Promo banner

A+ A A-

Pravilnik o organizaciji i radu Ustavnog suda

Na osnovu člana 74. stav (2) Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na osmoj redovnoj sjednici održanoj dana 21. ševvala 1443. h.g., odnosno 22. maja 2022. godine, donosi

 

P R A V I L N I K

o organizaciji i radu Ustavnog suda Islamske zajednice

u Bosni i Hercegovini

 

I.  OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

Ovim se Pravilnikom uređuju organizacija i rad Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Sud), uslovi za izbor članova Suda, trajanje mandata i razrješenje članova Suda, imenovanje sekretara Suda, nadležnost Suda, uslovi za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti, tok postupka, akti odlučivanja, pravno djelovanje odluka Suda i druga pitanja od značaja za rad Suda.

Član 2.

(Samostalnost i nezavisnost)

(1) Sud je vrhovni organ za ocjenu ustavnosti akata i rada ustanova i organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ( u daljem tekstu: Islamska zajednica).

(2) Sud je samostalan i nezavisan u svom radu i odlučivanju.

Član 3.

(Sjedište i zasjedanje Suda)

(1) Sjedište Suda je u Sarajevu.

(2) Sud, u pravilu, zasjeda u Sarajevu, a može, u slučaju da tako odluči, zasjedati i u drugim mjestima u kojima djeluju organi Islamske zajednice.

Član 4.

(Sredstva za rad)

Sredstva za rad Suda se osiguravaju u budžetu koji donosi Sabor Islamske zajednice na prijedlog Suda.

Član 5.

(Pečat i štambilji Suda)

(1) Sud ima pečat i štambilje.

(2) Oblik i sadržaj pečata i štambilja utvrđuje Sud svojim aktom u skladu sa Ustavom Islamske zajednice.

(3) Pečat i štambilje Suda čuva sekretar Suda.

Sud ima svoj protokol, a u službenoj komunikaciji koristi memorandum Suda.

II.  ORGANIZACIJA SUDA

Član 8.

Sudije Suda

Sud ima pet (5) sudija koji su članovi Ustavnog suda.

 

Član 9.

Imenovanje sudija

(1) Sudije Suda imenuje Sabor Islamske zajednice na prijedlog Rijaseta Islamske zajednice.

(2) Sudije Suda imenuju se iz reda istaknutih poznavalaca vjerskih i društveno-pravnih nauka, koji uživaju ugled u Islamskoj zajednici.

Član 10.

Mandat sudija

(2) Broj mandata sudija Suda nije ograničen.

Član 11.

Polaganje zakletve

(1) Prilikom preuzimanja dužnosti sudije Suda polažu zakletvu pred predsjednikom Sabora Islamske zajednice.

(2) Tekst zakletve iz stava (1) ovog člana glasi:

بسم الله الرحمن الرحيم

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Zaklinjem se da ću vršiti dužnost sudije Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u skladu sa Ustavom i propisima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i da ću svoju dužnost obavljati savjesno pridržavajući se načela objektivnosti i istinoljubivosti.

Molim Uzvišenog Allaha da mi otvori puteve istine i pravde.“

 

Član 12.

Prestanak mandata

(1) Mandat sudije Suda prestaje:

a)  nakon isteka perioda na koji je imenovan;

b)  smrću;

c) razrješenjem prije isteka mandata:

- na lični zahtjev- podnošenjem ostavke;

- ako zbog bolesti ili drugih razloga nije u mogućnosti duže vrijeme obavljati dužnost;

- ako iz neopravdanih razloga ne obavlja svoje dužnosti i obaveze čime onemogućava, usporava ili izaziva druge štetne posljedice u radu Suda;

- ako se u svom ličnom životu, po mišljenju većine ostalih članova Suda, grubo ogriješio o Ustav i propise Islamske zajednice ili načela javnog morala na način da to šteti ugledu Islamske zajednice.

(2) Odluku o razrješenju sudije donosi Sabor Islamske zajednice na zahtjev najmanje trojice sudija Suda, a na prijedlog Rijaseta Islamske zajednice.

(3) Zahtjev za razrješenje iz stava (2) ovog člana se donosi na sjednici Suda.

(4) Rijaset Islamske zajednice će u razumnom roku dostaviti Saboru Islamske zajednice prijedlog za imenovanje novog člana Suda čiji mandat će trajati do isteka mandata aktualnog saziva Suda.

Član 13.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Suda

(1) Sudije Suda biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Suda na prvoj konstituirajućoj sjednici.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Suda se biraju iz reda svih sudija.

(3) Izbor se vrši tajnim glasanjem.

(4) Predsjednik Suda:

 • rukovodi radom Suda,
 • predstavlja Sud,
 • potpisuje akte koje donosi Sud,
 • donosi pojedinačne akte izvan sjednica i rasprava Suda,
 • saziva i predsjedava raspravama i sjednicama Suda,
 • nadzire materijalno-finansijsko poslovanje Suda,
 • stara se o pravilnoj primjeni ovog Pravilnika i Poslovnika Ustavnog suda,
 • imenuje izvjestioca za svaki pojedini predmet raspravljanja,
 • obavlja i odlučuje i o drugim poslovima potrebnim za pravilno djelovanje Suda.

(5) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, poslove predsjednika obavlja zamjenik predsjednika Suda.

Član 14.

Sekretar Suda

 • Sud ima sekretara.
 • Sekretara Suda imenuju sudije Suda na prijedlog Rijaseta Islamske zajednice.
 • Za sekretara Suda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uslove:

- da ima završen Pravni fakultet,

- da ima najmanje 5 (pet) godina iskustva na obavljanju pravnih poslova.

(4) Prednost pri imenovanju imaju osobe sa položenim pravosudnim ispitom.

(5) Sekretar Suda:

 • organizuje i usklađuje obavljanje upravnih, stručnih, administrativnih, računovodstvenih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Suda,
 • vodi zapisnike sa sjednica Suda,
 • stara se o blagovremenom pozivu stranaka na sjednice Suda,
 • vodi evidenciju spisa i odluka Suda,
 • evidentira prijedloge za izmjene i dopune normativnih akata Islamske zajednice,
 • vodi i druge poslove iz nadležnosti Suda.

 

III.  NADLEŽNOST SUDA

Član 15.

Nadležnost Suda

Nadležnost Suda:

 • ocjenjuje ustavnost općih i pojedinačnih pravnih i drugih akata organa i ustanova svih nivoa organiziranja Islamske zajednice,
 • donosi odluke kojima utvrđuje povrede ustavnosti i nalaže njihovo otklanjanje,
 • rješava sukobe nadležnosti u radu organa i ustanova Islamske zajednice.

 

Član 16.

Sjednice Suda

 • Sud, u pravilu, radi u nejavnim sjednicama.
 • Sud na sjednicama:
 • donosi odluke po zahtjevima za ocjenu ustavnosti,
 • utvrđuje prijedlog budžeta Suda koji podnosi Saboru Islamske zajednice na usvajanje,
 • donosi finansijski plan Suda,
 • utvrđuje Prijedlog Pravilnika o organizaciji i radu Suda,
 • donosi Poslovnik o radu,
 • odlučuje o naknadama za rad zaposlenih u Sudu, savjetnika ili drugih povremeno angažiranih saradnika,
 • odlučuje i o drugim poslovima iz nadležnosti Suda.

IV.  POKRETANJE POSTUPKA

Član 17.

Stranke u postupku

Strankama u postupku smatraju se ovlašćeni podnosilac zahtjeva za ocjenu ustavnosti rada ili akata organa Islamske zajednice i organ koji je pobijani akt donio ili radnju poduzeo ili propustio da poduzme.

Član 18.

Pravo na pokretanje postupka

(1) Pravo na pokretanje postupka ocjene ustavnosti općih akata Islamske zajednice pred Sudom imaju:

 • predsjednik Sabora Islamske zajednice,
 • reisu-l-ulema,
 • predsjednik predstavničkog tijela-Sabora mešihata,
 • mešihati i muftijstva,
 • najmanje 1/4 sabornika Sabora Islamske zajednice,
 • najmanje 1/2 članova Vijeća muftija i
 • najmanje 1/2 članova Rijaseta Islamske zajednice.

(2) Pravo na pokretanje postupka ocjene ustavnosti pred Sudom imaju članovi i pripadnici Islamske zajednice čije je ustavno pravo povrijeđeno, protiv konačnih pojedinačnih akata, konkretne radnje ili propuštanja organa i ustanova Islamske zajednice.

(3) Ako je protiv istog akta zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijelo više ovlaštenih lica, dužni su odrediti punomoćnika ili punomoćnike ovlaštene za zastupanje i prijem odluka Suda.

 

Član 19.

Zahtjev

(1) Postupak pred Sudom pokreće se pismenim zahtjevom koji se podnosi Sudu neposredno ili preporučenom poštom.

(2) Predmeti se zavode u Sudu redoslijedom kojim su zaprimljeni.

(3) Zahtjev treba sadržavati:

 • naziv i ime ovlašćenog ili ovlašćenih lica ili organa koji podnose zahtjev,
 • naziv organa čiji se akt, konkretna radnja ili propuštanje podvrgava ocjeni ustavnosti,
 • naziv, broj i datum donošenja akta koji se podvrgava ocjeni ustavnosti,
 • opis konkretne radnje ili propuštanja koje se podvrgava ocjeni ustavnosti,
 • navode u kojem dijelu su akt, konkretna radnja ili propuštanje u suprotnosti sa odredbama Ustava Islamske zajednice,
 • dokaze iz kojih bi proizlazila osnovanost zahtjeva,
 • dokaze:

- da su iscrpljena sva pravna sredstva i/ili,

- da o zahtjevu nije odlučivano u razumnom roku i/ili,

- da nije ostavljena mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

 • prepis pobijanog akta.

(4) Zahtjev iz stava (1) ovog člana se podnosi lično ili putem punomoćnika preporučenom poštom na bosanskom jeziku, na propisanom obrascu, dostupnom u Sudu ili na web-stranici Suda, u 2 (dva) istovjetna primjerka.

Član 20.

Blagovremenost zahtjeva

(1) Zahtjev se smatra blagovremenim ako je podnesen u roku od 60 dana od prijema pojedinačnog akta koji se podvrgava ocjeni ustavnosti ili saznanja za pojedinačnu radnju koje se podvrgava ocjeni ustavnosti, a najduže u roku godinu dana od dana donošenja akta koji se pobija, radnje koja se pobija i propuštanja poduzimanja radnje koje se pobija.

(2) Opći akti Islamske zajednice koji se osporavaju zahtjevom mogu se pobijati dok su isti važeći.

 

V.  POSTUPAK PRED SUDOM

Član 21.

 Prijem zahtjeva

(1) Sud rješava zahtjeve onim redoslijedom kojim su zaprimljeni.

(2) Datum predaje pošti preporučene pošiljke smatra se datumom prijema zahtjeva.

(3) Sud može, ako to zahtijeva priroda spora, odlučiti da se neki zahtjev prioritetno uzme u rad.

 

Član 22.

Ispitivanje zahtjeva

 • Svaki zahtjev koji zaprimi Sud prethodno razmatra sudija izvjestilac.
 • Izvjestilac predmeta je dužan prethodno utvrditi:
 • da li je zahtjev podnesen od ovlaštenog lica ili organa,
 • da li je zahtjev blagovremen,
 • da li je zahtjev iz nadležnosti Suda,
 • da li je zahtjev potpun u skladu sa odredbom člana 19. stav (3) ovog Pravilnika.

(3) Ako Sud utvrdi da je zahtjev podnesen blagovremeno od ovlašćenog lica, da je zahtjev iz nadležnosti Suda i da sadrži sve predviđene elemente, isti će, uz dostavljene dokaze, biti upućen na izjašnjenje organu čiji se akt pobija.

(4) Izvjestilac će o prethodnom ispitivanju zahtjeva i njemu priloženih dokaza sačiniti pismeni referat i podnijeti ga Sudu na sjednici.

(5) Sudija izvjestilac može po službenoj dužnosti pribaviti relevantne dokaze ukoliko procijeni da je to potrebno radi donošenja pravilne odluke o dopustivosti zahtjeva u skladu sa stavom (2) ovog člana.

Član 23.

Odbacivanje zahtjeva

(1) Sud će bez otvaranja javne rasprave odbaciti zahtjev:

 • koji nije iz nadležnosti Suda,
 • koji je podnesen od neovlašćenog lica ili organa,
 • koji nije blagovremeno podnesen,
 • ako nisu iskorištena sva pravna sredstva.

(2) Ako zahtjev ne sadrži sve elemente iz člana 19. stav (3) ovog Pravilnika, Sud će zahtjev vratiti stranci da ga u određenom roku ispravi i dopuni.

(3) Ukoliko podnosilac u određenom roku ne ispravi i dopuni zahtjev Sud će smatrati da je zahtjev povučen.

(4) Izuzetno, ukoliko Sud utvrdi da se radi o naročito značajnom pitanju, Sud može da neblagovremen zahtjev ili zahtjev podnesen od strane neovlaštenog lica ili ako nisu iskorištena sva pravna sredstva, uputiti na izjašnjenje organu čiji se akt, radnja ili propuštanje podvrgava ocjeni ustavnosti.

(5) Po prijemu izjašnjenja ili protekom ostavljenog roka za izjašnjenje Sud će na sjednici odlučiti da li će o tom predmetu raspravljati i donijeti odluku o meritumu.

 

Član 24.

Zakazivanje sjednica Suda

(1) Protekom roka za očitovanje  predsjednik Suda će zakazati sjednicu Suda.

(2) Nakon razmatranja podnesenog referata Sud će odlučiti da li je podneseni zahtjev dopustiv ili ne.

(3) Ukoliko je podneseni zahtjev dopustiv Sud može zakazati javnu raspravu ukoliko je potrebno provođenje bitnih dokaza koji ranije nisu mogli biti provedeni iz objektivnih razloga.

(4) Ukoliko podneseni zahtjev nije dopustiv Sud će isti odbaciti.

Član 25.

Donošenje odluka

(1) Odluke Suda donose se većinom glasova sudija Suda.

(2) Sudija koji nije glasao za odluku Suda koja je donijeta većinom glasova dužan je dati izdvojeno mišljenje u pismenoj formi sa obrazloženjem i isto čini sastavni dio odluke Suda.

 

Član 26.

Kvorum

(1) Sud zasjeda i odluke donosi u punom sastavu.

(2) Izuzetno, kvorum Suda čine četvorica sudija pod uslovom da je peti sudija onemogućen da prisustvuje sjednici Suda ili iz drugih opravdanih razloga.

Član 27.

Javna rasprava

(1) Radi provođenja bitnih dokaza Sud može zakazati javnu raspravu.

(2) Javnu raspravu otvara predsjednik Suda i daje riječ sudiji izvjestiocu.

(3) Sudija izvjestilac izlaže predmet bez davanja svog mišljenja.

(4) Poslije izlaganja izvjestioca predsjednik Suda daje riječ strankama da obrazlože svoje stavove i iznesu eventualno nove dokaze u predmetu.

(5) Sud odlučuje koje će od predloženih dokaza izvesti, a može odlučiti da i sam izvede druge dokaze ukoliko je to potrebno da u potpunosti utvrdi odlučne činjenice.

Član 28.

Isključenje javnosti

(1) Rasprave su, u pravilu, javne.

(2) Sud može, ako se radi o službenoj i poslovnoj tajni, razlozima javnog morala ili drugim opravdanim slučajevima odlučiti da isključi javnost sa rasprave.

 

Član 29.

Izjašnjenje o dokazima

Stranke imaju pravo da se izjasne o izvedenim dokazima.

 

Član 30.

Završna riječ

(1) Nakon što Sud utvrdi da su provedeni svi potrebni dokazi predsjednik Suda daje završnu riječ strankama.

(2) Podnosilac zahtjeva ima pravo do zaključenja javne rasprave da povuče zahtjev u cijelosti ili u jednom njegovom dijelu.

Član 31.

Zaključenje rasprave

Nakon što stranke daju završnu riječ, predsjednik Suda objavljuje da je rasprava zaključena i Sud se povlači na vijećanje.

 

VII.  ODLUČIVANJE

Član 32.

Vijećanje i glasanje

(1) Vijećanje i glasanje sudija se obavlja na sjednici Suda neposredno nakon zaključenja rasprave.

(2) Izuzetno, u slučaju osobito kompliciranog predmeta ili drugih objektivno opravdanih razloga Sud može odgoditi donošenje odluke na sjednici Suda koja će biti naknadno održana.

 

Član 33.

Izjašnjavanje sudija

O osnovanosti zahtjeva se izjašnjava pojedinačno svaki sudija i usmeno obrazlaže svoj stav.

 

Član 34.

Vrste odluka

(1) Nakon vijećanja i glasanja Sud donosi odluke kojima:

 • udovoljava zahtjevu u cijelosti ili djelimično, ukazuje na povredu Ustava i daje nalog za otklanjanje povrede;
 • odbija zahtjev ako utvrdi da isti nije osnovan;
 • odbacuje zahtjev ukoliko je propušteno da se isti odbaci u skladu sa članom 23. stav (1) ovog Pravilnika;
 • odlučuje o meritumu po službenoj dužnosti ukoliko se radi o članu 23. stav (4) ovog Pravilnika.

(2) O procesnim i unutarnjim pitanjima Sud odlučuje u formi rješenja ili zaključka.

Član 35.

Sadržaj Odluke

Odluka Suda treba sadržavati:

 • uvod - u kome se navodi sastav Suda, naziv stranaka u postupku, akt, radnja ili propuštanje radnje koja je bila predmet rasprave, mjesto i datum donošenja odluke Suda;
 • dispozitiv - u kome se navodi sadržaj odluke;
 • obrazloženje - u kome se navode: sadržaj zahtjeva, izjašnjenje druge strane u postupku, činjenični i pravni razlozi, odredbe materijalnog prava, koji su bili osnov za donošenje odluke navedene u dispozitivu;
 • potpis predsjednika Suda i pečat Suda.

 

Član 36.

Potpis Odluke

Odluke Suda potpisuje predsjednik Suda.

Član 37.

Prijepis Odluke

(1) Prijepis odluke Suda dostavlja se strankama u postupku i organima koji su je dužni provesti, te Rijasetu Islamske zajednice.

(2) Sud prati izvršenje odluka Suda.

Član 38.

Objava Odluka

Odluke suda za koje Sud odluči da su od posebnog značaja za rad Suda i organa i ustanova Islamske zajednice objavljuju se u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice.

VIII.  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 39.

Raniji propisi

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o organizaciji i radu Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini- prečišćeni tekst („Glasnik RIZ u BiH“, broj 1-2, 2017).

Član 40.

Stupanje na snagu

(1) Pravilnik o organizaciji i radu Suda usvaja Sabor Islamske zajednice, a stupa na snagu danom objavljivanja u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice.

(2) Sudski postupci povodom zahtjeva podnijetih Sudu prije stupanja na snagu ovog Pravilnika biće dovršeni po odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini- prečišćeni tekst („Glasnik RIZ u BiH“, broj 1-2, 2017).

Predsjednik Sabora

Safet Softić

Broj: 03-2-14/22