Promo banner

A+ A A-

Saziv Sabora 2006-2010.

Sabor Islamske zajednice je najviši predstavnički i zakonodavni organ Islamske zajednice u BiH.

Sabor Islamske zajednice ima 83 sabornika koji se biraju u izbornim okruzima.

Adresa: Sarajevo, Zelenih beretki 17.

Tel: +387 33 533-000 

Edhem Bičakčić,  predsjednik Sabora

Husein Smajlović, potpredsjednik

Aziz ef. Hasanović, potpredsjednik

Mensur ef. Karadža, sekretar,

ČLANOVI SABORA PO IZBORNIM OKRUZIMA

OKRUG SARAJEVSKI

 

1. Hfz. Mensur ef. Malkić   

2. Sulejman ef.Čeliković, Kakanj

3. Džemaludin Latić, Sarajevo

4. hfz. Fadil Fazlić, Sarajevo

5. Hasan Čengić, Sarajevo

6. Edhem Bičakčić, Sarajevo

7. Sejid Osmanović, Breza

8. Omer Behmen, Sarajevo

9. Šefkija Okerić, Sarajevo

10. Jusuf Zahiragić, Sarajevo

11. Ismet Hadžić

12. Mirsad Mujić, Kiseljak

13. Džemal Čabaravdić, Visoko

OKRUG TUZLANSKI

14. Sead ef. Seljubac, Gornja Tuzla

15. Sead Jamakosmanović, Tuzla

16. Faruk Tokić, Gradačac

17. Hasib Kovač, Modriča

18. Mustafa ef. Gobeljić, Brčko

19. Senahid Hadžić, Tuzla

20. Tarik Arapčić, Lukavac

21. Safet Softić, Banovići

22. Amir Musić, Janja

23. Elvir ef. Hodžić, Bratunac

OKRUG BIHAĆKI

24. Husein ef Kovačević, Sanski Most

25. Abid ef. Veladžić, Bihać

26. Senad Dolić, Pećigrad

27. Dr Ibrahim Kajtazović, Velika Kladuša

28. Hamdija Grošić, Bos. Krupa

29. Zijad Nanić, Bužim

30. Teufik Kulašić, Kozarac

OKRUG BANJALUČKI

31. Meliha Filipović, Banja Luka

32. Edin Žepčanin, Bos. Brod

33. Omer Veladžić, Bos. Dubica

34. Fikret Šaškin, Bos.Gradiška

35. Ćašif ef. Šišman, Prnjavor

36. Ahmet Čirkić, Kotor Varoš

37. Ermin ef. Vučkić, Ključ

OKRUG TRAVNIČKI

38. Tahir Lendo, Travnik

39. Mr. Ahmed Adilović, Travnik

40. Sedžad Milanović, Gornji Vakuf

41. Dževad Mlaćo,

42. Enes Handžić, Donji Vakuf

43. Ferid ef. Huseibašić, Busovača

44. Amel Sarajlić, Vitez

OKRUG ZENIČKI

45. Mr. Suvad Isaković, Zenica

46. Husein Zilkić, Zavidovići

47. Husein Smajlović, Zenica

48. Dr. Samir Hundur, Tešanj

49.   Ramo Halilović, Maglaj

50. Hidajet Purak, Žepče

51. Bajro ef. Džafić, Doboj

OKRUG MOSTARSKI

52.   Salih Čolaković, Mostar

53. Ramiz Jelovac, Mostar

54. Husein ef. Hodžić, Trebinje

55. Uzeir Muratović, Jablanica

56. Remzo Šuta, Čapljina

57. Ibrahim Kapetanović, Tomislavgrad

58. Emir Duranović, Konjic

OKRUG GORAŽDANSKI

59. Muhamed Osmanagić, Goražde

60. Dženan Imamović, Goražde,

61. Hasan Tafro, Goražde

62. Hamid Bahto, Rogatica

63. Bilal Memišević, Višegrad

64. Salem ef. Čemo, Foča

65. Hamza Bećirević, Goražde

OKRUG SANDŽAČKI

66. Mr. Mevlud Dudić, Novi Pazar

67. Mersad Curić Novi, Pazar

68. Enes ef. Svraka, Priboj

69. Anis Dobardžić, Bijelo Polje

70. Džavid Šabović, Plav

OKRUG ZAGREBAČKI

71. Esad Čustović, Dubrovnik,

72. Alija Đonlić, Osjek

73. Teufik Čočić, Pula

74. Abdurahman Harčević, Sisak

75. Aziz ef. Hasanović, Zagreb

OKRUG SLOVENAČKI

76. Refik Havzija, Jesenice

77. Murat Dedić, Maribor

78. Ramo ef. Muzaferović, Kranj

ZAPADNA EVROPA

79. Dr. Barnes Alihodžić, Stuttgart-Njemačka

80. Husein Johić, Hamburg-Njemačka

81. Senaid ef. Kobilica, Oslo-Norveška

SJEVERNA AMERIKA

82. Dr Bajram ef. Mulić, SAD

AUSTRALIJA

83. Jasmin ef. Bekrić, Australija