edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Ured za društvenu brigu

Ured za društvenu brigu

Rukovodilac Ureda za društvenu brigu je Ibrahim ef. Malanović.

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

Mail: uredzadrustvenubrigu@rijaset.ba

Član 26 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta regulira djelatnosti Ureda za društvenu brigu na sljedeći način:

- Ured za društvenu brigu obavlja stručne poslove Rijaseta koji se odnose na osiguravanje finansijske pomoći: penzioniranim imamima, hatibima i muallimama te članovima njihovih porodica; osiguravanje stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima; osiguravanje materijalne pomoći povratnicima, odnosno potrebitim: starim, bolesnim, jetimima, samohranim osobama, postradalim, osobama sa posebnim potrebama i sl.; raspodjelu sredstava zekata i sadekatu-l-fitra iz kategorija „fi sebilillahi, fukara i mesakin“; praćenje potreba članova i pripadnika Islamske zajednice kao i drugih potrebitih u društvu i svijetu te planiranje realiziranja pomoći kroz strategije, programe, projekte; vođenje operativnih poslova i provođenja zadataka iz svoje nadležnosti; ravnomjernu, kontinuiranu i  neophodnu podršku kategorijama potrebitih; pronalaženje sredstava, distribuiranje sredstava iz drugih izvora i kreativno razvijanje potencijala Ureda; saradnju sa državnim organima, međunarodnim institucijama i organizacijama, nevladinim organizacijama, preduzećima, pojedincima i drugima koji mogu biti od pomoći za ostvarivanje ciljeva i zadataka Ureda; potpisivanje sporazuma, ugovora i drugih akata o saradnji i poslovanju; izradu izvještaja; koordinaciju ovih aktivnosti na cijelom području Islamske zajednice;

Ured za društvenu brigu obavlja stručne poslove Rijaseta koji se odnose i na: realiziranje propisa kurbana u ime onih pripadnika i članova Islamske zajednice koji joj to povjere; prezentiranje smisla i propisa vezanih za obavezu kurbana; iniciranje i praćenje razvoja šerijatskog tumačenja propisa kurbana; izradu strategije i planova realiziranja projekta kurbana Islamske zajednice te izvještaja i završnih računa; predlaganje cijene kurbana; ugovaranje uzgoja, nabavke, klanja, prerade i distribuiranja kurbana za potrebe institucija Islamske zajednice i potrebe drugih korisnika koje realizira Islamska zajednica, saradnju sa svim organima, ustanovama i institucijama Islamske zajednice u ovom području; saradnju sa svim ustanovama, organima, privrednim društvima na teritoriji nadležnosti Islamske zajednice i izvan u vezi s aktivnostima i zadacima Ureda, pregovaranje, potpisivanje i realiziranje sporazuma i ugovora; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Ured je odgovoran za svoj rad Upravi za ekonomske i finansijske poslove, odnosno Rijasetu.