A+ A A-

Uprava za pravne i administrativne poslove

Uprava za pravne i administrativne poslove

Direktor Uprave za pravne i administrativne poslove je Mensur Karadža.

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

Email: uprava.app@rijaset.ba 

Član 22 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta regulira djelatnosti Uprave za pravne i administrativne poslove na sljedeći način:

- Uprava za pravne i administrativne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove Rijaseta u području uprave, prava, kancelarijskog poslovanja, registara, zaposlenika i gradnje objekata Islamske zajednice, koji se odnose na:

a) sistem uprave na višem, srednjem i nižem nivou Islamske zajednice; uspostavu novih i reorganizaciju postojećih organa i organizacija; planiranje i razvoj organizacije i funkcioniranja Islamske zajednice,

b) usmjeravanje i nadziranje rada srednjeg i nižeg izvršnog nivoa Islamske zajednice; osiguravanje provođenja ovog pravilnika i drugih akata Islamske zajednice koji se odnose na nadležnosti Uprave, posebno procedura o postupanju i propisa o kancelarijskom poslovanju; stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u tim organima i organizacijama;

c) osiguravanje uvjeta za rad predstavničkih, pravosudnih i disciplinskih organa Islamske zajednice; saradnja sa Glavnom izbornom komisijom (skraćeno: GIK) prilikom provođenja izbora u Islamskoj zajednici; izrada pravnih akata koje donose najviši organi Islamske zajednice, osim Ustavnog suda; strukturu i rad disciplinskih organa i njihovo stručno usavršavanje te organa koji  izvršavaju i prate prekršajne sankcije; pomilovanja;

d) izradu svih pravnih akata i dokumenata za Rijaset, reisu-l-ulemu te Vijeće muftija, obavljanje administrativnih i pravno-tehničkih poslova vezanih za sjednice Rijaseta;

e) izradu ili praćenje izrade sporazuma, memoranduma, ugovora, međudržavnih ili međunarodnih ugovora; predlaganje ili davanje mišljenja na akta o pristupanju konvencijama, deklaracijama, udruženjima - domaćim ili međunarodnim, islamskim, međureligijskim i drugim;

f). vođenje i nadziranje uspostave registara, matičnih knjiga, arhiva, vlasničkih dokumenata; restituciju; denacionalizaciju; zaštitu spomenika islamske kulture; zastupanje Zajednice pred sudovima, pravobranilaštvima i drugim organima pravosuđa i državnim organima;

g) predlaganje standarda u upravnom postupanju i uredskom poslovanju;

h) kadrove; personalne poslove; izradu rješenja, odluka, imenovanja, postavljenja; saradnju sa Udruženjem ilmijje;

i) urbanističko-građevinsku inspekciju; vođenje Jedinstvenog registra vakufa Islamske zajednice; imovinskopravne poslove i promet zemljišta i zgrada, osim poslova Vakufske direkcije; Gazi Husrev-begov vakuf i druge vakufe sa svojstvom pravnog lica; pravnu pomoć nižim nivoima organa i organizacija Islamske zajednice uključujući dijasporu; planiranje i razvoj građenja, obnove i rekonstrukcije objekata Islamske zajednice; davanje prethodne saglasnosti na urbanistička, arhitektonska i građevinska rješenja objekata Islamske zajednice; pružanje pomoći kod ugovaranja tih poslova i vršenje nadzora; izrada odnosno koordinacija izrade strategija, programa i projekata; informatizaciju djelatnosti Rijaseta i Islamske zajednice; trajno osiguravanje svih tehničkih i pratećih uvjeta za rad Sabora Islamske zajednice, reisu-l-uleme, Vijeća muftija i Rijaseta;

j) pitanja zaštite i sigurnosti; organiziranje servisnih poslova; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.