A+ A A-

Izborna pravila

Na osnovu člana 68. Prečišćenog teksta Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sabor Islamske zajednice na svojoj 10. redovnoj sjednici održanoj dana 25. 10. 2014. godine u Sarajevu, donosi:

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA

IZBORNIH PRAVILA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

   Član 1. Izbornih pravila – Prečišćeni tekst (u daljem tekstu Izborna pravila) mijenja se i glasi:

   “Ovim pravilima uređuje se organizacija i način provođenja izbora u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini za: džematske odbore, skupštine medžlisa, izvršne odbore medžlisa i Sabor Islamske zajednice.”

Član 2.

   Član 2. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Odluku o raspisivanju izbora u Islamskoj zajednici donosi Sabor, a izbore organizira i provodi Glavna izborna komisija u skladu sa Izbornim pravilima.

   Sredstva za provedbu izbora osigurat će se u budžetima Rijaseta, muftijstava i medžlisa, u zavisnosti za koji nivo organizacije Islamske zajednice se provode izbori.”

Član 3.

   Član 3. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Aktivno biračko pravo u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života.

   Pasivno biračko pravo u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina koji je član Islamske zajednice najmanje tri godine prije izbora i koji izvršava svoje obaveze u džematu.

   Aktivno i pasivno pravo glasa muslimani ostvaruju u skladu sa odredbama ovih pravila.

   Aktivno i pasivno biračko pravo ostvaruje se prema mjestu prebivališta, a prema potrebi prema mjestu boravišta o čemu odlučuje Glavna izborna komisija.”

Član 4.

   Član 4. Izbornih pravila se briše.

Član 5.

   U članu 5. Izbornih pravila stav (2) mijenja se i glasi:

   Glavna izborna komisija na prijedlog muftijstva imenuje članove okružne izborne komisije koja broji pet članova na mandat od četiri godine i komisije za provođenje izbora za članove izvršnih odbora medžlisa, te komisije za provođenje izbora za izbor sabornika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Član 6.

   Član 6. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Izbori u Islamskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata.

   Komisija za izbore dužna je odbiti kandidaturu lica za koje se utvrdi da ne ispunjava uvjete za izbor u organe Islamske zajednice.

   Jedna osoba ne može istovremeno obavljati dužnost u predstavničkim tijelima i izvršnim organima na istom nivou organizovanja Islamske zajednice.

   U predstavničkim organima Islamske zajednice ne može biti više od jedne trećine zaposlenih u Islamskoj zajednici.”

Član 7

   Član 7. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Mandat članova svih kolegijalnih organa u Islamskoj zajednici traje četiri godine.

   Izabrani organi Islamske zajednice obavljaju svoju dužnost i poslije isteka mandata, sve do izbora, odnosno konstituiranja novih organa.

   Odluku o raspisivanju izbora u Islamskoj zajednici donosi Sabor najmanje šest mjeseci prije isteka mandata organima Islamske zajednice.

   Izbori za džematske odbore, skupštine medžlisa, izvršne odbore medžlisa i članove Sabora trebaju se provesti prije isteka njihovog mandata.”

Član 8.

   Član 8. Izbornih pravila se briše.

Član 9.

   Član 11. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “U medžlisima koji imaju do 10 džemata, džemati do 300 domaćinstava u skupštinu medžlisa biraju 3 zastupnika, a džemati preko 300 domaćinstava biraju 4 zastupnika.

   U medžlisima koji imaju više od 10 džemata, džemati do 300 domaćinstava u skupštinu medžlisa biraju 2 zastupnika, a džemati preko 300 domaćinstava biraju 3 zastupnika.

   U medžlisima koji imaju do 5 džemata, zastupnici u skupštinu medžlisa i delegati za izborno tijelo za izbor sabornika Islamske zajednice, na način kao u prethodnom stavu, biraju se po rejonima koje odredi medžlis a potvrdi nadležno muftijstvo, s tim što skupština medžlisa ne može imati manje od 15 zastupnika.”

Član 10.

   Član 16. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Biranje članova džematskog odbora i zastupnika džemata u skupštinu medžlisa i delegata džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice, vrši se na temelju kandidatskih lista koje sadrže najmanje dvostruki broj kandidata od broja koji se bira.”

Član 11.

   Član 17. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Kandidatske liste iz prethodnog člana sačinjava izvršni odbor medžlisa.

   Inicijalni prijedlog kandidatskih listi sačinjava džematski imam i predsjednik džematskog odbora uz konsultaciju sa članovima džemata.

   Ukoliko u džematu nema imama, izborne liste sačinit će izvršni odbor medžlisa na prijedlog glavnog imama i predsjednika džematskog odbora.

   Prilikom sačinjavanja kandidatskih listi obavezno se vodi računa o teritorijalnoj zastupljenosti.”

Član 12.

   U članu 20. Izbornih pravila iza riječi „Glasački listići“ dodaju se riječi „za izbore na svim nivoima“.

Član 13.

   U članu 22. Izbornih pravila, u stavu (2) riječi “tajnim glasanjem” se brišu.

Član 14.

   U članu 23. Izbornih pravila u stavu (3) riječi: „može se birati“ zamjenjuju se riječju „bira se“.

Član 15.

   Član 26. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   „Za članove izvršnog odbora medžlisa izabrani su kandidati sa izborne liste koji dobiju najveći broj glasova.

   Članovi izvršnog odbora medžlisa na prvoj konstituirajućoj sjednici, koju saziva najstariji član, biraju između sebe predsjednika izvršnog odbora medžlisa.

   Glavni imam kao ni drugi zaposlenici medžlisa koji su izabrani u izvršni odbor ne mogu biti birani za predsjednika izvršnog odbora medžlisa.

   Izuzetno, Rijaset može, ukoliko interesima Islasmke zajednice ocijeni opravdanim, dati saglasnost da imam bude verificiran kao predsjednik medžlisa ukoliko bude prethodno izabran na tu poziciju.“

Član 16.

   U članu 27. Izbornih pravila iza riječi „predsjednika izvršnih odbora medžlisa“ dodaje se zarez i riječi: „te izabranih sabornika“.

Član 17.

   Član 29. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Sabor Islamske zajednice ima 87 sabornika, koji se biraju u izbornim okruzima. Izborni okruzi biraju:

Sarajevo .........................................................13 sabornika,

Tuzla ..............................................................10 sabornika,

Bihać ................................................................7 sabornika,

Banja Luka .......................................................7 sabornika,

Goražde ............................................................7 sabornika,

Mostar ...............................................................7 sabornika,

Travnik ..............................................................7 sabornika,

Zenica ................................................................7 sabornika,

Novi Pazar .........................................................5 sabornika,

Zagreb ............................................................... 5 sabornika,

Ljubljana ............................................................3 sabornika,

Njemačka ...........................................................2 sabornika,

Sjeverna Amerika ............................................. 2 sabornika,

Australija ............................................................1 sabornik,

Austrija .............................................................. 1 sabornik,

Švicarska i Francuska ........................................ 1 sabornik,

Švedska, Norveška, Danska i Finska ................. 1 sabornik,

Benelux, Velika Britanija i Irska .........................1 sabornik.

   Izbor članova Sabora vrši posebno tijelo koje sačinjavaju po dvojica delegata svakog džemata u izbornom okrugu.

   Delegate džemata u izborno tijelo bira skupština džemata.

   Pri izboru članova Sabora obavezno je poštivanje teritorijalne zastupljenosti tako da se na određeni broj muslimana bira jedan član Sabora.

   Sve članove Sabora iz jednoga izbornog okruga, u skladu sa prethodnim stavom, izborno tijelo bira na jednome mjestu.

   Izborno tijelo u jednom izbornom okrugu ne može imati manje od pedeset članova.”

Član 18.

   Član 30. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   „U Sabor se može birati do jedne trećine iz reda zaposlenika Islamske zajednice.

   Izbor iz reda zaposlenika vrši se po okruzima na sljedeći način: izborni okrug Sarajevo do 4 zaposlenika, Tuzla do 3 zaposlenika, Bihać, Banja Luka, Goražde, Mostar, Travnik, Zenica, Novi Pazar, Zagreb do 2 zaposlenika, Ljubljana do 1 zaposlenika, Njemačka do 1 zaposlenika, Sjeverna Amerika do 1 zaposlenika, Australija do 1 zaposlenika, Austrija zajedno sa Švicarskom i Francuskom do 1 zaposlenika i Švedska, Norveška, Danska i Finska zajedno sa Beneluxom , Velikom Britanijom i Irskom do 1 zaposlenika.“

Član 19.

   Član 32. Izbornih pravila se briše.

Član 20.

   Članovi 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. i 44. Izbornih pravila se brišu.

Član 21.

   Član 46. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   “Izabrani organi Islamske zajednice obavljaju svoju dužnost i poslije isteka mandata, sve do izbora, odnosno konstituiranja novih organa.”

Član 22.

   Član 47. Izbornih pravila mijenja se i glasi:

   „Izbore u Islamskoj zajednici u Srbiji, Islamskoj zajednici u Hrvatskoj i Islamskoj zajednici u Sloveniji organizirat će i provesti mešihati u okviru rokova utvrđenih Ustavom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u skladu sa normativnim aktima koje će ovi mešihati donijeti, na koje saglasnost daje Sabor Islamske zajednice u BiH.

   Mešihati su dužni u utvrđivanju izbornih pravila pridržavati se osnovnih izbornih načela navedenih u ovoj odluci.“

Član 23.

   U članu 52. Izbornih pravila ispred riječi: “Tumačenje” dodaje se riječ “Autentično”.

Član 24.

   Ove izmjene i dopune Izbornih pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Predsjednik Sabora IZ u BiH

                                                                                                                                                         Safet Softić

Broj: 68/14

Datum, 25.10.2014. godine