Promo banner

A+ A A-

Pravilnik o Reisu-l-ulemi

Na temelju odredbe člana  65. i 68. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (Prečišćeni tekst), Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na drugoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 17. ramazana 1436. h.g., odnosno 04. jula 2015. godine, usvojio je:

PRAVILNIK

O REISU-L-ULEMI ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se: pojam, sticanje i prestanak zvanja, prava i obaveze reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Islamska zajednica), kao inokosnog organa, poglavara i najvišeg vjerskogautoriteta Islamske zajednice, vrhovnog muftije, rukovodioca Vijeća muftija i Rijaseta, te prava i obaveze reisu-l-uleme nakon prestanka mandata, kao i zamjenika reisu-l-uleme.

Član 2.

Zvanje, odnosno titula reisu-l-uleme stiče se činom preuzimanja Menšure i polaganjem zakletve u skladu sa Ustavom Islamske zajednice, a zvanje reisu-l-uleme prestaje istekom mandata, ostavkom ili razrješenjem reisu-l-uleme, odnosno preuzimanjem Menšure i polaganjem zakletve narednog izabranog reisu-l-uleme.

Sjedište reisu-l-uleme je u Sarajevu.

Član 3.

Reisu-l-ulema kao inokosni organ Islamske zajednice je poglavar, vrhovni muftija i najviši vjerski autoritet Islamske zajednice, te najviši nadzorni organ nad cjelokupnim vjerskim životom u Islamskoj zajednici.

Reisu-l-ulema predstavlja i zastupa Islamsku zajednicu, predstavlja jedinstvo dina i ummeta u Islamskoj zajednici, te obavlja dužnosti rukovodioca Vijeća muftija i Rijaseta Islamske zajednice.

Član 4.

Reisu-l-ulema kao inokosni organ, poglavar, najviši vjerski autoritet i vrhovni muftija Islamske zajednice, te rukovodilac Vijeća muftija i Rijaseta ima sljedeća prava i obaveze:

a)

-          predlaže Rijasetu strategiju razvoja i djelovanja Islamske zajednice,

-          stara se o ispravnom razumijevanju i življenju islama, prenošenju Emaneta i postizanju cilja Islamske zajednice,

-          planira, vodi, usmjerava i nadzire vjerski život u Islamskoj zajednici,

-          predstavlja i zastupa Islamsku zajednicu,

-          donosi fetve,

-          brine o vjerskim pravima i slobodama pripadnika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Bošnjaka u  dijaspori,

-          nadzire uspostavu i održavanje saradnje sa islamskim zajednicama, te drugim vjerskim zajednicama, ustanovama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, koja je od interesa sa pripadnike Islamske zajednice,

-          zaustavlja od izvršenja svaku odluku organa Islamske zajednice za koju ocjeni da je u suprotnosti sa islamskim normama i nalaže njezino usklađivanje,

-          može zatražiti vanredne izvještaje od muftijstava i mešihata,

-          imenuje stalne i povremene savjete i stručne savjetnike,

-          donosi akt o sistematizaciji Kancelarije reisu-l-uleme,

-          donosi godišnji plan rada reisu-l-uleme,

-          predlaže godišnji budžet reisu-l-uleme,,

-          predlaže godišnji izvještaj o radu reisu-l-uleme,

-          podnosi izvještaj o izvršenju budžeta reisu-l-uleme,

b)

-          imenuje muftije, postavlja imame i glavne imame,

-          izdaje murasele, dekrete i certifikate muftijama, glavnim imamima, imamima, hatibima, muallimima, muallimama, muderisima, vjeroučiteljima i drugim nosiocima vjerskog autoriteta u Islamskoj zajednici,

-          na prijedlog muftija postavlja, premješta i razrješava dužnosti glavne imame u Islamskoj zajednici,

-          imenuje, premješta i razrješava glavne imame u dijaspori,

-          potpisuje rješenja o imenovanju, premještaju i razrješenju imama i muallima,

c)

      -     daje prijedlog Saboru za imenovanje zamjenika reisu-l-uleme,

-          daje prijedlog Saboru za potvrđivanje imenovanja i razrješenja muftija,

-          daje prijedlog Saboru za imenovanje članova Rijaseta, zamjenika reisu-l-uleme i direktora uprava,

-          zahtjeva vanrednu sjednicu Sabora,

d).

-          rukovodi rad Vijeća muftija,

-          saziva i predsjedava sjednicama Vijeća muftija,

-          predlaže dnevni red za sjednice Vijeća muftija,

-          potpisuje sva akta Vijeća muftija,

-          predlaže imenovanje komisija i drugih radnih tijela Vijeća muftija,

e).

-          rukovodi rad Rijaseta,

-          saziva i predsjedava sjednicama Rijaseta,

-          predlaže dnevni red za sjednice Rijaseta,

-          organizira i nadzire rad uprava, ureda i direkcija Rijaseta,

-          izdaje naloge i potpisuje sva akta koja se donose na sjednici Rijaseta,

f).

-          podnosi zahtjev Ustavnom sudu Islamske zajednice za ocjenu ustavnosti općih i pojedinačnih akata svih organa i ustanova Islamske zajednice,

-          pred Ustavnim sudom Islamske zajednice zastupa Vijeće muftija i Rijaset. Ovlast za zastupanje iz ove alineje reisu-l-ulema može prenijeti na druge osobe.

Član 5.

Reisu-l-ulema predstavlja i zastupa Zajednicu prema svim vladinim - državnim organima, međunarodnim institucijama i organizacijama na čitavom prostoru organiziranja i djelovanja Islamske zajednice, te nevladinim domaćim i međunarodnim organizacijma i udruženjima.

Reisu-l-ulema ovlaštenje za predstavljanje i zastupanje Islamske zajednice u pojedinačnim poslovima iz prethodnog stava, može prenijeti na druge osobe u Islamskoj zajednici.

Član 6.

Reisu-l-ulema je glavni nalogodavac po budžetu Rijaseta i njegovih ustanova, te prati ostvarenje i utrošak budžeta u toku budžetske godine.

Pojedina ovlaštenja iz prethodnog stava ovog člana, reisu-l-ulema može prenijeti na zamjenika reisu-l-uleme, odnosno direktora Uprave za ekonomske i finansijske poslove Rijaseta ili druge osobe u Rijasetu.

U redovnim poslovanju reisu-l-ulema može odobriti pojedinačne isplate iz budžeta do iznosa koji se određuje odlukom Rijaseta.

U hitnim i u neodložnim slučajevima reisu-l-ulema uz prethodnu konsultaciju sa najmanje dva člana Rijaseta, može odobriti pojedinačnu isplatu iz budžeta Rijaseta  do iznosa određenog odlukom Rijaseta, s tim da na prvoj narednoj sjednici Rijaseta zatraži da se o izvršenoj isplati da suglasnost.

Član 7.

Reisu-l-ulema ima pravo na:

-          kancelariju, službeno vozilo, vozača i osobnog zaštitara,

-          angažovanje ličnog sekretara-asistenta,

-          službeni smještaj – stanovanje rezidencijalnog tipa,

-          diplomatski pasoš,

-          avionsku kartu za službena putovanja u klasi sukladno finansijskim mogućnostima Rijaseta,

-          odgovarajući smještaj za vrijeme službenih putovanja,

-          dnevnice za službena putovanja u inostranstvo primjereno državnim propisima,

-          poseban novčani fond kojim isključivo raspolaže a neutrošena sredstva po prestanku mandata prenosi narednom reisu-l-ulemi a ako to nije moguće ista sredstva predaje zamjeniku reisu-l-uleme,

-          mjesečnu plaću u visini 85% od najviše mjesečne plaće u državnim institucijama Bosne i Hercegovine i druge prinadležnosti u vezi rada koje utvrđuje Rijaset,

-     reprezentaciju,

-          dodjelu nagrada i poklona zaslužnim pojedincima i ustanovama u Islamskoj zajednici i izvan Zajednice,

-          prijem poklona namijenjenih Islamskoj zajednici ili njemu osobno (izuzev novčanih),

-          učešće na ceremonijama i svečanostima u zemlji i inostranstvu sa članovima porodice

      ukoliko se takvo učešće predviđa protokolom organizatora u kom slučaju i članovi

      porodice imaju pravo na troškove putovanja i smještaja,

-          troškove liječenja u inozemstvu u slučaju kada se u Bosni i Hercegovini ne mogu  

      pružiti adekvatne zdravstvene usluge.

Član 8.

Budžet za obavljanje redovnih poslova reisu-l-uleme i njegove Kancelarije realizira se putem Rijaseta.

Član 9.

Reisu-l-ulema za svoj rad odgovara Saboru Islamske zajednice.

Član 10.

Reisu-l-ulema ne može honorarno obavljati bilo kakve poslove u organima ili ustanovama Islamske zajednice.

Reisu-l-ulema ne može biti član upravnog ili nadzornog odbora u bilo kojoj instituciji ili drugom pravnom licu Islamske zajednice ili izvan Zajednice, niti bilo kojem udruženju ili organu izuzev članstva u međunarodnim institucijama i asocijacijama u kojima po službenoj dužnosti predstavlja Islamsku zajednicu, a koje članstvo prestaje prestankom mandata reisu-l-uleme.

Reisu-l-ulema, bez prethodne saglasnosti Vijeća muftija, ne može primiti priznanje, poklon ili nagradu institucije čiji ciljevi i djelatnost nisu u skladu sa odredbama šerijata i načelima Islamske zajednice.

Član 11.

Reisu-l-ulema za vrijeme obavljanja dužnosti reisu-l-uleme i nakon prestanka mandata reisu-l-uleme ne može biti član niti jedne stranke, odnosno političke partije ili organizacije, niti se aktivno baviti politikom u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti bilo kojeg nivoa u Bosni i Hercegovini ili izvan nje. 

Po prestanku mandata  reisu-l-ulema može u javnosti koristiti službenu uniformu samo u prilikama kada službeno predstavlja Islamsku zajednicu. 

Po prestanku mandata reisu-l-ulema je dužan čuvati ugled reisu-l-uleme i poštivati propise i ustrojstvo Islamske zajednice.

Član 12.

Reisu-l-ulema po prestanku mandata ima pravo na korištenje titule bivši reisu-l-ulema,  te pravo da u roku od 60 dana od preuzimanja Menšure od strane novo izabranog reisu-l-uleme da podnese zahtjev za raspoređivanje i obavljanje poslova i to:

a).

-          savjetnika reisu-l-uleme na prijedlog reisu-l-uleme,

-          izaslanika reisu-l-uleme na prijedlog reisu-l-uleme,

-          zaposlenja u nastavnim i naučno-istraživačkim ustanovama, odnosno institucijama Islamske zajednice do sticanja uvjeta za redovno penzioniranje,

b). ima pravo:

      -    na službeno vozilo i vozača,

      -    na penziju po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja

Penzija iz  tačke b). ovog člana, se utvrđuje u visini najviše penzije u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko se penzija iz tačke b). ovog člana u navedenom iznosu ne ostvari kod nadležnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, razlika do utvrđene penzije se isplaćuje iz budžeta Rijaseta do kraja života nositelja penzije.

Član 13.

Nakon preseljenja reisu-l-uleme na ahiret, ukop reisu-l-uleme obavit će se u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu na mjestu određenom za ukop reisu-l-ulema, ukoliko nije oporučeno drugačije.

Troškovi obavljanja dženaze, ukopa i podizanja odgovarajućih nišana reisu-l-ulemi, padaju na teret budžeta Rijaseta.

Član 14.

Ukoliko bivši reisu-l-ulema prekrši dužnosti iz člana 11. ovog Pravilnika gubi prava propisana odredbom člana 12. ovog Pravilnika koja mu osigurava Islamska zajednica.

Utvrđivanje činjenica iz prethodnog stava i odluku o kršenju odredaba člana 11. ovog Pravilnika donosi Rijaset.

Član 15.

Zamjenik reisu-l-uleme ima mjesečnu plaću u visini od 85 % mjesečne plaće reisu-l-uleme.

Zamjenik reisu-l-uleme po prestanku mandata ima pravo na titulu bivši zamjenik reisu-l-uleme, te pravo na penziju pod istim uvjetima kao i reisu-l-ulema kao i na razliku penzije do 85%  penzije reisu-l-uleme ukoliko je ostvarena penzija kod nadležnoig penzionog fonda manja od navedenog iznosa.

Član 16.

Zamjenik reisu-l-uleme za vrijeme službe i po isteku mandata ima ista ograničenja obavljanja poslova i bavljenja iz člana 10. i 11. ovog Pravilnika, kao i reisu-l-ulema.

U slučaju kršenja obaveza iz stava 1. ovog člana na zamjenika reisu-l-uleme primjenjuju se odredbe člana 14. ovog Pravilnika.

Član 17.

U vanrednom i ratnom stanju koje proglasi država ili drugim prilikama, ukoliko ne postoji mogućnost funkcioniranja Sabora, Rijaseta i Vijeća muftija Islamske zajednice reisu-l-ulema ima ovlasti propisne odredbom člana 84. Ustava Islamske zajednice.    

Član 18.

Odredbe čl. 11., 12., 13., 14., 15. i 16. ovog Pravilnika primjenjuju se i na prava i obaveze bivšeg reisu-l-uleme i bivšeg zamjenika reisu-l-uleme kojima je mandat prestao prije usvajanja i stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 19.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o radu reisu-l-uleme i zamjenika reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini broj : 01-SM-1800/06 od 09. maja 2006.godine.

Član 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana usvajanja i biti će objavljen u Glasniku Rijaseta.

                                                                                                            

Predsjednik Sabora

    Hasan Čengić

Broj: 02-1-38/15