A+ A A-

O TAKVIMU

O TAKVIMU 

Vrhovno Starješinstvo Islamske zajednice, potkraj 1933. godine, u Beogradu, je odlučilo izdati svoj kalendar-takvim za hidžretsku 1352-53., od­nosno 1934. godinu. Posao je povjeren Akifu Hadžihusejnoviću, tadašnjem muvekkitu Gazi Husrev-begove džamije, Salimu Faginoviću muvekkitu Careve džamije i profesoru Muhamedu Kantradžiću. Muvekit Hadžihusejnović je izradio vaktije, muvekit Faginović prepisao turski dio takvima, a sve ostale podatke je sastavio prof. Kantardžić. Do 1942. godine izdavač Takvima je bilo Vrhov­no Starješinstvo IVZ. Ova godišta Takvima su rađena na tri pisma: latinici, ćirilici i arebici, sve u jednom svesku.

Od 1943. pa do 1948. godine takvim je izdavala sarajevska knjižara Hadži Ahmed Kujundžić. Za 1949. i 1950. godinu Takvim je izašao kao prilog službenog Glasnika IVZ u formi kalendara s ram­azanskim vaktijama.

Od 1951. godine Vrhovno Islamsko Starješinstvo u FNRJ ustupa štampanje Takvima novoosnovanom Udruženju ilmije. Ustvari, tek od te godine imamo tekstualne priloge uz sam kalendarski dio Takvima, te tako počinje izlaziti jedinstven godišnjak pod nazivom Takvim.

Za period 1951.-1955. godina nije označen odgovorni urednik Tak­vima. Označen je samo izdavač, a to je Udruženje ilmije u NR BiH.

U naredne tri godine (1956-1958.) odgovorni urednik Takvima bio je hadži Sulejman ef. Kemura, a za period od 1959. do 19961. godine hadži Mustafa ef. Ševa, tadašnji direktor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Od 1962. do 1980. godine urednik Takvima bio je Husein ef. Đozo.

U narednom periodu urednici Takvima su se često mijenjali, pa su tako urednici Takvima za godine 1981. i 1982. bili Seid ef. Smajkić, od 1983. do 1985. Ferhat ef. Šeta, za 1986. godinu Senahid ef. Bristrić, dok je od 1987. do 1990. godine urednik takvima bio Mustafa ef. Nurikić. Za 1991. godinu urednik je bio Salih ef. Čolaković, za 1992. Mustafa ef. Prljača, za 1993. i 1994. Ibrahim ef. Begović. Muharem ef. Omerdić i Ibrahim ef. Begović  bili su urednici takvima za 1995. i 1996. godinu, a za 1997. godinu su izašla dva Takvima, i to Takvim kojeg je iz­dala Ilmija Bosne i Hercegovine i drugi u izdanju Rijaseta Islams­ke zajednice. Urednik Ilmijinog izdanja je bio Halil ef. Mehtić, a Rijasetovog Muharem ef. Omerdić.

Od 1997. godine Takvim izdaje isključivo Rijaset Islamske zajednice u Sarajevu, a urednik je Muharem ef. Omerdić za godišta  od 1997. do 1999., a potom Muharem ef. Omerdić i Aziz Kadribegović od 2000. godine. Urednik sadašnjeg izdanja Takvima je dr. Mustafa Prljača.

Uz svaku svesku Takvima, kao poseban prilog, ili pak u sklopu same sveske, izdavan je i kalendarski dio. Kako smo naprijed vid­jeli, prof. Muhamed Kantardžić je sastavljao taj dio kalendara dugi niz godina. Poslije toga su to radili: Seid Handžić, Fejzullah Hadžibajrić, Zejnil Fajić, Esad Mahmutović i Kafadar Hasan uz koordinaciju sa muvekitom Gazi Husrev-begova vakufa Mustafom Sušićem.

U dosadašnjem periodu urađeno je više bibliografija objavljenih radova u Takvimu. Tako je Kasim ef. Hadžić uradio bibliografije Takvima i to:

1.  Bibliografija Takvima od 1951. do 1975. godine (Takvim za 1976. godinu str. 102-124.)

2.  Bibliografija Takvima od 1976. do 1980. godine (Takvim za 1982. godinu str. 270-280.)

3.  Bibliografija Takvima od 1981. do 1985. godine (Takvim za 1986. godinu str. 161-175.)

4.  Bibliografija Takvima od 1986. do 1990. godine (Takvim za 1991. godinu str. 234-243.)

5.  Za period 1991.-1995. godine bibliografiju je uradio Zejnil Fajić (Takvim za 1996. godinu str. 249-255.)

6. Objedinjena bibliografija Takvima koju je uradio Osman Lavić (Takvim za 2001. godinu, str. 271 – 321). U ovoj bibliografiji objedinjene su sve prethodne bibliografije sa dopunom preostalih godišta po abeced­nom redu autora. Na kraju je index tema i pseudonima.

Možda je značajno napomenuti da su i druge institucije povremeno izdavale svoje takvime kao "Merhamet", "El-Hidaje", pojedini džemati, medžlisi ili zajednice u dijaspori itd.

Pregleda izdanja Takvima od 2007. godine pa do danas možete pronaći ovdje.