Promo banner

A+ A A-

Poslovnik o radu Vijeća muftija

Na temelju odredbe člana 60. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na prvoj redovnoj sjednici održanoj dana  dana 27. muharrema 1436. h.g., odnosno 20. novembra 2014. godine u Sarajevuu Sarajevu, usvojio je:

POSLOVNIK O RADU

VIJEĆA MUFTIJA

 

I – OPŠTE ODREDBE 

Član 1.

                Ovim Poslovnikom, u skladu sa odredbama Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uređuje se: način rada, postupak za donošenje akata, prava i dužnosti članova, kao i druga pitanja od značaja za rad Vijeća muftija.

Član 2.

Vijeće muftija (u daljem tekstu: Vijeće) je organ Islamske zajednice za pitanja vjere.

Član 3.

                Vijeće radi u sjednicama, kojim obavezno prisustvuju njegovi članovi.

                Sjednicama Vijeća mogu prisustvovati i druga lica ukoliko je to potrebno i to samo za pojedine tačke dnevnog reda i uz poziv predsjedavajućeg.

Član 4.

                Sjednice se održavaju u prostorijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

                Prema potrebi sjednice se mogu odžavati i u drugim prostorijama.

Član 5.

                Sjednice Vijeća saziva i njima predsjedava reisu-l-ulema (u daljem tekstu: predsjedavajući) a u njegovom odsustvu lice koje on ovlasti.

                Lice koje rukovodi sjednicom Vijeća odgovorno je za primjenu ovog Poslovnika.

Član 6.

                Vijeće koristi pečat, i to:

- Pečat okruglog oblika promjera 4,5 cm u čijem krugu je na arapskom jeziku i bosankom jeziku latiničnim pismom ispisano „Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Vijeće muftija“. U krugu pečata na desnoj strani nalazi se znak Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. 

Član 7.

                Vijeće u službenim komunikacijama koristi memorandum Vijeća.

                U zaglavlju memoranduma u lijevom uglu stoji znak Islamske zajednice. 

II – SASTAV I NADLEŽNOSTI VIJEĆA MUFTIJA 

Član 8.

Vijeće se sastoji od svih muftija u Islamskoj zajednici kojima je dodijeljena murasela reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Muftija postaje član Vijeća imenovanjem za muftiju, a prestaje biti član Vijeća prestankom mandata muftije. 

Član 9.

                Na čelu Vijeća je reisu-l-ulema, koji rukovodi radom Vijeća.               

Član 10.

Vijeće muftija:

-          osigurava valjanost razumijevanja i življenja islama i uređenje svih djelatnosti u Islamskoj zajednici na temelju načela islama i u skladu sa islamskom tradicijom i praksom Bošnjaka,

-          kontrolira šerijatsku legitimnost normativnih akata i djelatnosti svih organa i funkcionera Islamske zajednice,

-          brine o općem prihvaćanju i vjerodostojnoj primjeni islamskih normi u Islamskoj zajednici kroz autoritativno tumačenje vjerskih propisa na osnovu hanefijskog mezheba i maturidijskog akaida te kroz davanje autoritativnih odgovora na nova pitanja i probleme u vjerskom životu muslimana,

-          brine o unapređenju ispravnog i oplemenjujućeg razumijevanja islama među pripadnicima Islamske zajednice, a posebno o:

-          poticanju idžtihada među ulemom i učenjacima Islamske zajednice,

-          očitovanju prema pojavama novih učenja i vjerskih gledišta među pripadnicima Islamske zajednice,

-          zalaganju za afirmaciju islamskih vrijednosti i islamskog mišljenja u različitim istraživačkim, naučnim, društvenim i humanističkim pitanjima koja se tiču vjere i vjerskog identiteta muslimana,

-          prati tokove vjerskog, društvenog, političkog i kulturnog života, procese javnog i privatnog obrazovanja i informiranja građana, razmatra pojave, ponašanja i tumačenja kojima se ugrožava sloboda vjere i uvjerenja uključujući slobodu javnog svjedočenja vjere, pravo očitovanja svojih vjerskih osjećanja i uvjerenja obavljanjem obreda, izvršavanjem i pridržavanjem vjerskih propisa, držanjem do običaja i drugih vjerskih aktivnosti,

-          prati procese koji relativiziraju etička i društvena zla ili koji potiču raspirivanje vjerske mržnje, omalovažavanje ili izrugivanje vjere, odnosno ometaju očitovanje vjere ili uvjerenja kao i zastupanja načela svoje vjere i ravnanja prema njima, reagira na sve akte i procese koji su u suprotnosti sa etikom i moralom islama i koji ugrožavaju prava i interese muslimana,

-          pokreće inicijativu za donošenje i izmjene Ustava i drugih normativnih akata u Islamskoj zajednici koji se odnose na vjerska pitanja,

-          daje saglasnost za osnivanje vakufa,

-          donosi odluku o raspodjeli sredstava Fonda Bejtu-l-mal,

-          donosi odluke o zamjeni vakufske imovine,

-          daje prethodnu saglasnost na planove i programe vjerskih predmeta i udžbenika obrazovnih i odgojnih ustanova Islamske zajednice te programe i udžbenike za vjeronauku,

-          daje mišljenje o programima vjerskog djelovanja,

-          razmatra godišnji plan i izvještaj Rijaseta i daje preporuke,

-          prati kretanje u međureligijskim odnosima na području svoga djelovanja i u svijetu te daje smjernice,

-          razmatra planove rada i izvještaje o radu muftijstava i mešihata

-          obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

III – PRIPREMANJE SJEDNICA 

Član 11.

                Predsjedavajući se brine o pripremi i sazivanju sjednice Vijeća.

                U pripremi sjednice, sastavljanju prijedloga dnevnog reda i pripremi materijala za sjednicu, predsjedavajućem pomaže sekretar Vijeća.

                Sekretar Vijeća obavlja opće administrativne poslove za potrebe Vijeća i njegovih članova.

Član 12.

                Pri sastavljanju dnevnog reda potrebno je voditi računa o sljedećem:

 • da dnevni red obuhvati prvenstveno ona pitanja koja su u momentu održavanja sjednice najaktuelnija za rad Vijeća;
 • da dnevni red ne bude suviše obiman kako bi se sve predviđene tačke dnevnog reda mogle obraditi na toj sjednici;

IV – SAZIVANJE SJEDNICA 

Član 13.

                Redovne sjednice Vijeća zakazuje predsjedavajući najmanje četiri puta godišnje, a vanredne po potrebi.

Član 14.

                Poziv za redovnu sjednicu u pismenoj formi, s prijedlogom dnevnog reda, vremena i mjesta održavanja, dostavlja se članovima Vijeća najkasnije 15 dana prije dana zakazivanja.

                Uz poziv za sjednicu, dostavlja se i odgovarajući materijal po pitanjima koja su predložena za dnevni red i na osnovu kojih će se donositi odluke o pojedinim tačkama dnevnog reda.

                Poziv i materijali za sjednicu u pravilu se dostavljaju elektronskim putem. 

V – RAD NA SJEDNICAMA

Član 15.

                Ukoliko je neki muftija spriječen da prisustvuje sjednici, dužan je da o razlozima svoje spriječenosti blagovremeno a najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice obavijesti predsjedavajućeg. 

Član 16.

                Predsjedavajući utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednicu i predlaže ga na usvajanje.

                Na sjednici se može predložiti da se određeno pitanje unese u dnevni red sjednice, uz obrazloženje hitnosti unošenja takvog prijedloga. 

VI – TOK RADA SJEDNICE

Član 17.

                Nakon što otvori sjednicu, predsjedavajući konstatuje da li postoji kvorum za održavanje sjednice.

                Smatra se da postoji dovoljan broj za punovažno odlučivanje, ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova.

                U slučaju da je prisutan manji broj, predsjedavajući odlaže sjednicu.

Član 18.

                Predsjedavajući je dužan voditi računa o potrebnom kvorumu.

                Ukoliko predsjedavajući uoči da je u toku sjednice narušen kvorum, zaustavit će rad sjednice i dati pauzu od 15 minuta.

                Ukoliko ni nakon isteka pauze od 15 minuta ne bude osiguran potreban kvorum predsjedavajući zaključuje rad sjednice i oglašava njen prekid, a preostale tačke iz dnevnog reda uvrstit će se za narednu sjednicu.

Član 19.

                Prije usvajanja dnevnog reda, Vijeće odlučuje o opravdanosti izostanka svojih članova.

                U slučaju više neopravdanih i nenajavljenih izostanaka, članovi će biti sankcionisani u skladu sa odredbama odgovarajućeg Pravilnika Islamske zajednice.               

Član 20.

                Dnevni red sjednice usvaja Vijeće.               

Član 21.

                Nakon usvajanja dnevnog reda pristupa se razmatranju i prihvatanju zapisnika sa prethodne sjednice.

                O primjedbama muftija na zapisnik odlučuje Vijeće, a prihvaćene primjedbe se unose u zapisnik. 

Član 22.

                Vijeće razmatra izvještaj o izvršenju odluka sa prethodne sjednice.

Član 23.

                Odluka Vijeća treba da budu formulirana tako da izražava jasan stav Vijeća i da se njenim usvajanjem utvrdi ko treba da je izvrši.

Član 24.

                Vijeće muftija odlučuje većinom glasova prisutnih.

                Ukoliko je potrebno glasanje za donošenje odgovarajuće odluke ili zaključka, glasanje se vrši javno, dizanjem ruku.

                U izuzetnim slučajevima, kada se želi potpuno siguran rezultat glasanja, glasa se prozivanjem po principu „za“ ili „protiv“. 

Član 25.

                Važne odluke Vijeće muftija donosi tajnim glasanjem, u kom slučaju se odluka smatra donesenom ako je za odluku glasalo dvije trećine članova Vijeća.

Važne odluke su one odluke koje Vijeće muftija proglasi takvim natpolovičnim brojem glasova svih članova Vijeća.

 

Član 26.

                Glas predsjedavajućeg je odlučujući u slučaju kada za ili protiv neke odluke Vijeća glasa podjednak broj muftija.

 

Član 27.

                Na prijedlog reisu-l-uleme ili člana Vijeća, Vijeće može odlučiti o prekidu sjednice, kada se ustanovi da se ne mogu razmotriti sve tačke dnevnog reda.

                Prilikom odluke o prekidu sjednice utvrđuje se datum nastavka započete sjednice ili termin održavanja nove sjednice.

Član 28.

U hitnim slučajevima može se održati i telefonska sjednica Vijeća uz obavezu da se odluka donesena na taj način potvrdi na prvoj narednoj sjednici.

VII – ZAPISNICI 

Član 29.

                Na svakoj sjednici Vijeća vodi se zapisnik koji obavezno sadrži:

 • redni broj sjednice;
 • mjesto, datum i vrijeme održavanja;
 • ime i prezime predsjedavajućeg i zapisničara;
 • broj prisutnih članova;
 • imena prisutnih članova koji nisu članovi Vijeća, njihova funkcija;
 • imena odsutnih članova koji su opravdali izostanak i imena članova koji nisu opravdali izostanak;
 • ukupan broj članova Vijeća i konstatacija da sjednici prisustvuje potreban broj članova za punovažno odlučivanje;
 • usvojeni dnevni red;
 • ime i prezime učesnika u raspravi;
 • formulacija zaključka ili odluke o kojoj se glasalo;
 • odluke ili zaključci po pojedinim tačkama dnevnog reda sa brojem glasova „za“ prijedlog, „protiv“ prijedloga, brojem uzdržanih glasova i izdvojenim mišljenjem;
 • vrijeme kada je sjednica završena ili prekinuta;
 • potpis predsjedavajućeg i zapisničara;

U zapisnik se unose izjave na kojima izričito insistiraju članovi Vijeća, kao i druge okolnosti o kojima Vijeće donese odluku.

Član 30.

                Izmjene i dopune zapisnika se vrše samo odlukom Vijeća prilikom njegovog usvajanja.

Član 31.

                Predsjedavajući se stara o izvršenju donijetih zaključaka i odluka. 

VIII – AKTI VIJEĆA MUFTIJA 

Član 32.

                Vijeće donosi odluke i stavove za poslove iz svoje nadležnosti, koje su obavezujuće za sve organe Islamske zajednice.

Vijeće daje preporuke i pokreće inicijative. 

Član 33.

                Vijeće donosi sljedeće akte: fetve, odluke, zaključke, preporuke, mišljenja i inicijative.

Član 34.

                Ako neko pitanje u vezi sa radom Vijeća nije uređeno ovim poslovnikom, uredit će se zaključkom Vijeća.

Član 35.

Radi obezbjeđenja potpunog, djelotvornog, kvalitetnog i usklađenog obavljanja poslova Vijeće muftija može osnivati radna tijela (komisije).

IX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 36.

                Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 
 Broj:

Datum,

Husein-ef. Kavazović

       Reisu-l-ulema