A+ A A-

Fetva o obaveznom dijagnostičkom ispitivanju životinje (koja je namijenjena za kurbana) na zaraznu bolest brucelozu

Broj: 03-2-121/18

Datum: 20. ševval 1439. h.g.

4. juli 2018. godine

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na šesnaestoj redovnoj sjednici, održanoj u Travniku 20. ševvala 1439. h.g., odnosno 4. jula 2018. godine, upoznavši se sa epizootiološkom situacijom u pogledu bruceloze goveda, ovaca i koza u Bosni i Hercegovini, donijelo sljedeću

FETVU

o obaveznom dijagnostičkom ispitivanju životinje (koja je namijenjena za kurbana) na zaraznu bolest brucelozu

Jedan od uvjeta ispravnosti kurbana jeste da životinja koja se žrtvuje bude zdrava.

Allahov Poslanik, a.s., rekao je:

„Neće se žrtvovati u kurban hromo, čija je hromost očita; ćoravo, čija je ćoravost vidljiva; bolesno, čijaje bolest vidljiva; niti previše mršavo, da su mu kosti sasušene.“ (Hadis bilježe Et- Tirmizi, Ebu Davud, En-Nesai i Ibn Madže, a ovo je Et-Tirmizijeva verzija.)

Hadis jasno ukazuje na to da bolesna životinja ne može biti žrtvovana kao kurban. Ukoliko je životinja oboljela, posebno zaraznom bolešću, onda ne samo da kurban nije ispravan, nego je onaj koji žrtvuje takvu životinju griješan jer ugrožava zdravlje i život ljudi.

Pridržavajući se Poslanikove, a.s., upute i uzimajući u obzir trenutnu epizootiološku situaciju u pogledu bruceloze goveda, ovaca i koza u Bosni i Hercegovini, Vijeće muftija zahtijeva od organa Islamske zajednice u BiH, zaduženih za akciju klanja kurbana, kao i od pripadnika islama koji žrtvuju kurbana u porodičnom ambijentu, da obave dijagnostičko ispitivanje životinje prije nabavke, odnosno njenog žrtvovanja.

A Allah najbolje zna.

Dostavljeno:

- Rijasetu / Upravi za vjerske poslove

- Sekretaru;

- Glasniku Rijaseta IZ u BiH;