom i Irskom do 1 zaposlenika.

Član 29.

Izborima za članove Sabora u pojedinim izbornim okruzima rukovodi komisija koju imenuje Glavna izborna komisija.

Član 30.

Kandidatske liste za izbor sabornika sačinjava Glavna izborna komisija na prijedlog okružne izborne komisije.

Na svakoj kandidatskoj listi za sabornike jednog izbornog okruga mora biti najmanje dvostruki broj predloženih kandidata od broja koji se za sabornike bira na dotičnom izbornom okrugu.

Pri sačinjavanju kandidatske liste obavezno se vodi računa o teritorijalnoj zastupljenosti kandidata.

Član 31.

Za članove Sabora na području dotičnog okruga izabrani su po regionalnoj zastupljenosti oni kandidati koji dobiju veći broj glasova.

Član 32.

Po izvršenom glasanju za sabornike komisija će zapisnički javno prebrajati glasove i glasačke listiće te ih zajedno sa potpisanim zapisnikom od komisije dostaviti Glavnoj izbornoj komisiji na verifikaciju u roku od sedam dana.

Član 33.

Prilikom verifikacije izbora za članove Sabora, Glavna izborna komisija će voditi računa da izabran broj sabornika na svim izbornim okruzima iz reda zaposlenih u Islamskoj zajednici ne bude veći od jedne trećine.

Član 34.

Ukoliko su na izborima za organe Islamske zajednice, u skladu sa ovom odlukom, dva ili više kandidata dobili isti broj glasova, izabran je između njih onaj kandidat koji je po godinama stariji.

Član 35.

Izabrani organi Islamske zajednice obavljaju svoju dužnost i poslije isteka mandata, sve do izbora, odnosno konstituiranja novih organa.

Član 36.

Izbore u Islamskoj zajednici u Srbiji - Sandžaku, Islamskoj zajednici u Hrvatskoj i Islamskoj zajednici u Sloveniji organizirat će i provesti mešihati u okviru rokova utvrđenih Ustavom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u skladu sa normativnim aktima koje će ovi mešihati donijeti, na koje saglasnost daje Sabor Islamske zajednice u BiH.

Mešihati su dužni u utvrđivanju izbornih pravila pridržavati se osnovnih izbornih načela navedenih u ovoj odluci.

Član 37.

0 svim prigovorima na izborni postupak u prvom stepenu odlučuje Okružna izborna komisija, a u drugom stepenu odlučuje Glavna izborna komisija.

Glavna izborna komisija postupa kao prvostepeni organ po prigovorima na postupak izbora sabornika Islamske zajednice.

Rok za podnošenje prigovora je 8 dana od dana provođenja izbora.

Odluke Glavne izborne komisije su konačne i na njih ne postoji pravo prigovora, ali se u roku od 15 dana može pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom Islamske zajednice.

Član 38.

Vanredni izbori provode se po postupku predviđenom Izbornim pravilima za redovne

izbore.

Član 39.

Uputstvo o primjeni ovih izbornih pravila i provođenju izbora donosi Glavna izborna komisija.

Član 40.

Ova Izborna pravila stupaju na snagu danom njihovog usvajanja od strane Sabora Islamske zajednice.

Član 41.

Autentično tumačenje odredaba Izbornih pravila daje Sabor.

_____________________________

Na osnovu člana 68. Prečišćenog teksta Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sabor Islamske zajednice na svojoj desetoj redovnoj sjednici održanoj dana 12. Ša’bana 1439. h.g., odnosno 28. aprila 2018. godine u Sarajevu, donosi:

PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

IZBORNIH PRAVILA

Član 1.

U članu 2. Izbornih pravila – prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Izborna pravila) iza stave 2. dodaju se dva nova stave koji glase:

“Odluku o raspisivanju izbora u Islamskoj zajednici donosi Sabor najmanje šest mjeseci prije isteka mandata organima Islamske zajednice.”

“Izbori za džematske odbore, skupštine medžlisa, izvršne odbore medžlisa i članove Sabora trebaju se provesti prije isteka njihovog mandata.”

Član 2.

U članu 3. Izbornih pravila mijenja se stav 4. i glasi:

“Aktivno i pasivno biračko pravo ostvaruje se prema mjestu prebivališta, a prema potrebi prema mjestu boravišta o čemu odlučuju nadležni izborni organi.”

Član 3.

Dodaje se novi član 3a koji glasi:

“Prilikom sastavljanja kandidatskih lista obaveza je voditi računa da kandidati imaju sljedeće karakteristike:

- da se pridržava islamskih normi, štiti islamske vrijednosti i čuva islamske običaje;

- da poznaje i primjenjuje propise Islamske zajednice;

- da plaća članarinu i daje redovne doprinose i druge priloge za potrebe Islamske zajednice;

- da čuva ugled i jedinstvo Islamske zajednice;

- da je svojim stručnim znanjem i islamskim ponašanjem stekao ugled u džematu u kojem djeluje i sredini u kojoj živi;

- da svojim djelovanjem i ponašanjem doprinosi da se ispoštuje ustavni princip prema kojem se u tumačenju i izvršavanju ibadetskih islamskih dužnosti u Islamskoj zajednici primjenjuje maturidijski akaid i hanefijski mezheb.“

Član 4.

Član 4. mijenja se i glasi:

“Izborni organi Islamske zajednice su: izborne komisije i birački odbori.

Izborne komisije, u skladu s odredbama ovih Pravila, obavljaju poslove pripreme i provođenja izbora, uključujući i sastavljanje izbornih listi.

Na nivou Rijaseta, odnosno Sabora djeluje Glavna izborna komisija koju imenuje Sabor na prijedlog Rijaseta, na mandat od četiri godine.

Glavna izborna komisija sastoji se od devet članova, po jedan član sa područja svakog muftiluka kojeg predlaže nadležno muftijstvo i predsjednika komisije kojeg predlaže Rijaset.

Na nivou muftiluka djeluje okružna izborna komisija, koju imenuje Glavna izborna komisija, na prijedlog muftijstva, na mandat od četiri godine a koja broji pet članova.

Na nivou medžlisa djeluje Izborna komisija medžlisa, koju imenuje okružna izborna komisija na prijedlog izvršnog odbora medžlisa, koja broji tri člana a čiji mandat traje do okončanja izbornog procesa.

Na nivou džemata djeluje Izborna komisija džemata, koju imenuje izborna komisija medžlisa na prijedlog imama i predsjednika džematskog odbora koja broji tri člana a čiji mandat traje do okončanja izbornog procesa.

Birački odbori provode izbore na biračkom mjestu, u skladu s odredbama ovih Pravila.

Biračke odbore za izbor članova Sabora imenuje Glavna izborna komisija, na prijedlog Okružne izborne komisije.

Biračke odbore za izbor članova izvršnog odbora medžlisa imenuje Okružna izborna komisija, na prijedlog Izborne komisije medžlisa.

Biračke odbore za nivo džemata imenuje Izborna komisija medžlisa, na prijedlog Izborne komisije džemata.

U džematima, koji iz objektivnih razloga ne mogu formirati biračke odbore funkciju biračkih odbora obavljat će izborna komisija džemata, o čemu će saglasnost dati Okružna izborna komisija.”

Član 5.

Dodaje se novi član 4a. koji glasi:

“Biračke spiskove utvrđuje Izborna komisija džemata, a verificira Izborna komisija medžlisa, u roku kojeg određuje Glavna izborna komisija.

Birački spisak se utvrđuje, verificira i zatvara prije datuma utvrđivanja kandidatskih listi.

Biračko pravo ne mogu ostvariti osobe koje nisu na biračkom spisku.”

Član 6.

U članu 6. brišu se stav 3. i stav 4.

Član 7.

U članu 8. dodaje se novi stav koji glasi:

“U džematima koji imaju više imama, dekretom o postavljenju odredit će se prvi imam koji će biti član džematskog odbora po položaju.”

Član 8.

U članu 9. iza stave 2. dodaje se novi stav koji glasi:

“U medžlisima koji imaju više od 20 džemata, džemati do 300 članova u skupštinu medžlisa biraju 1 zastupnika, a džemati preko 300 članova biraju 2 zastupnika.”

Član 9.

U članu 11. iza stava 2. dodaju se dva nova stave koja glase:

“Izborna, odnosno biračka mjesta određuje Izborna komisija medžlisa na prijedlog Izborne komisije džemata.

Izborna, odnosno biračka mjesta se određuju u objektima Islamske zajednice.”

Član 10.

Član 13. Izbornih pravila briše se.

Član 11.

Član 15. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

“Kandidatske liste iz prethodnog člana, na prijedlog Izborne komisije džemata, sačinjava Izborna komisija medžlisa.

Izborna komisija džemata, prije utvrđivanja prijedloga kandidatske liste, ima obavezu konsultirati nadležnog džematskog imama, te džematlije na odgovarajući način.

Prilikom sačinjavanja kandidatske liste obavezno se vodi računa o teritorijalnoj zastupljenosti.”

Član 12.

U članu 19.stav 3. Izbornih pravila umjesto riječi “okružnoj komisiji” dodaje se riječ “izbornoj komisiji medžlisa”.

Član 13.

U članu 20. Izbornih pravila briše se stav 2. i dodaju se tri nova stava koja glase:   

Izabrani članovi džematskog odbora između sebe biraju predsjednika džematskog odbora, uz prethodnu pisanu saglasnost Izborne komisije medžlisa.

Najstariji član džematskog odbora saziva prvu konstituirajuću sjednicu.

Izborni organi neće dati saglasnost na izbor predsjednika džematskog odbora, u slučaju:

- da je imam, ili zaposlenik Zajednice u toj organizacionoj jedinici,

- ukoliko obnaša rukovodeću funkciju u političkoj stranci.

Član 14.

Član 22. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

“Kanididatsku listu za članove izvršnog odbora medžlisa sastavlja Okružna izborna komisija na prijedlog Izborne komisije medžlisa.

Izborna komisija medžlisa, prije utvrđivanja prijedloga iz prethodnog stava, ima obavezu konsultirati glavnog imama.

Izborna lista sadrži najmanje dvostruki broj kandidata od broja koliko se članova bira u izvršni odbor medžlisa.

Prilikom sastavljanja kandidatske liste za članove izvršnog odbora obavezno se vodi računa o teritorijalnoj zastupljenosti.“

Član 15.

U članu 23. Izbornih pravila mijenja se stav 1. i glasi:

„Brojanje glasačkih listića vrši birački odbor“.

Član 16.

Član 24. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

„Za članove izvršnog odbora medžlisa izabrani su kandidati sa izborne liste koji dobiju najveći broj glasova.

Izabrani članovi Izvršnog odbora između sebe biraju predsjednika Izvršnog odbora medžlisa, uz prethodnu pisanu saglasnost Okružne izborne komisije.

Najstariji član izvršnog odbora medžlisa saziva prvu konstituirajuću sjednicu.

Okružna izborna komisija neće dati saglasnost na izbor predsjednika Izvršnog odbora, u slučaju:

 - da je imam, osim izuzetaka utvrđenih ovim Pravilima, ili da je zaposlenik Zajednice u toj organizacionoj jedinici,

 - ukoliko obnaša rukovodeću funkciju u političkoj stranci.

Izuzetno, Rijaset može na prijedlog muftijstva, ukoliko interesima Islamske zajednice ocijeni opravdanim, dati saglasnost da imam bude verificiran kao predsjednik medžlisa ukoliko bude prethodno izabran na tu poziciju.“

Član 17.

U članu 30 Izbornih pravila iza stava 1. dodaje se novi stav koji glasi:

„Okružna izborna komisija prije utvrđivanja prijedloga iz prethodnog stava ima obavezu konsultirati muftiju.“

Član 18.

U članu 36. Izbornih pravila iza stava 2. dodaje se novi stav koji glasi:

„Mešihati su dužni u pogledu izbora sabornika sa svog područja pridržavati se rokova koje utvrdi Glavna izborna komisija.“

Član 19.

Dodaje se novi član 38a koji glasi:

„Mandat izabranim članovima predstavničkih i izvršnih organa je ličan i neprenosiv.

Mandat izabranim članovima predstavničkih i izvršnih organa može biti oduzet u slučajevima kada se utvrdi:

 - da su njegovo ponašanje i rad u suprotnosti sa islamskim normama;

 - da radi suprotno propisima i odlukama organa Islamske zajednice;

 - da ne izvršava osnovne obaveze na mjestu za koje je izabran, odnosno imenovan;

 - da je svoj položaj zloupotrijebio;

 - da je nesposoban da obavlja svoju dužnost.

 

Odluku o oduzimanju mandata izabranim članovima predstavničkih i izvršnih organa donosi izborni organ koji je nadležan za verifikaciju mandata.

Odluku o oduzimanju mandata za članove džematskih odbora i skupštine medžlisa u prvom stepenu donosi okružna izborna komisija.

Odluku o oduzimanju mandata za članove izvršnih odbora i članove Sabora u prvom stepenu donosi Glavna izborna komisija.

Pokretanje i postupak oduzimanja mandata u skladu sa ovim članom provodit će se prema posebnim pravilima koja će donijeti Glavna izborna komisija.“

Član 20.

Ove izmjene i dopune Izbornih pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Predsjednik Sabora

Hasan Čengić

Broj:  03-02-17/18

_____________________________

Uputstvo o primjeni Izbornih pravila možete preuzeti klikom ovdje (PDF).