A+ A A-

Inicijativa za formiranje Vijeća dekana fakulteta Islamske zajednice

25 06 2019 01 savjetovanje dekani

Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice organizirala je 23. i 24. juna 2019. godine u Sarajevu savjetovanje dekana i prodekana za nastavu fakulteta čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.

Pored direktora Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta prof. dr. Dževada Hodžića i šefa Odjela za visoko obrazovanje, nauku i kulturu dr. Ekrema Tucakovića, savjetovanju su prisustvovali dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Zuhdija Hasanović i prodekan za nastavu prof. dr. Ahmet Alibašić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici prof. dr. hafiz Halil Mehtić i prodekan za nastavu prof. dr. Mensur Valjevac, kao i novoizabrani dekan ovog Fakulteta prof. dr. Muharem Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću doc. dr. Hajrudin Hodžić i prodekan za nastavu prof. dr. Izet Terzić, dekan Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru prof. dr. Enver Gicić i prodekan za nastavu prof. dr. Admir Muratović.

Savjetovanje je uvodnim obraćanjem otvorio direktor Uprave za obrazovanje prof. dr. Dževad Hodžić, naglašavajući značaj ujednačavanja obrazovnih kriterija i standarda, razmjene nastavnika i studenata, formiranja vijeća dekana i usaglašavanja nastavnih planova i programa. Izrazio je očekivanje da se u otvorenoj i iskrenoj diskusiji dođe do najboljih rješenja i zaključaka. Dr. Ekrem Tucaković je predstavio aktivnosti Uprave za obrazovanje i nauku, te govorio o očekivanim rezultatima savjetovanja.

Uvodno izlaganje na temu „Formiranje vijeća dekana kao stručnog tijela za pitanja visokog obrazovanje” imao je dr. Zuhdija Hasanović. Uvodničar o temi “Organizacija zajedničkih studijskih programa: izazovi i mogućnosti” bio je dr. Hajrudin Hodžić. Hafiz dr. Halil Mehtić prezentirao je uvodno izlaganje pod nazivom “Saradnja katedri, usaglašavanje nastavnih planova i programa, razmjena profesora i studenata: izazovi i mogućnosti”. Uvodničar o temi “Međunarodna saradnja fakulteta Islamske zajednice: izazovi i mogućnosti” bio je dr. Enver Gicić. Poslije svih uvodnih izlaganja vođena je diskusija i usaglašeni su konkretni zaključci.

Predloženo je Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da donese odluku o formiranju Vijeća dekana koje bi činili dekani i prodekani Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru. Vijeće dekana, prema ovom prijedlogu, bit će stručno akademsko i savjetodavno tijelo Uprave za obrazovanje i nauku za razmatranje stručnih i akademskih pitanja u području visokog obrazovanja i odgoja, obrazovnih politika, reforme visokog obrazovanja, razvoja mehanizama za uspostavu i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju i naučnoistraživačkom radu. Vijeće dekana naročito će usmjeriti svoju pažnju na razvijanje institucionalnih oblika saradnje između visokoškolskih ustanova Islamske zajednice, razmjenu studenata, nastavnika i istraživača, kvalitet nastavnih planova i programa, ujednačavanje obrazovnih i stručnih kriterija, pokretanju novih i realizaciji zajedničkih studijskih programa, te raditi na provedbi Strategije o razvoju visokog obrazovanje i naučnoistraživačkog rada.

U raspravi je ukazano na potrebu jačanja jezičkih kompetencija nastavnika i studenata, te naglašeno da u međunarodnoj saradnji sa muslimanskim svijetom nedovoljno poznavanje arapskog jezika predstavlja stanovit problem i za studente i određeni broj nastavnika, kao i poznavanje evropskih jezika u razvijanju međunarodne saradnje u evropskom kontekstu. Zaključeno je da će se održati poseban radni sastank s prodekanima za međunarodnu saradnju kako bi se razmotrili oblici koordinirane, institucionalizirane i uspješnije međunarodne saradnje fakulteta čiji je osnivač Islamska zajednice. Također, zaključeno je da se načine konkretni koraci u razmjeni profesora i studenata, na način da se od sljedeće akademske godine osigura da se na svakoj naučnoj oblasti organiziraju blok-predavanja najmanje jednog gostujućeg profesora sa jednog od fakulteta Islamske zajednice, dok će prodekani za međunarodnu saradnju do kraja augusta tekuće godine razmotriti i pripremiti uvjete za realizaciju programa razmjene studenata između fakulteta Islamske zajednice s ciljem da studentska razmjena krene s realizacijom u drugom semestru akademske 2019/2020. godine.

Na savjetovanju je razgovarano o pokretanju novih i zajedničkih studijskih programa.