Promo banner

A+ A A-

Mr. Ferid Dautović doktorirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Jednoglasnom odlukom Komisije u sastavu prof. dr. Džemaludin Latić (predsjednik), prof. dr. Ismet Bušatlić (član), doc. dr. Nedžad Grabus (član), doc. dr. Almir Fatić (član) i prof. dr. Enes Karić (mentor) kandidat mr. Ferid Dautović je svojim radom u pisanoj formi i svojim odgovorima na postavljena pitanja, u srijedu 21. maja 2014. godine, uspješno odbranio doktorski rad na temu “Ibn Abbasova tefsirska predanja u komentaru Kur'ana Ibn Džerrir et-Taberija”.

Dr. Dautović je svoju doktorsku disertaciju odbranio u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, koji je bio premali da primi sve zainteresovane. Odbrani je prisustvovao veliki broj zvanica predvođenih zamjenikom reisu-l-uleme mr. Husein ef. Smajićem, predsjednikom postdiplomskih studija FIN-a prof. dr. Adnanom Silajdžićem, velikim brojem muftija, sabornika, profesora, direktora medresa, načelnika općina, istaknutih političkih i društvenih djelatnika, glavnih imama i imama, te veliki broj prijatelja, rodbine i komšija.

Nakon uvodnih napomena od strane predsjednika Komisije, mentor kandidata prof. dr. Enes Karić je iznio zaključak i mišljenje Komisije u kojem se ističe: “Na temelju izloženog sadržaja i rezultata istraživanja u disertaciji mr. Ferida Dautovića, Komisija smatra da je kandidat napisao vrijednu, ulemansku i naučnu monografiju o najvažnijem čovjeku ehli-sunetskog muslimanskog većinskog tradicionalnog i tradicijskog tefsira – Ibn Abbasu, čiji je komentatorski ugled inaugurirao stvaranje jedne sveobuhvatne klasične komentatorske metode, spajanja predanja i mišljenja. Svoju temu doktorand Dautović je, istražujući Ibn Abbasov život i djelo, izložio kroz razmatranje Ibn Abbasove uloge u formativnom periodu tefsira, djela koja mu se pripisuju te kroz komparaciju sa tefsirskim metodama i pogledima slavnog Ibn Džerrir et-Taberija, na temelju čijeg je komentara izvršio formalnu tematsku klasifikaciju Ibn Abbasovih predanja, koja su vremenom izrasla u ogromni korpus komentatorske građe. Uzimajući u obzir strukturu rada, metodološki pristup, rezultate istraživanja i stručnu literaturu koju je kandidat koristio, smatramo da je kandidat uspješno uradio svoju doktorsku disertaciju!”

Centralni dio odbrane je bilo izlaganje ekspozea doktoranda Dautovića, koji je u polusatnom izlaganju iznio strukturu, metode i koncepciju svoga rada, koji je od svih članova Komisije ocijenjen vrlo uspješnim. Prof. dr. Ismet Bušatlić, dekan FIN-a u Sarajevu je izrazio svoje zadovoljstvo ovim radom, posebno posmatrajući ga sa aspekta – Ibn Abbasa kao čuvara tradicije, opisujući rad doktoranda Dautovića kao “bogato primjerima ilustriranu doktorsku tezu!” Dr. Nedžad Grabus je između ostalog istakao jednu bitnu odliku kandidata i njegovog rada, a to je što je kandidat u svojoj disertaciji obuhvatio široka pitanja, koja se ni tiču samo tefsira, nego se tiču općenito islamskoga diskursa ili učenja, pogotovo koja su nastajala u prvim stoljećima islama. Član Komisije, doc. dr. Almir Fatić je istakao da je ovo prva obuhvatnija i iscrpnija mnografija o Ibn Abbasu, njegovom životu i djelu i njegovim predajama, zbog čega je ona posebno značajna, istakavši da je i bilo krajnje vrijeme da o Ibn Abbasu kao utemeljitelju tradicionalnog, racionalnog i drugih metoda tumačenja Kur'ana neko uradi disertaciju. Predsjednik Komisije prof. dr. Džemaludin Latić je istakao da sa ovom disertacijom “mi postavljamo široke temelje za daljnja istraživanja u tefsiru, jer bez čitanja Ibn Abbasa i Ibn Džerrir et-Taberija nema tefsira niti istraživanja!” Na kraju je mentor prof. dr. Enes Karić pojasnio na koji način je sa svojim kandidatom radio i istraživao ovu temu, zahvalivši se vodstvu FIN-a na razvijanju postdiplomskih studija, posebno istakavši istraživanja i doktorske disertacije iz područja tefsira, gdje spada i doktorska disertacija dr. Ferida Dautovića.    

Dr. Ferid Dautović je rođen 1962. godine u mjestu Maline (Travnik) od roditelja Rame ef. i Mevla hanume. Od 1977-1981. godine pohađao je i završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, da bi 1987./1988. okončao studije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Na istom fakultetu je završio i postdiplomske studije 2001. godine, a magistrirao je 29. 11. 2001. godine na temu “Šukrija Alagić - doprinos islamskim znanostima s posebnim osvrtom na tefsir”. U periodu 1988. – 1994. obavljao je dužnost imama, hatiba i muallima u džamiji Ferhadija, Medžlis islamske zajednice Sarajevo, nakon čega je sve do 1999. godine bio angažovan kao odgajatelj i prof. tefsira u Gazi Husrev-begovoj medresi. Jedno vrijeme je obavljao dužnost generalnog sekretara Udruženja Ilmijje BiH, a radio je i kao vanjski suradnik na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na predmetu tefsira. Aktivno se služi arapskim i engleskim jezikom. Od 1999. godine do danas obnaša funkciju glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Sarajevo. Objavio je nekoliko djela od kojih se izdvajaju:

- Hadž, peta islamska obaveza, Medžlis islamske zajednice Sarajevo, Sarajevo, 2003, 115 str.

- Hadži hafiz Ibrahim ef. Trebinjac, Život i djelo, El-Kalem i Medžlis islamske zajednice Sarajevo,   Sarajevo, 2004. – 179 str.: ilustr.;

- Kasim ef. Dobrača – Život i djelo, El-Kalem – Izdavački centar IZ u BiH, Medžlis islamske zajednice Sarajevo, 2005. – 213.str.; ilustr.;

- Volimo te Muhammede, Priredio: Ferid Dautović, (hrestomatija tekstova) Izdavač Medžlis islamske zajednice Sarajevo, Sarajevo 2007. – 80 str.;

- Amme džuz – komparativna analiza prijevoda sura i tefsira, Muhammed Abduhu, preveo Šukrija Alagić, Priredio: Ferid Dautović, El-Kalem i Medžlis islamske zajednice Sarajevo, Sarajevo, 2007. 200 str.: ilustr.;

- Šukrija Alagić – Život i djelo, El-Kalem – Izdavački centar IZ u BiH, Medžlis islamske zajednice Sarajevo, 2008. – 280. str.; ilustr.;

- Veliki broj članaka i tekstova većinom iz područja tefsira i komentara Časnog Kur'ana.

Edin Spahić

 

  • 0101