Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Literatura o ljubavi prema Allahu dž.š.

Pitanje:

Da li biste mi mogli preporučiti neku literaturu koja piše o Allahovoj ljubavi prema nama? Toliko toga sam pročitala o kaznama, a tako malo toga o tome da nas dragi Allah voli? I da li nas voli? Ne mislim da nas je dragi Allah stvorio samo da bi nas kažnjavao. 

Odgovor:

Brojni su ajeti i hadisi koji govore o Božijoj milosti i ljubavi prema Njegovim stvorenjima. Jedan vid Božije milosti ogleda se u činjenici da će On nagraditi za svako dobro djelo koje bude urađeno u Njegovo ime, a neće kazniti za svako loše djelo, jer će preko mnogih loših djela prijeći i oprostiti ih. U hadis-i kudsiji se kaže da je Allah rekao: „Moja milost je pretekla moju srdžbu.“ (Buhari, 7453 i Muslim, 2751) Uzvišeni Allah u Kur'anu jasno kaže: „Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću" - reče On - "a milost Moja obuhvaća sve.“ (El-A'raf, 156) Kur'an nam na više mjesta poručuje da Allah ljudima oprašta njihove grijehe i odgađa zasluženu kaznu ne bi li se oni pokajali i na taj način umjesto kazne dobili Njegovu nagradu.

„Da Allah kažnjava ljude prema onome što zasluže, ništa živo na površini Zemljinoj ne bi ostavio; ali, On ih ostavlja do roka određenog, i kad im rok dođe - pa Allah dobro zna robove Svoje.“ (El-Fatir, 45) Allah nas nije stvorio radi kažnjavanja, već radi ibadeta, kako se navodi u suri Ez-Zarijat, 56.ajet: „Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.“ Općenito, kazne za zlodjela nisu same sebi svrha, već su u funkciji odvraćanja od njih i popravljanja počinilaca. Također, one su u funkciji zaštite temeljnih vrijednosti čovjeka kao pojedinca i društva u cjelini. Kao takve one su neophodne i nisu znak mržnje zakonodavca prema čovjeku, već naprotiv, znak pažnje i ljubavi prema njemu. One su uglavnom usmjerene prema zlotvorima, zulumćarima, nasilnicima, tiranima, beskrupuloznim izrabljivačima, onima koji nanose štetu sebi i drugima i sličnim počiniteljima i promotorima zabranjenih djela. U tom svjetlu treba posmatrati i kazne o kojima se govori u Kur'anu. Onaj Koji je stvorio čovjeka najbolje poznaje njegovu prirodu, ono što ga vodi ispravnom putu kao i ono što ga vodi stranputici, i o svemu tome govori u Svojoj Objavi na izbalansiran način. „Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na Zemlji i u onom što je na njima...“, kaže Svevišnji u  suri El-M'uminun, 71. ajet.

U Kur'anu se na više mjesta spominju različite vrste ljude za koje Allah ističe da ih voli. To su: oni koji se mnogo čiste, oni koji dobročinstvo čine, oni koji se mnogo kaju, bogobojazni, strpljivi/izdržljivi, pravedni itd. O ljubavi Stvoritelja prema čovjeku i čovjeka prema Stvoritelju opširnije se govori u literaturi tesavvufske provenijencije, pa se o toj temi možete detaljnije upoznati u djelima toga žanra. Mnoga od tih djela publicirao je El-Kalem, izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH