A+ A A-

Ustavne odredbe o Reisu-l-ulemi i zamjeniku Reisu-l-uleme

Ustav Islamske zajednice propisao je dužnosti i obaveze vrhovnog poglavara Islamske zajednice (i njegovog zamjenika), njegovu poziciju u organizacionoj strukturi i funkcioniranju Islamske zajednice kroz sljedeće članove: 

Član 61.

Reisu-l-ulema je poglavar i vrhovni muftija Islamske zajednice.

Reisu-l-ulema je najviši vjerski autoritet Islamske zajednice koji predstavlja jedinstvo dina i ummeta u Islamskoj zajednici.

Reisu-l-ulema:

- stara se o ispravnom razumijevanju i življenju islama, prenošenju Emaneta i postizanju cilja Zajednice,

- planira, vodi, usmjerava i nadzire vjerski život u Islamskoj zajednici,

- predstavlja i zastupa Islamsku zajednicu,

- imenuje muftije i postavlja glavne imame i imame,

- izdaje murasele, dekrete i certifikate muftijama, glavnim imamima, imamima, hatibima, muallimima, muallimama, muderrisima, vjeroučiteljima i drugim nosiocima vjerskog autoriteta u Islamskoj zajednici,

- daje prijedlog Saboru za potvrđivanje imenovanja i razrješenja muftija te prijedlog za imenovanje članova Rijaseta,

- zaustavlja od izvršenja svaku odluku organa Islamske zajednice za koju ocijeni da je u suprotnosti sa islamskim normama i nalaže njezino usklađivanje sa islamskim normama,

- organizira i nadzire rad uprava i direkcija Rijaseta,

- saziva i predsjedava sjednicama Rijaseta i Vijeća muftija,

- izdaje naloge i potpisuje sva akta Rijaseta i Vijeća muftija Islamske zajednice,

- reisu-l-ulema može zatražiti vanredne izvještaje od muftijstava i mešihata,

- vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Reisu-l-ulema može pismenim putem prenijeti obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti na članove Rijaseta.

Reisu-l-ulema donosi fetve.

Reisu-l-ulemi u radu pomaže fetva-emin.

Reisu-l-ulema za svoj rad odgovara Saboru.

Sjedište reisu-l-uleme je u Sarajevu.

Član 62.

Za reisu-l-ulemu može biti biran istaknuti alim, koji posjeduje srednje i visoko islamsko obrazovanje, koji je obavljao dužnosti u Islamskoj zajednici najmanje petnaest godina i koji je svojim poznavanjem islamskog učenja i svojim ponašanjem stekao opći ugled i povjerenje pripadnika i članova Islamske zajednice.

Kandidat za reisu-l-ulemu ne može biti mlađi od četrdeset godina.

Sabor utvrđuje kandidaturu i predlaže najmanje dva kandidata za reisu-l-ulemu.

Član 63.

Reisu-l-ulemu bira tijelo koje sačinjavaju: sabornici Islamske zajednice, članovi Rijaseta Islamske zajednice, muftije, predsjednici mešihata Islamske zajednice, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami, predsjednici izvršnih odbora medžlisa.”

Pravilnikom o izboru reisu-l-uleme će se, u smislu prethodnog stava, definirati kategorije: islamskih ustanova, predsjednika izvršnih odbora medžlisa, glavnih imama te pitanje učešća dijaspore u izbornom procesu za izbor reisu-l-uleme.

Član 64.

 Izbor reisu-l-uleme vrši se tajnim glasanjem u skladu sa pravilnikom koji donosi Sabor Islamske zajednice.

Reisu-l-ulema se bira na period od sedam godina s mogućnošću još jednog izbora.

Nakon izbora reisu-l-uleme, sve do uspostave Hilafeta, Sabor Islamske zajednice imenuje Odbor za predaju menšure reisu-l-ulemi.

Prilikom preuzimanja menšure reisu-l-ulema polaže zakletvu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu i stupa na dužnost.

Član 65.

Status reisu-l-uleme kojem je istekao mandat urediće se posebnim pravilnikom kojeg donosi Sabor.

Član 66.

Reisu-l-ulemi pomaže u radu i zamjenjuje ga u njegovoj odsutnosti i spriječenosti zamjenik reisu-l-uleme.

Na prijedlog reisu-l-uleme, zamjenika reisu-l-uleme imenuje Sabor najkasnije tri mjeseca od preuzimanja dužnosti reisu-l-uleme.

Mandat zamjenika reisu-l-uleme traje koliko i mandat reisu-l-uleme, uz mogućnost imenovanja na još jedan mandat.

Za zamjenika reisu-l-uleme može biti imenovan istaknuti alim koji posjeduje srednje i visoko islamsko obrazovanje, koji je obavljao dužnosti u Islamskoj zajednici najmanje petnaest godina i koji je svojim poznavanjem islamskog učenja i svojim ponašanjem stekao opći ugled i povjerenje pripadnika i članova Islamske zajednice.

Kandidat za zamjenika reisu-l-uleme ne može biti mlađi od četrdeset godina.

Zamjenik reisu-l-uleme, između ostalog, obavlja i sljedeće poslove:

- koordinira rad uprava Rijaseta,

- koordinira saradnju muftijstava, odnosno mešihata,

- nadzire rad muftijstava, odnosno mešihata, posebno u izvršavanju obaveza prema ovom ustavu, drugim općim aktima te odlukama i zaključcima Sabora i Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

- pomaže reisu-l-ulemi u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti,

- obavlja i druge poslove prema odlukama i uputama reisu-l-uleme.

Član 67.

Zamjenik reisu-l-uleme za svoj rad odgovara reisu-l-ulemi i Saboru.