A+ A A-

prof.dr. Šukrija Ramić, potpredsjednik

sukrija ramic

Ime i prezime: Šukrija (Huse i Hajra) Ramić

Mjesto i godinu rođenja: Jezerski, Bos. Krupa, 1960.

Obrazovanje:

- Doktor nauka u oblasti filozofije islamskog prava,  Univerzitet Wales, Velika Britanija, 1996.

- Magistar u oblasti islamskog prava i metodologije islamskog prava, Univerzitet kralj Saud, S.

Arabija 1992.

- Fakultet šerijatskog prava, Univerzitet Muhammed b. Saud, S. Arabija 1985.

- Diploma Instituta za arapski jezik, Univerzitet Muhammed b. Saud, S. Arabija (2. god.) 1981.

- Srednja škola, GHB medresa, (5 god.) 1980.

Radni angažman i funkcije:

- Redovni  profesor za užu oblast Islamsko pravo na Univerziteta u Zenici.

- Zaposlen na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici od 1997-e godine kao

nastavnik na predmetima: ‘Ibadat, Islamsko porodično pravo, Savremene fikhske teme,

Prevencija u islamskom pravu, Intencije u islamskom pravu, Ljudske obaveze i prava u islamu,

Uticaj leksike na pravno rezonovanje u islamskom pravu.

- Vanjski saradnik:

a) Fakulteta islamskih nauka, dodiplomski i postdiplomski studij: Islamsko građansko

pravo, Metodologija islamskog prava, Fikhska pravila i Islamsko bankarstvo od 2001.

b) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, postdiplomski studij: Islamsko

poslovno pravo i Islamic Bussines Law od 2008.

- Vjerskoprosvjetni referent i glavni imam u medžlisu Velika Kladuša 1987-88.

- Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici u dva mandata 2002-06.

- Član Senata Univerziteta u Zenici 2002-06.

- Rukovodilac Katedre za vjerske znanosti Univerziteta u Zenici 2006-16.

- Prodekan za nastavu IPF-a 2008-09.

- Rukovodilac Odsjeka za islamsku vjeronauku IPF-a 2006-09.

- Član redakcije Zbornika radova IPF-a od 2002.

Članstvo u vijećima:

- Skupština Ilmije 1999-2003.

- Sud časti Ilmije 1999-2003.

- Rijaset Islamske zajednice 2003-2007.

- Vijeće za fetve IZ-e 2006-2014.

- Šerijatski odbor BBI banke od 2000.

Objavljene knjige:

- Ramić Š. (2000), Te`aruḍu ma yukhillu bi-l-fehmi we eteruhu fi-l-aḥkam el-fiqhiyya, El-Endelus

al-Khadra’, Džeddah, Saudijaska Arabija, 2000.

- Ramić Š. (2003), The Language and the Interpretation of Islamic Law, The Islamic Text

Society, Cambridge, United Kingdom, ISBN 0 946621 85 3 cloth, ISBN 0 946621 86 1 paper.

- Ramić Š. (2014), Opća šerijatskopravna pravila, University textbook, CNS i Islamski pedagoški

fakultet, Sarajevo, ISBN 978-9958-697-31-9 (Islamski pedagoški fakultet), ISBN 978-9958-02202-9

(Centar za napredne studije), COBISS.BH-ID 21572358.

Nagrade:

- Više nagrada za ostvarene rezultate u sportskim aktivnostima za vrijeme dodiplomskog

studija 1981-85.

- Nagrada za odličan rezultat na postiplomskom studiju, Pedagoški fakultet, Univerzitet Kralj

Saud, Riyadh, Saudi Arabia 1992.

- Plaketa Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici 2007.

- Plaketa Univerziteta u Zenici za zasluge i doprinos u razvoju Islamskog pedagoškog fakulteta

2015.

Familija:

Oženjen sa Bedrijom (Muradifa i Šuhrete) Obralić, šestero djece: Lejla, Esma, Sumeja, Ejmen,

Muhamed i Abdurahman.

E-mail-adresa: sukrija.ramic@ipf.unze.ba