Promo banner

A+ A A-

Komisija za dijasporu i vanjske odnose

Komisija za dijasporu i vanjske odnose osnovana je Odlukom Sabora o izboru saborskih komisija Sabora IZ-e donesenom 30. ševvala 1428.h.g., odnosno 17. novembra 2007. godine. Članom 18. ove Odluke Komisija za dijasporu i vanjske odnose zadužena je da:

a. razmatra pitanja organiziranja vjerskog rada naše dijaspore u svijetu,

b. razmatra pitanja vjerskog rada i razvoja vjerskih djelatnosti u dijaspori,

c. ostvaruje neposredan uvid u vjersko stanje dijaspore u svijetu,

d. razmatra pitanja medijske pokrivenosti dijaspore vjerskim sadržajima putem medija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i drugih medija u Bosni i Hercegovini i regionu,

e. razmatra pitanja u vezi sa dostupnošću vjerske literature na bosanskom jeziku u dijaspori,

f. razmatra pitanje školovanja i obučavanja za vjerski rad u dijaspori i vjerskog školovanja i obučavanja u dijaspori,

g. razmatra i druga pitanja vjerskog života i rada u našoj dijaspori u svijetu,

h. razmatra pitanja u vezi sa odnosom sa islamskim zajednicama u regionu,

i. prati međureligijske aktivnosti u Bosni i Hercegovini,

j. razmatra pitanja odnosa sa NGO u zemlji i svijetu,

k. razmatra pitanja odnosa Islamske zajednice Bosne i Hercegovine sa OIC, IDB i drugim međuvladinim i regionalnim islamskim organizacijama i institucijama,

l. prati odnose na bilateralnom nivou između Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini i nadležnih ministarstava, institucija i službenih državnih organizacija koje se bave pitanjima islamskih aktivnosti u zemljama OIC-a i drugim zemljama, m. prati i druge međureligijske aktivnosti Islamske zajednice Bosne i Hercegovine izvan zemlje, n. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti u ovom području,

o. preduzima i druge aktivnosti u okviru svoje nadležnosti.