A+ A A-

logo rijaset

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na desetoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu, 25. oktobara 2014. godine, usvojio je Pravilnik o organizaciji i radu Rijaseta.

Prema ovom Pravilniku, Rijaset je najviši izvršni organ za vjerske, obrazovne, ekonomske, finansijske, pravne, administrativne i druge poslove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kao najviši izvršni organ za vjerske poslove Rijaset u svom radu slijedi maturidijski akaid i primjenjuje hanefijski mezheb.

Rijaset izvršava odluke Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Vijeća muftija Islamske zajednice te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom Islamske zajednice.

Sjedište Rijaseta je u Sarajevu. Islamsku zajednicu kao pravno lice zastupa Rijaset. Rijaset upravlja imovinom u vlasništvu Islamske zajednice.

Rijaset se organizira kroz uprave kao stručne, administrativno-upravne cjeline na čijem čelu se nalaze direktori uprava i druge organizacione jedinice na čijem čelu se nalaze rukovodioci organizacionih jedinica.

Rijaset sačinjavaju direktori uprava, zamjenik reisu-l-uleme i reisu-l-ulema, koji je na čelu Rijaseta te koji rukovodi i predsjedava Rijasetom.

Na čelu Rijaseta je reisu-l-ulema. Reisu-l-ulema predstavlja, vodi i usmjerava rad Rijaseta, stara se o jedinstvenom djelovanju Rijaseta, usklađuje rad članova Rijaseta, te organa i ustanova Islamske zajednice, potpisuje akte Rijaseta i stara se o njihovom izvršenju.

Reisu-l-ulema članovima Rijaseta izdaje obavezna uputstva i zaduženja u skladu sa strategijom, programom i politikom Rijaseta. Reisu-l-ulema može pisanim putem prenijeti obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti na pojedine članove Rijaseta.

Rijaset kao najviši izvršni organ Islamske zajednice, obavlja sljedeće poslove:

-  stara se o cjelokupnom vjerskom životu i ustavnoj utemeljenosti svih djelatnosti u Islamskoj zajednici na načelima Šerijata, a prema tumačenju hanefijskog mezheba,

-   priprema strategiju, pravce razvoja i rada organa i ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

-    izvršava odluke Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Vijeća muftija,

-  predlaže Saboru budžet i podnosi završni račun,

-  podnosi izvještaj o svome radu Saboru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

-  vrši nadzor nad radom izvršnih organa i ustanova u Islamskoj zajednici,

-  usmjerava i nadzire rad mešihata i muftijstava,

-  imenuje i razrješava upravne/školske odbore  islamskih i drugih obrazovnih i odgojnih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

-  daje saglasnost na imenovanje i razrješenje dekana i direktora islamskih i drugih obrazovnih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

-  odobrava nastavne planove i programe vjerskih predmeta i udžbenike  obrazovnih i odgojnih ustanova Islamske zajednice  te programe i udžbenike za vjeronauku uz prethodno pribavljenu saglasnost Vijeća muftija

-  osigurava zaštitu vjerskih prava muslimana,

-  donosi propise o službenoj nošnji i obilježjima vjerskih predstavnika i zaposlenika u Islamskoj zajednici,

-  organizira i nadzire prikupljanje zekjata i sadekatu-l-fitra i upravlja sredstvima Bejtu-l-mala,

-  organizira i nadzire aktivnosti organizacije hadždža,

-  organizira i nadzire aktivnosti  izvršavanja  obaveze kurbana,

-  uspostavlja i vodi jedinstven registar vakufa Islamske zajednice,

-  provodi odluke o zamjeni vakufske imovine,

-  uspostavlja i održava neposredne veze sa drugim islamskim zajednicama u svijetu,

-  izdaje rješenje o upisu i vodi registar islamskih odgojno-obrazovnih ustanova i drugih odgojno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

-  odobrava osnivanje preduzeća čiji je osnivač Islamska zajednica i daje saglasnost za pristupanje drugim preduzećima,

-  osniva  fondove, urede, centre, agencije, preduzeća, institute i druge ustanove,

-  potvrđuje izbor akademskog osoblja fakulteta islamskih nauka i drugih visokoškolskih ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- daje saglasnost za prijem nastavnog i odgajateljskog osoblja u odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

-  uspostavlja i održava veze sa drugim vjerskim zajednicama,

-  usmjerava i nadzire rad  organa Islamske zajednice u dijaspori,

- postavlja, premješta i razrješava službenike Rijaseta,

-  stara se o urednom vođenju matičnih knjiga Islamske zajednice,

- rješava o sukobu nadležnosti uprava i drugih organizacionih jedinica Rijaseta, ustanova i organizacija čiji je osnivač Rijaset, te sukob nadležnosti između izvršnih organa nižih organizacionih djelova Islamske zajednice,

-  vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti i poslove koje mu u nadležnost stavi Sabor svojim odlukama.

Uprave i uredi Rijaseta

Rijaset kao izvršno-upravni organ Islamske zajednice se organizira u formi uprava i drugih organizacionih jedinica. Uprave Rijaseta su:

- Uprava za vjerske poslove,

-   Uprava za obrazovanje i nauku,

-  Uprava za ekonomske i finansijske poslove,

-  Uprava za pravne i administrativne poslove,

-  Uprava za vanjske odnose i dijasporu.

Organizacione jedinice Rijaseta su:

-  Ured za zekat,

-  Ured za hadždž i umru,

-  Ured za društvenu brigu,

-  Izdavački centar El Kalem

Uprava za vjerske poslove vrši nadzor nad poslovima i radom Ureda za zekat i Agencije za certificiranje halal kvalitete, Uprava za obrazovanje i nauku nad poslovima i radom fakulteta islamskih nauka, Gazi Husrev-begove medrese, Gazi Husrev-begove biblioteke i Izdavačkog centra El-Kalem, dok Uprava za ekonomske i finansijske poslove nadzire rad Vakufske direkcije, Gazi Husrev-begovog vakufa, Ureda za kurbane i Ureda za društvenu brigu, a Uprava za vanjske poslove i dijasporu nad poslovima i radom Ureda za hadž i umru.

Na čelu uprava Rijaseta su direktori uprava. Na čelu drugih organizacionih jedinica Rijaseta su rukovodioci jedinica. Zamjenika reisu-l-uleme i direktore uprava Rijaseta, na prijedlog reisu-l-uleme, imenuje Sabor Islamske zajednice. Zamjenik reisu-l-uleme i direktori uprava nakon imenovanja a prije stupanja na dužnost polažu zakletvu pred Saborom Islamske zajednice.

Rukovodioce drugih organizacionih jedinica Rijaseta, na prijedlog reisu-l-uleme, imenuje Rijaset na mandat od četiri godine. Mandat zamjenika reisu-l-uleme traje koliko i mandat reisu-l-uleme, uz mogućnost imenovanja na još jedan mandat. Zamjenik reisu-l-uleme koordinira rad uprava Rijaseta i odgovoran je reisu-l-ulemi za izvršenje tih poslova. Direktori uprava imenuju se na mandat od četiri godine sa mogućnošću imenovanja na još jedan mandat. Direktori uprava Rijaseta za svoj rad odgovaraju reisu-l-ulemi. Direktori uprava su odgovorni za rad uprave na čijem su čelu.

Glasila i mediji Islamske zajednice u BiH su: Glasnik, Preporod, Radio-televizija Islamske zajednice BIR, Novinska agencija MINA i Web portal.