A+ A A-

Komisija za vakuf, imovinu i materijalno jačanje Islamske zajednice

Komisija za vakuf, imovinu i materijalno jačanje Islamske zajednice osnovana je Odlukom Sabora o izboru saborskih komisija Sabora IZ-e donesenom 30. ševvala 1428.h.g., odnosno 17. novembra 2007. godine. Članom 17. ove Odluke Komisija za vakuf, imovinu i materijalno jačanje Islamske zajednice zadužena je da:

a. prati aktivnosti na prikupljanju članarine Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

b. prati aktivnosti u vezi sa vakufima,

c. razmatra pitanja u vezi sa radom i funkcioniranjem vakufa,

d. razmatra pitanja u vezi sa drugom nepokretnom imovinom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

e. razmatra aktivnosti na promoviranju institucije uvakufljavanja i objašnjavanja njezina značaja,

f. razmatra i druga pitanja od značaja za unapređenje vakufa i imovine Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

g. prati investicijske aktivnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (gradnja džamija, centara, škola...),

h. prati rad Agencije za certificiranje halal proizvoda i usluga,

i. prati prikupljanje i realiziranje donacija za potrebe Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

j. prati privredne aktivnosti (dionice, ulaganja... ) u kojima učestvuje Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini,

k. razmatra aktivnosti za inoviranje i unapređenje materijalne osnove Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini,

l. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti u ovim pitanjima,

m. razmatra i druga pitanja u vezi sa svojom nadležnošću.